Ze zasedání Rady ČRS (březen 2022)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada ČRS se sešla na pravidelném zasedání dne 3. března 2022. Klíčovým tématem bylo projednání výběru dodavatele Rybářského informačního systému, dále letošní ročník Poháru předsedy ČRS v lovu kapra a schválení termínových kalendářů sportovních odborů ČRS.

V úvodu zasedání informoval předseda ČRS dr. Mach členy Republikové rady o záměru uspořádání Poháru předsedy ČRS v lovu kapra na revíru Republikové rady – Veslařském kanálu Račice, a to v termínu od 6. do 9.. října 2022. Zároveň uvedl, že Západočeský ÚS nominoval do sportovního odboru LRU Položená jako svého zástupce pana Miroslava Poupu; protože pan Poupa již má s pořádáním tohoto závodu v posledních letech mnoho zkušeností, navrhl dr. Mach pana Poupu jako hlavního pořadatele letošního ročníku Poháru předsedy ČRS. Republiková rada tento návrh podpořila.

Jednatel ČRS dr. Heimlich okomentoval návrh termínových kalendářů sportovních odborů, předložený Oddělením sportu a mládeže Rady ČRS, který byl následně Radou schválen. Zároveň představil dva klíčové mezinárodní kongresy, které se budou konat v letošním roce – kongres CIPS v Mexiku a kongres ICSF, který se bude konat v Praze. Rada schválila jako delegáta na kongres CIPS za ČRS dr. Ivana Bílého a na kongres ICSF dr. Marka Bařtipána a pana Josefa Luxu.

T. Kočica informoval členy Republikové rady o postupu příprav Rybářského informačního systému (RIS). Poděkoval všem členům pracovních skupin, složených ze zástupců územních svazů a místních organizací, kteří se podílí na přípravných pracích v jednotlivých oblastech, které bude RIS obsahovat; jmenovité poděkování vyslovil ing. Neumanovi, který byl Středočeským ÚS jmenován do všech deseti pracovních skupin a který se významnou měrou podílí na přípravách funkcionalit tak, aby byly maximálně využitelné všemi uživateli systému. Velmi důležité je i zapojení zástupců MRS do pracovních skupin.

Komise, ustanovená pro jednání s uchazeči v rámci únorového zasedání Republikové rady, vstoupila v průběhu uplynulého měsíce do jednání s třemi společnostmi, které podaly nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovení RIS; na základě požadavku Rady byly uchazečům zaslány aktualizované podklady a následně byly podány aktualizované nabídky. Zároveň došlo k prověření referenčních zakázek jednotlivých dodavatelů a proběhlo osobní jednání Komise s dodavatelskými společnostmi, během kterých blíže představili koncept nabídek i přístup k řízení celého projektu.

Výsledkem vyhodnocení nabídek, referencí a na základě jednání s dodavateli členové Komise jednomyslně doporučili Republikové radě výběr společnosti Asseco Central Europe, a.s. Tato společnost byla nejvýše hodnocena také v předchozím výběrovém řízení, které probíhalo dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V následném hlasování Republiková rada schválila výběr společnosti Asseco CE jako dodavatele systému RIS a uložila sekretariátu Rady připravit v součinnosti s advokátní kanceláří AK Trkal podklady vedoucí k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Tento krok byl podpořen také zástupci Moravského rybářského svazu, kteří byli na tuto část jednání přizváni.
Jak bude RIS fungovat a jaké budou jeho přínosy?
Připravovaný Rybářský informační systém (RIS) propojí všechny, kteří se v rámci rybářských svazů (ČRS a MRS) podílí na výkonu rybářského práva – tedy od držitelů povolenek, přes rybářskou stráž, místní organizace, územní svazy, hlavní spolek až po orgány státní správy. Dostupný bude jak z počítače prostřednictvím webových stránek, tak i přes mobilní aplikaci – protože se jedná o portálové řešení, současné stránky ČRS budou nahrazeny rozhraním RIS, kde budou informace jak pro širokou veřejnost, tak po přihlášení i podrobnější informace přímo pro členy. Jak už bylo uvedeno výše, používat ho bude nejen ČRS, ale zapojení do něj deklaroval i MRS.

Co přinese členské základně?
Každý člen ČRS a MRS bude mít vlastní přihlašovací údaje, podobně jako známe například z e-shopů. Prostřednictvím RIS si bude moci vyřídit všechny členské povinnosti – zakoupit povolenku, uhradit členskou známku, zaplatit brigádu nebo se přihlásit k jejímu odpracování. Na konci roku jeho prostřednictvím z pohodlí domova bude mít možnost i provést sumarizaci povolenky – tedy do jednoduchého formuláře v RIS uvést úlovky a docházky dosažené během roku, ověřit nahráním scanu nebo fotografie povolenky a tím splnit povinnost jejího odevzdání po skončení její platnosti. Ve své kartě člena okamžitě uvidí všechny své platby, a to i zpětně; může si tak zkontrolovat například správnost zaúčtování jednotlivých položek, podívat se na docházky a úlovky z předchozích let nebo přímo komunikovat se svou místní organizací. Systém umožní hlásit se na rybářské závody, pořádané akce a také si nastavit odběr novinek z oblastí, které si rybář sám navolí.

Pokud bude používat i mobilní aplikaci, po jejím spuštění okamžitě nalezne revír, u kterého se nachází, a přehledná pravidla lovu ryb, které na něm platí – míry, hájení, případně další bližší podmínky lovu, včetně například plánovaných závodů – jednoduše a přehledně. Pokud to uživatel konkrétního revíru umožní, bude možné zobrazit například i dosažené úlovky nebo zarybnění. Zároveň bude možné prostřednictvím aplikace okamžitě nahlásit zjištěné závady – od úhynu ryb, nalezené pytlačky až po strženou ceduli, označující revír. A samozřejmě mnoho dalšího.

Co přinese rybářské stráži?
Pokud bude chtít rybářská stráž aplikaci využívat, nabídne ji celou řadu funkcionalit, které její činnost zrychlí a zjednoduší. Stráž načte povolenku prostřednictvím fotoaparátu na mobilním telefonu, a okamžitě se jí zobrazí, zda je platná, zda její držitel nemá kárným opatřením zamezen výkon rybářského práva. Pokud zjistí závažné porušení pravidel, držitele povolenky okamžitě zablokuje přes systém tak, že nebude moci koupit žádnou další povolenku do prošetření záležitosti kárným orgánem. Zároveň se automaticky vyplní elektronická hlášenka, která se prostřednictvím datové schránky odešle uživateli revíru, případně příslušnému ORP – odpadne tak zdlouhavá administrativa a náklady se zasíláním dokumentace poštou. Současně bude možné jednoduchou formou evidovat průběh celé kontroly, kontaktovat kolegy na společnou kontrolu a řada dalších věcí.

Co RIS a místní organizace?
Většina místních organizací již nějakou formu systému používá; RIS si bere osvědčené postupy z využívaných systémů a dále je rozvíjí. Samozřejmostí je evidence členské základny a proces prodeje povolenky, včetně hlídání skladových zásob. Do značné míry budou automatizované výkazy „mateřskému“ územnímu svazu, které již nebude nutné zpracovávat ručně. Novinkou je podpora oběhu dokumentů, včetně procesu jejich schvalování nejen v rámci místní organizace, ale i mezi MO a ÚS – vše plně elektronickou formou. Systém umožní komunikaci s členskou základnou – například pozvánka na brigádu, kterou MO organizuje, bude možné jednoduše zaslat jako upozornění do mobilní aplikace členů dané MO, a člen se v případě zájmu bude touto formou moci rovnou na brigádu přihlásit.

RIS a uživatel revíru nebo chovatel ryb
Ať už je uživatelem revíru místní organizace nebo územní svaz, RIS poskytne mnohem větší množství dat a informací, které slouží jako podklad ke správnému hospodaření. A to jak z pohledu plnění zarybňovacích plánů, srovnání výsledků mezi revíry podle zvolených parametrů, rybářského tlaku v průběhu roku nebo kontrolami rybářské stráže. Systém zefektivní a podpoří evidenci a oběh násadových a dodacích listů, povinné údaje pro státní správu budou generovány automaticky a zasílat je bude možné prostřednictvím integrovaných datových schránek.

Toto je pouze výčet nejdůležitějších funkcionalit, které jsou připravovány – součástí budou i další funkcionality pro sportovce, rybářské kroužky, územní svazy… S jednoduchým cílem – výrazně zjednodušit administrativní zátěž, zrychlit a zautomatizovat procesy, poskytovat potřebné informace včas a v požadované kvalitě a v neposlední řadě snížit náklady na chod obou rybářských svazů. Systém je tak nutné vnímat nikoli jako náklad, ale jako investici s několikaletou návratností, protože již nyní ČRS a MRS financuje řadu dílčích systémů, které na jednu stranu mají omezené funkcionality a nejsou propojené, na druhou stranu přináší nemalé náklady na provoz a údržbu – a vytvořením RIS budou tyto systémy odstaveny.

Kdy bude RIS spuštěn?
Harmonogram předpokládá spuštění systému v polovině roku 2023; pro využití na úrovni všech organizačních složek bude k dispozici ve druhé polovině roku 2023 tak, aby prodej povolenek na rybářskou sezónu 2024 již kompletně probíhal prostřednictvím RIS.

Na závěr si dovolujeme čtenáře ubezpečit, že ačkoli RIS otevírá dveře kompletní digitalizaci a do budoucna předpokládáme i umožnění nákupu povolenek například formou elektronické licence v mobilním telefonu, a to včetně evidence docházek a úlovků, chápeme a respektujeme, že řada rybářů preferuje „papírové“ povolenky, které samozřejmě zůstanou zachovány i nadále. RIS má přinést nové možnosti pro ty, kteří je budou chtít využívat, nikoli nutit rybáře spokojené se současnou formou měnit své zvyky a preference.

Další zasedání Republikové rady se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022.

Thomic, 15.3.2022

Diskuse k bleskovce

NTomCR - Profil | St 16.3.2022 12:47:12

Konečně jsme se dočkali dodavatele. Tak teď ještě podepsat smlouvu a zase začnu věřit tomu, že od konce příštího roku opustíme ty naše nestabilní Ryby17. :)

NThomic - Profil | Út 15.3.2022 14:43:15

Martin M. >> Dobrý den, z pohledu sportovce tam bude řešena řada věcí - od sportovní registrační známky, která podle současného plánu přestane existovat v tištěné podobě, přes zakládání a registraci na závody (nejen ligové, ale i "gulášovky"), termínové kalendáře odborů LRU (s možností vkládat propozice jak garantem/organizátorem, tak i SO jako takovým), celkově "předgenerování" propozic a s tím spojený oběh dokumentů (např. schvalovací procesy závodu jako takového, souhlasu uživatele revíru s konáním závodu..), propojení na konkrténí revír (aby se v soupisu revírů ukazovalo, pokud je v nějakém termínu revír kvůli pořádání závodu uzavřen) až po generování výsledků a žebříčků jak pro jednotlivé závody, tak i v rámci lig a sériových závodů. Co na rovinu říct neumím je to, do jaké míry detailu půjdou zadávat přímo do systému průběžné výsledky během závodu - je to předmětem dost intenzivní diskuze v rámci pracovní skupiny Sport a mládež, je tam trochu komplikace v tom, že každé odvětví má úplně jiné bodování, které se liší do určité míry i závod od závodu. Jak nejschůdnější se zatím opravdu jeví to, že bychom to v rámci RIS dotáhli do fáze zadání výsledku konkrétního závodu (po jeho ukončení) do RIS, a umožnili přes API napojení "cizích" systémů, které by umožnily řešit průběh konkrétního závodu - fakt je, že těch variant je tam tolik, že by to mohlo realizaci RIS relativně dost finančně zatížit a pokud již existují, je zbytečné znovu vynalézat kolo. Ale ten závěr berte zatím jako neukončené rozhodnutí, bude to záležet i na jednání s dodavatelem, které bude díky schválení smluvního rámce Radou konečně odstartováno.

NMartin M. - Profil | Út 15.3.2022 13:12:15 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Thomic - >> Pekne shrnuti RIS, dekuji. Mam dotaz ohledne rybarskych zavodu, prosim o odpoved - v jakem rozsahu se predpoklada zacleneni LRU soutezi do RIS. Kalendar, vkladani propozic primo poradately, prihlasovani zavodniky, vysledky... Ptam se i proto, ze tu vznikaji soukrome projekty (LRU.sk ale i zahranicni), ktere zrejme budou detailnejsi pro konkretni typy zavodu a pravdepodobne (nemam s tim nic spolecneho, ale tipuji ze to tak je) by ocenily spolupraci s RIS. Myslim, ze RIS nebude mozne vyladit do takove urovne, jake by mohly dosahnout tyto uzce specializovane projekty. Napr. losovani lovnych mist (velmi slozita vec), vkladani ulovku rovnou pri vazeni atd.