Co je „přehradní hráz“?

- Dalimil

      V Bližších podmínkách výkonu rybářského práva, které jsou v tomto ohledu opsány ze zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, konkrétně z jeho § 13 odst. 3 písm. g), kde se píše:
      „3) V rybářských revírech se zakazuje lov...
      ... g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,...“


      Položme si otázku, podobně jako kolega MrKos, kde to vlastně je, kdeže se to chytat nesmí?

      Hledali-li bychom pojem „přehradní hráz“ v českých zákonech, patrně bychom jej nenašli. Z toho je třeba usoudit, že, a to čistě z výkladu jazykového, přehradní hráz je „hráz“ „přehrady“. Potud bychom na problémy asi nenarazili. Ale co je to přehrada? Je přehradou i rybník vytvořený na malém potůčku, který má hráz?
      Pokusím se o objasnění, které je ovšem jen mým právním názorem a tudíž může být matoucí a názor nemusí být správný. Nicméně já se tím budu řídit a hotovo... :-)

      Pojem přehrada je definován poprvé (v platné a i účinné normě) ve vodním zákoně, tedy zák. č. 254/2001 Sb., v jeho § 55, kde se hovoří o tom, co to je „vodní dílo“:
      1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména
      a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,...
      Je tedy zřejmé, že přehrada je pojem, který je užší než pojem vodní dílo, a že je právě jedním z „druhů“ vodního díla.
      V § 20 téhož zákona najdeme ještě zmínku o tom, jaká vodní díla se zapisují do katastru nemovitostí:
      § 20 Údaje zapisované do katastru nemovitostí
      1) Přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejích březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem, se evidují v katastru nemovitostí. Podrobnosti vymezení těchto vodních děl stanoví Ministerstvo zemědělství v dohodě s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyhláškou.
      Konečně něco, čeho se můžeme podržet – nahlédneme tedy do vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, kde se v § 1 píše:
      Tato vyhláška stanoví podrobnější vymezení vodních děl spojených se zemí pevným základem, evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, kterými jsou přehrady,...
      Dále se říká v § 2:
      V katastru nemovitostí České republiky se eviduje
      a) přehrada jako stavba přehrazující vodní tok nebo údolí, tvořená přehradní hrází, včetně funkčních zařízení, která slouží k trvalému vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži za účelem řízení odtoku povrchových vod,
      b) hráz jako stavba, včetně funkčních zařízení, která

      1. přehrazuje vodní tok nebo údolí a která slouží k trvalému nebo občasnému vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod,
      2. slouží na ochranu před povodněmi, popřípadě ke zvětšení kapacity koryta vodního toku, nebo
      3. slouží k ohrázování vodních nádrží,...
      Zde se na chvilku zastavíme, neboť považuji za nutné objasnit to, co se zde říká: Přehrada podle této definice je stavba. Není to ledajaká stavba, ale stavba, která přehrazuje vodní tok nebo údolí, a je tvořena přehradní hrází. Tato přehradní hráz má nějaká (zákonem řečeno funkční) zařízení, která slouží k trvalému vzdouvání atd., za účelem řízení odtoku vody. Tedy vezmeme-li to odzadu, tak máme nějaké zařízení, co slouží k trvalému vzdouvání vody a její akumulaci, to je částí hráze, tedy přehradní hráze, tedy přehradní hráz (hráz přehrady) slouží k tomu složitému účelu celá. Krom toho podle písm. b) bodu 1 by měla být hráz, která „přehrazuje vodní tok nebo údolí a která slouží k trvalému nebo občasnému vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod“ (nápadná shoda s definicí přehrady, prostě toto je dle mého ta správná definice přehradní hráze), zapsaná obvykle v katastru nemovitostí. Říkám obvykle, neboť ač by dle mého evidováno být mělo, tak v řadě případů není; někteří právníci se dokonce kloní k názoru, že být zapsáno v katastru nemusí, že je to jen možnost.
      Mrkneme ještě do tzv. katastrální vyhlášky, je to č. 26/2007 Sb., v její příloze nazvané Technické podrobnosti pro správu katastru najdeme pod bodem 2. Způsob využití pozemku kód 10, vodní nádrž umělá a pod bodem 4. Způsob využití stavby, kód 22, přehrada, dále kód 23, hráz přehrazující vodní tok nebo údolí, které nás odkazují na vodní díla právě podle § 2 vyhlášky předchozí.
      Sluší se ještě zmínit vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci, která stanovuje mj. rozsah údajů vedených v informačním systému veřejné správy, kde se říká, jaké údaje se evidují mj. k vodním dílům – a to právě přehradní hráze a jejich vlastnosti, ale toto je spíše „metodický pokyn“, jaké náležitosti má mít správní rozhodnutí při povolování vodního díla.

      Tedy které vlastnosti jsou pro definici přehradní hráze důležité:
      1. Přehradní hráz je hrází přehrady, která slouží k trvalému vzdouvání a akumulaci vody za účelem řízení odtoku vody, přičemž přehrada je vodní dílo, tedy stavba tvořená právě přehradní hrází.
      2. Přehradní hráz by měla být evidována v katastru nemovitostí.

      Tedy shrnuto, podtrženo, je třeba si v praxi odpovědět na dvě následující otázky:
      1. Slouží tato nádrž k trvalé akumulaci vody za účelem řízení odtoku povrchových vod?
      2. Je tato vodní plocha zapsána v katastru nemovitostí jako umělá vodní nádrž?

      První otázka je naprosto stěžejní, tedy pokud jde o sypanou hráz bez jakýchkoliv možností regulace průtoku, nelze ji považovat za přehradní, tedy vrátíme-li se na samý začátek, lze lovit ryby i ve vzdálenosti kratší jak 100 m od hráze. Samozřejmě ne každá hráz, která umožňuje regulaci průtoku vody, je hrází přehradní, zákon, přesněji vyhláška, říká jednoznačně, že tato hráz slouží právě výše zmíněnému účelu, ne jen že sloužit může. Tedy pokud se opravdu na regulaci odtoku vody nepoužívá, není přehradní hrází v zákonném slova smyslu.
      Druhá otázka je nasnadě, neumím si představit, že by např. louka (jak se někdy dočteme v katastru nemovitostí na parcele, která je již léta pod vodou) mohla mít hráz, natož přehradní...:-) Přírodní nádrž to být nemůže, to by nesplňovala účel k regulaci odtoku vody.

      To je asi tak vše, prosím o reakce, i o vyvrácení mého názoru, protože nemám patent na rozum a něco jsem mohl přehlédnout.

Autor: Dalimil

Diskuse k článku (118 reakcí)

Přečteno: 11 522x
Průměrná známka: 1.35