MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Kategorie: Všeobecné

V předchozím článku jsem v závěru uvedl, že v rybářském řádu a v soupisu mimopstruhových rybářských revírů pro držitele celosvazových povolenek na rok 2008 vydaný Českým rybářským svazem (dále jen „rybářský řád“) jsou zásadní chyby, které matou rybářskou veřejnost.
Ke svému tvrzení přikládám rozbor části obsahu rybářského řádu vzhledem k platné právní úpravě týkající se bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Rybářský řád na straně 3 ve druhém odstavci uvádí: „Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb., MOHOU BÝT V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚZEMNÍCH SVAZŮ ČRS A V POPISECH REVÍRŮ UVEDENY DALŠÍ BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA.“. Závěrem se konstatuje, že obsah odpovídá stavu k 31.8.2007, a že případné pozdější změny v něm nejsou uvedeny. V další části se tyto bližší podmínky také vymezují.

CO K TOMU?
Povolenka k lovu je upravena v ustanovení § 2 písmeno m) zákona o rybářství, a „je dokladem opravňujícím fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru“.
Ustanovení § 13 odstavec 9 zákona o rybářství blíže vymezuje povolenku k lovu a stanoví kdo ji vydává, za co se vydává, co v ní musí být uvedeno a co se do ní následně vyznačuje. Pro porovnání se shora uvedeným textem v rybářském řádu přímo cituji zákon: „Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V POVOLENCE K LOVU UŽIVATEL RYBÁŘSKÉHO REVÍRU označí držitele rybářského lístku, POPŘÍPADĚ STANOVÍ BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.“.
Vzor formuláře povolenky je, v souladu s § 13 odst. 11 písmeno f) zákona o rybářství, stanoven v příloze č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb.. Vzor požaduje, aby její třetí oddíl obsahoval: „Bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené podle § 13 odst. 9 zákona uživatelem rybářského revíru.“ a kromě jiného i „…upřesnění informací pro osobu provádějící lov na kterých rybářských revírech či jeho částech může lovit ryby a vodní organizmy, lovné míry ryb a doby jejich hájení, výjimky udělené správním orgánem a další podmínky stanovené uživatelem rybářského revíru.“.
Zákonodárce chtěl, aby uživatel rybářského revíru stanovil bližší podmínky výkonu rybářského práva v povolence k lovu ze zcela pochopitelných důvodů /okamžitá informace o konkrétním revíru podaná rybáři/, jinak by oprávnění stanovit bližší podmínky výkonu rybářského práva upravil v jiném ustanovení zákona o rybářství a ne v tom, které se váže toliko na povolenku k lovu a i vzor formuláře povolenky k lovu by upravil jiným způsobem.

PODLE ZÁKONA O RYBÁŘSTVÍ LZE JEN V POVOLENCE STANOVIT BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA.

Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RESP. JEHO VEDENÍ UPRAVILO BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA V ROZPORU SE ZÁKONEM, A NENÍ NIC PLATNÉ, ŽE JE SVÝM ČLENŮM [(I NA ZÁKLADĚ BODU IV. ODST. 1 STATUTU RYBOLOVU (5.5.2005)], DIKTUJE V RYBÁŘSKÉM ŘÁDU, A VE VÝTISKU POVOLENKY JEJ PAK POKLÁDÁ „ZA JEJÍ NEDÍLNOU SOUČÁST“.

Ze zákona totiž není povinností osoby provádějící lov pídit se co se v rybářském revíru může a co se nesmí, ale je to povinností (lze říci, že přímo službou pro osoby provádějící lov“) uživatele rybářského revíru. V povolence k lovu je potřeba doplnit bližší podmínky výkonu rybářského práva ke každému revíru, jejich aktuální stav (a ne stav platný před půl rokem), vypustit vágní formulace typu „z důvodů veřejného či obecného zájmu“ a nahradit je konkrétními rozhodnutími státních orgánů i příslušnými výjimkami, např. správních orgánů.

Tak si pokládám další otázku, co to vůbec rybářský řád je, komu vůbec slouží, jaké má postavení v právním systému a jakou má právní závaznost pro rybářskou veřejnost - ale o tom až příště.

 

Turňa - ®, 26.3.2008

Diskuse k bleskovce

N MRKnato - ® Čt 3.4.2008 18:40:50
Cottus : mě by zajímaly výstupy z těchto jednání.... v jakékoliv úrovni, třebars i s blesky. Též by mě zajímalo, jak jim vysvětluješ (šéfům) názor, na nevysazování nepůvodních linií, duháků a kaprů...
N kakr - ® St 2.4.2008 19:16:13
Cottus:
Každoročně jednám několik hodin se šéfy svazu.......
Asi tak, jako s významnými odborníky z oboru ichtyologie na téma podle fotografie poznat původní linie PO.....
Prosím, ještě jednu pohádku, třeba o Budulínkovi......
N Cottus - ® St 2.4.2008 18:59:37
Turňa: index?? nevím o čem mluvíš ...:-)) Každoročně jednám několik hodin se šéfy svazu....a nikoli v podřízenecké úrovni...a tuto výsadu bych nerad opustil.:-))
N Turňa - ® Po 31.3.2008 20:25:25
Cottus: To je nepopchybně VE prospěch Svazu, ne v neprospěch. Ostatně jsem zvědav, jak Ministerstvo zemědělství opraví právní předpisy. Petrův zdar.
PS: (a už se staneš členem nebo jsi pořád na indexu).
N Cottus - ® Po 31.3.2008 10:43:38
Turňa,turňa...asi máš pravdu...a to se těžko odpouští!
A co takhle § "činnost proti zájmům svazu.."
N MRKnato - ® St 26.3.2008 23:20:44
Turňa : ona "svazová práce" je velmi iluzorní. Máme tu Republikový sněm, který schvaluje stanovy a jejich změny. Kdo je odpovědný za jejich projednání v MO, ÚS ? Rozhoduje se nadpoloviční většinou, pokud by byla potřeba...... Na druhou stranu, co je to vlastně MO? Co vlastně může rozhodnout MO? MO rozhoduje, zatím jak nejlépe neprovokativně naložit s financemi, které ji dle dělení prostředků náleží. Na www.czechfly.cz je velmi zajímavá úvaha právního odboru Rady k větší progresivitě "práce Svazu" s hláškou na projednání tohoto návrhu. Pokud to není kachna, rád si počkám na výsledek a hlavně jeho prosazení....
N Turňa - ® St 26.3.2008 19:06:59
MRKnato: No ona si RADA dělá co chce, protože je "vládnoucí stranou" v období mezi sněmy, a ty jí stejně všechno odkývou. Stačí se podívat o trochu výš do bleskovek na Jednací řád (jak mě kakr správně opravil a propo, to není výklad, ten může dělat soud, to je názor). Napravit se to dá asi těžko, neboť projít všemi hlasovacími koly, dostat se na sněm a tam něco prohlasovat půjde velmi těžko. Snad jen změna zákona, ono občanské sdružení, čím je ČRS, dostalo do vínku až moc kompetencí.
N MRKnato - ® St 26.3.2008 18:43:07
Turňa : uchopil jsi zajímavý propletenec, ale nějak ti vyklouzl. Co je dle mě "zajímavé", je to, kdo může stanovovat bližší podmínky výkonu rybářského práva. To, že je to uživatel, je asi bez debat a to na jakém papíře je asi vedlejší, není problém všechny papíry sešít sešívačkou a přelepit a zapečetit.( A pak je odebírat, pokud budou oddělené...) Zajímavé, je ale to, že se do bližších podmínek naváží v "rybářském řádu" i RADA ČRS s odkazem na ustanovení zákona v §13 odst 9 zákona, které jasně říká, kdo je uživatel. V tištěném Rybářském řádu spolu se soupisem revírů ho i schvaluje!
Velmi zajímavé by kupříkladu bylo, kdyby nějaký ÚS, skutečný uživatel si schválil, že na P revírech se bude lovit 6dní v týdnu, jelikož mají dostatek ryb a proč tedy omezovat jednu část rybářů?
N kakr - ® St 26.3.2008 13:18:26
Turňa:
Se svým výkladem BPVRP ve vazbě na povolenku jsi hodně mimo. Dle Tvého výkladu se MRS dopouští téměř zločinu. Formulář povolenky je naprosto jiný, než určuje příloha č.8 vyhlášky 197/2004 Sb. Můžeš se na něj podívat, určitě se v Tvé MO nějaký najde. To asi znamená, že všechny povolenky MRS vydané po nabytí účinnosti zákona 99/2004 byly a jsou neplatné?
Ubezpečuji Tě, že opak je pravdou. Na formuláři je obdobná citace jak na povolence ČRS, jen s tím rozdílem, že MRS nezná Rybářský řád, má pouze BPVRP a na ně je odvolávka.
No a úplně dole je napsáno:
schváleno MZe ČR č..j. 23.104/2004-16-230.
Dostáváme se tedy do zapeklité situace, dle Tvého výkladu MZe schválilo MRS formulář povolenky v rozporu s platnou vyhláškou. Kouzlo spočívá v tom, že to stejné ministerstvo uvedenou vyhlášku vydalo.
Když jdi řekl ve svém příspěvku "A" , prosít tedy ještě o "B". Znáš nějaké technické řešení, které umožňuje na formulář povolenky dostat BPVRP k jednotlivým revírům? Seznam nás s ním. Díky.
N Turňa - ® St 26.3.2008 13:11:55
hraji i profo: Mě to taky nešlo pod fousy, když jsem to psal, a taky vím, že by bylo podstatně složitější fungovat "přesně podle práva", jen píšu, že se zrovna "teorie (práva)" neslučuje s potřebnou praxí a něco je třeba změnit, v této souvislosti třeba zákon a vyhlášku.
N profo - ® St 26.3.2008 13:09:01
A jen ještě jedna věc. Pro tvou informaci, tak jak je to provedeno je Rybářský řád pouhým výtahem nejdůležitějších pasáží ze zákona o rybářství 99/2004 Sb a prováděcí vyhlášky 197/2004 ve znění pozdějších předpisů a je pro všechny ÚS stejný. Ten je doplněn o Bližší podmínky pro výkon rybářského práva (BP), které se již pro daný ÚS liší. Snad ti toto strohé popsání rozdílu mezi RŘ a BP stačí.
N profo - ® St 26.3.2008 13:00:53
Nechci se s tebou pouštět do zbytečných diskuzí, ale to co jsi zde popsal mi přijde jako polemika nad ničím. Jednoduše řečeno, jestli BP budou součástí povolenky jako zvláštní oddíl povolenky a dodány budou jako samostatná knížka a nebo budou součástí povolenky dle tvého jako nedílný kus papíru je podle mně jedno, protože obojí plní ten týž účel. To že podle zákona jsou nedílnou součástí povolenky je právě na způsob jejich vydávání a na způsob výdeje povolenek řešeno danou a tebou napadenou větou, že jsou jako III oddíl povolenky její nedílnou soušástí. Plní svůj účel tak jak popisuje zákon. To co napsal hraji, že se snažíš tam vidět něco co tam není je velmi znatelnou věcí, která z tvé úvahy velmi čiší. Zkus se zamyslet, jak by jsi to chtěl dotáhnout do důsledku, když výtisky něco stojí, rozdání taky něco stojí a čas na výtisk je dán počtem daných a potřebných výtisků. Nebo si snad myslíš, že za cca 14 dní ti někdo provede sumarizaci, korekci, výtisk a dodání výdejcům cca 300 000 kusů BP. A to nepočítám to, že BP se pro daný ÚS liší a ani to, že BP pro CS rybolov musí sdružit veškeré BP ÚS dohromady a ty se nesmí rozcházet s realitou. Proto mají MO, které spravují sportovní revíry čas do 31.8. daného roku na předání podmínek a změn na revírech do BP, aby se to vše dalo zpracovat a připravit na další rok. Proto tebou napadaný datum je takový jaký je. Měl by jsi se nejprve pokusit alespoň trochu seznámit s tím proč je to tak a pak teprve do toho rýpat. Navíc předtisk povolenky je pro všechny ÚS a i pro CS rybolov úplně stejný a já osobně si nedokážu představit, že rybář vlastnící povolenku jenom na jeden ÚS bude jen pro tvou vizuální vidinu sbou k vodě tahat knížku, která sdružuje všechy BP pro všechny ÚS do jednoho i přes to, že je mu to vlastně na nic, protože stejně může chytat jen na jednom území daného ÚS na který vlastní povolenku. Z tohoto důvodu shledávám to co jsi ve tvé bleskovce napadl, jako něco co je z pohledu normálního rybáře docela slušně provedeno. Je spousta jiných věcí, které si zaslouží kritiku, ale tahle dle mého názoru není zrovna tou, která patří mezi první v řadě.
N hraji - ® St 26.3.2008 12:24:47
Dosud jsem s tvými vývody a rozbory ve velké většině témat souhlasil, ale tentokrát si myslím, že jsi se dopustil zásadní chyby. Myslím, že z textu zákona vyvozuješ něco, co tam obsaženo není a pouze ty to tam vidět chceš. Mám na mysli rozsah bližších podmínek a jejich vazbu na formulář povolenky.

[ Vstoupit do diskuse - 13 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Odcizení?

Zdravím. chtěl jsem se zeptat jestli někomu z Pardubic nebo okolí, nebylo odcizeno rybářské pouzdro na pruty, značky :SEMA RAPTOR...

Poděkovani

Timto chci moc poděkovat uživateli s nickem jova12- Josefu Vašinovi,ktery mě a synovi pujčil na jarni Toačovske 24cte uzavřeny deštnik,protože jsem podcenil matku přirodu,Ještě jednou velke dik,Pepa...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniNOVINKA - Jet Fish Vyvážené Boilie Legend Range

Za 99
Vyvážené boilie je určené pro chytání opatrných a velkých kaprů. Díky tomu, že je oproti klasickému boilie lehčí, lépe a s důvěrou ho přijímají velké zkušené ryby.


akce, rybareniCRALUSSO Method Power Quick Snap

Za 84
Tento produkt Vám umožní velmi rychlou a pohodlnou výměnu návazce a zároveň chrání uzel před poškozením od krmítka. Balení obsahuje 6 ks.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Rybolov24.cz Rybolov24.cz

Vše pro ryby, rybáře a rybolov 24 hodin denně. Navazujeme na úspěšnou tradici 1.on-line obchodu s rybářskými potřebami na českém internetu....