MRK je v tuto chvili umyslne vypnut, pravdepodobne dochazi k inovaci softwaru.