Sdělení rybářské stráži pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem

Kategorie: Všeobecné

Sdělení Severočeského ÚS rybářské stráži pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem

Doporučujeme členům rybářské stráže, aby při kontrolách lovících dbali zvýšené bezpečnosti, měli zakrytá ústa rouškou, apod., používali jednorázové hygienické rukavice a nejlépe i dezinfekční přípravek. Pro minimalizaci přenosu nákazy je vhodné se nedotýkat předložených rybářských dokladů a jejich kontrolu provádějte pouze opticky, bez zápisu o kontrole do povolenky. V případě nutnosti zápisu do povolenky k lovu (zjištěné porušení aj.) použijte vždy gumové rukavice. Doporučujeme udržovat od lovících odstup a vyhýbat se kontaktu. Ke přímému kontaktu s lovícím je vhodné přistoupit jen v nezbytně nutných případech, kdy dochází evidentně k porušování předpisů.

Zdroj: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/sdeleni-rybarske-strazi-pro-dobu-krizovych-opatreni-proti-sireni-nakazy-coronavirem

ska-la, 31.3.2020

Diskuse k bleskovce

Nsven - Profil | So 4.4.2020 13:04:39

ska-la - >>
Sdělení členské základně ČRS , pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem.

Doporučuji členům ČRS, aby při kontrolách Rybářskou stráží dbali zvýšené bezpečnosti, měli zakrytá ústa a nos rouškou a totéž striktně vyžadovali i od členů RS.

Pokud je RS vybavena respirátorem s výdechovým ventilem, musí mít v souladu s nařízením hlavního epidemiologa, přetaženou přes respirátor ochrannou roušku aby bylo zabráněno přenosu případného nakažení Covid-19 kapénkami, při každém výdechu či komunikaci, směrem ke kontrolované osobě.
Totéž platí samozřejmě obousměrně.

Pro minimalizaci přenosu nákazy není vhodné aby se rybářských dokladů dotýkala druhá osoba a tedy je třeba aby RS jejich kontrolu prováděla pouze opticky, bez fyzického doteku a bez zápisu o kontrole do povolenky.
Kontrolovaná osoba položí doklady na určené místo a odstoupí, kontrolní orgán přistoupí a nahlédne..
Pokud považuje za nezbytné se dokladů fyzicky dotýkat, je nutno aby tak činil v jednorázových gumových rukavicích.
Pro každou kontrolovanou osobu samozřejmě v NOVÝCH, jak už z jejich samotného názvu vyplývá !

Je třeba zdůraznit, že jakýkoli zápis do povolenky je zcela nadbytečný administrativní úkon a navíc zákon 99/2004 takovou povinnost RS neukládá.

V případě zjištění přestupku, sepíše RS o tomto zápis na předepsaném formuláři, případně požádá o součinnost
PČR.

Doporučuji udržovat od kontrolního orgánu vládou a hlavním epidemiologem stanovený odstup minimálně
2m, za všech okolností se bližšímu vyhýbat a v žádném případě nepřipustit osobní kontakt.

"Dále upozorňujeme na stanovisko Ministerstva zemědělství, které doporučuje neprojednávat rybářskou stráží aktuální neplatnost rybářského lístku po dobu trvání krizových opatření. Při zadržení povolenky k rybolovu nebo rybářského vybavení postupujte při manipulaci s těmito předměty jako s potenciálně kontaminovaným materiálem".

"Výkon funkce rybářské stráže je mimořádně důležitá a obětavá činnost, zvláště pak v současné vypjaté situaci, kdy je stále nezbytné udržet respektování pravidel rybolovu.
Zároveň důrazně žádáme všechny lovící, aby striktně dodržovali své povinnosti a rybářské stráži byli nápomocni v rámci ochrany společných zájmů ČRS".

Pro praktický význam tohoto apelu je třeba abychom zůstali zdrávi a živi ..
Proto prosím, vezměme rozum do hrsti a snažme se nedopadnout jako občané států, kteří toto nedokázali ... https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie​s