Rybářský informační systém: shrnutí nejdůležitějších informací

Kategorie: Všeobecné

Vážení rybáři,

V rámci XIX. Republikového sněmu byl obsáhlou formou prezentován postup prací na Rybářském informačním systému (RIS). Republikový sněm následně v rámci usnesení zavázal Republikovou radu pokračovat v procesu přípravy RIS i všechny organizační složky ČRS využívat RIS po jeho vytvoření v plném rozsahu. Dovolujeme si touto formou shrnout nejčastější dotazy.

Co je vlastně RIS?

Jedná se o informační systém, který vzájemně propojí všechny organizační složky ČRS ve všech klíčových oblastech, kterými se Svaz zabývá. Svazová agenda se tak výrazně zjednoduší, protože řada procesů, které je nyní nutné dělat ručně, bude automatizovaná, což přinese i významnou finanční úsporu. Zároveň do tohoto systému budou mít přístup všichni naši členové a držitelé povolenek – nejedná se tedy o systém pouze pro místní organizace a územní svazy, ale o poskytnutí maximálního možného komfortu i pro všechny členy, kteří budou preferovat elektronickou cestu z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy místní organizace. RIS zároveň nahradí drtivou většinu současných – vzájemně nepropojených a často zastaralých – systémů, které Svaz pro svou činnost využívá.

Technologicky se bude jednat o tzv. Lehkého klienta – pro přístup do systému nebude třeba nic instalovat na počítač, přihlášení bude pomocí internetového prohlížeče. Obsluhovat systém tak bude možné z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého mobilního telefonu s připojením na internet – podobně jako třeba při přihlášení do e-mailové schránky.

Kdo se na přípravě RIS podílí?

Na přípravě Rybářského informačního systému aktuálně pracuje (nebo pracovalo) přibližně 150 lidí. Z toho je 120 lidí z územních svazů a místních organizací ČRS, kteří jsou rozděleni do deseti analytických skupin, se kterými proběhlo od listopadu 2021 do července 2022 více než stovka analytických schůzek, během kterých byly podrobně popisované jednotlivé požadované funkcionality systému s cílem navrhnout RIS tak, aby splňoval všechny požadavky organizačních složek a zároveň respektoval některé odlišnosti, které mezi územními svazy i místními organizacemi jsou dlouhodobě zavedené. Mimo struktury ČRS jsou do procesu vývoje zapojeni zástupci společnosti Equica, a.s., která zajišťuje projektový dohled, průběh výběrového řízení byl dozorován advokátní kanceláří AK Michal Trkal, a samotný vývoj RIS má na starosti vítěz VŘ společnost Asseco Central Europe. Vrcholovým orgánem projektu za ČRS je Řídící výbor, složený primárně ze zástupců vedení jednotlivých územních svazů – tento orgán kontroluje zejména dodržování smluvních parametrů celého projektu a plnění harmonogramu postupu prací.

Jakými principy se RIS řídí?

Od prvopočátku je RIS připravován s vědomím, že ne všichni funkcionáři a členové ČRS mají perfektní znalost práce s moderními technologiemi. Proto je kladen velký důraz na jednoduchost a přehlednost celého systému. Klíčové je řízení uživatelských přístupů – RIS tak bude z pohledu funkcionalit vypadat odlišně pro osobu v roli prodejce povolenek, jinak pro hospodáře místní organizace, jinak pro člena rybářské stráže nebo pro člena, který si hledá informace o oblíbeném revíru. Zároveň bude mít každý přístup pouze k sadě informací, ke kterým má oprávnění – tedy například místní organizace uvidí podrobná data o svých členech, ale nikoli o členech sousední organizace (do okamžiku, než konkrétní člen podá například žádost o hostování). Stejně tak jako nadřízená organizační složka (územní svaz nebo Rada) uvidí pouze do údajů, ke kterým má ze zákona nebo podle Stanov ČRS přístup již nyní.

Zároveň ubezpečujeme rybáře, že zavedením RIS nebude zrušena možnost vyřídit si členské záležitosti „papírovou“ formou na místní organizaci – pouze budou tyto možnosti rozšířené i o elektronické verze pro ty, kteří je budou preferovat.

Jak je daleko postup prací na RIS?

Od listopadu 2021 do dubna 2022 probíhaly jednání dvanácti pracovních skupin, složených ze zástupců MO, ÚS a sekretariátu Rady, během kterých byly připravovány podklady pro dodavatele systému. Po podpisu smlouvy s dodavatelem – společností Asseco Central Europe – byl počet pracovních skupin snížen na 9 a již ve spolupráci s analytickými týmy dodavatele byly zahájeny interview, které vedly k sestavení dokumentu Detailní analýza. Tento materiál je „kuchařkou“ pro programátory. Čítá přibližně 1000 stran a popisuje podrobně všechny funkcionality, datové modely a jejich vzájemné provázání. Následně proběhly v průběhu srpna a první poloviny září tři kola oponentur, ve kterých byly odstraněny nedostatky, a ještě více se zpřesňoval popis funkcionalit tam, kde to bylo zapotřebí.

Co nás čeká v dalších měsících?

V tuto chvíli již probíhá programování prvních modulů – ucelených částí systému, které budou postupně předkládány pracovním skupinám k dalšímu vyjádření. Projekt nyní bude postupovat takzvanou agilní metodou – ve 14denních cyklech budou dodavatelem představovány jednotlivé části, ke kterým bude probíhat intenzivní připomínkování ze strany všech zapojených zástupců ČRS a systém se tak bude postupně rozšiřovat.

V první ucelené podobě by měl RIS spatřit světlo světa v březnu roku 2023, kdy započne dvouměsíční interní testování jak z pohledu správného nastavení všech funkcionalit, tak z pohledu zátěžových testů. V průběhu května plánujeme spustit pilotní provoz, do kterého již budou mít přístup místní organizace; v této době také započne proces migrace dat ze současných systémů do RIS tak, aby na konci letních prázdnin měly všechny organizační složky již plný přístup do systému naplněném daty, na které byly doposud zvyklé.

Od srpna do října zároveň budou probíhat školení klíčových uživatelů – ty budou zajištěny kombinovanou formou, částečně za osobní účasti, částečně prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Samozřejmostí je, že systém bude mít podrobnou nápovědu a uživatelský manuál, a to jak písemný, tak prostřednictvím jednoduchých video návodů. Po celou dobu provozu systému zároveň bude uživatelům z místních organizací a územních svazů k dispozici helpdesk, na který se budou moci obrátit v případě jakýchkoli dotazů nebo problémů.

Kdy bude RIS spuštěn?

Ostrý start celého systému je plánován na listopad 2023. Tento termín je zvolen proto, aby výdej všech povolenek a vyřízení všech členských záležitostí na sezonu 2024 již probíhalo v RISu, a to ve všech organizačních jednotkách bez výjimky. V tuto dobu bude také spuštěna samostatná mobilní aplikace, která bude sloužit zejména pro potřeby rybářské stráže během kontrol v terénu a také pro nejširší členskou základnu, která si v ní bude moci (kromě řady dalších funkcionalit) například hledat revíry, zobrazovat podmínky které na nich platí výrazně pohodlnější formou, než je tomu doposud, zaznamenávat průběh lovu a dělat si k němu poznámky nebo například komunikovat napřímo se svou místní organizací.

Co bude RIS umět?

Hlavními stavebními pilíři RIS je digitalizace devíti oblastí činnosti Českého rybářského svazu.

Jedná se o:

--Členská základna
--Organizační jednotky
--Agenda povolenek
--Evidence revírů a rybochovných zařízení
--Evidence členů rybářské stráže a kontrol RS
--Sportovní činnost a práce s dětmi a mládeží
--Statistiky úlovků a docházek na revírech
--Objednávkový systém
--Webový portál pro veřejnost
Pod každou z oblastí se skrývají desítky funkcionalit, které zjednoduší současný systém a automatizují řadu procesů. O každé z nich bychom mohli popsat desítky stránek textu, kde bychom jednotlivé funkcionality popisovali. Pro účely tohoto článku se ale omezme pouze na základní princip; každá část agendy, která se nyní řeší „na papíře“ bude mít svou plně elektronickou verzi a u každé z nich je na volbě místní organizace, zda svým členům povolí řešit danou situaci na papíře, elektronicky nebo povolí kombinovanou formu. Typickým příkladem může být například přihláška za člena, platba členských příspěvků nebo přihláška na brigádu. V některých oblastech, ale bude moci člen řešit situaci elektronickou formou vždy – například to bude platit u odevzdání povolenky po skončení její platnosti, kdy bude moci člen nahrát fotografii/scan povolenky přímo do systému a rovnou ji zpracovat tak, aby nemusel na začátku roku osobně nebo poštou povolenku na organizaci odevzdávat.

Systém bude podporovat i řadu dalších funkcionalit, které není možné do výše zmíněných pilířů zařadit, ale výrazně pomohou v organizaci práce nebo vzájemné komunikaci. Ať už se to týká sdílených dokumentů, možnosti „napřímo“ kontaktovat své členy prostřednictvím systému například s pozvánkou na členskou schůzi nebo brigádu, plné automatizace procesu kárných řízení nebo podporu datových schránek, které mají významnou logiku zejména v kontextu povinně reportovaných sestav státní správě (například zasílání hlášenek rybářskou stráží pro příslušné ORP nebo povinné hlášení úlovků na revírech prvoinstančním rybářským orgánům).

Jak bude RIS vypadat?

Jak již bylo zmíněno, vrcholný pohled na RIS bude webová stránka, která nahradí aktuálně využívaný web ČRS. Rybáři i funkcionáři na ní – jak jsou již zvyklí – najdou například aktuality, kontakty nebo informace o revírech (byť v mnohem rozsáhlejší a modernější podobě, včetně výrazně lepších mapových podkladů a v řadě případů i informací o úlovcích nebo zarybnění). Na této stránce bude rovněž přihlašovací pole; po přihlášení se do systému se obsah stránek změní na „vnitřní prostředí“ RIS, kde na jednotlivých dlaždicích budou jednotlivé části systému podle toho, jakou roli má přihlášený uživatel v systému přidělenou. Pokud se například přihlásí rybář bez jiných funkcí ve Svazu, bude se moci podívat na své úlovky, ukládat oblíbené revíry, uvidí kdy platil jaké poplatky a jaké má povolenky, zobrazí se mu aktuality z jeho místní organizace, jeho územního svazu a Rady a načtou se mu zprávy, které mu poslal buď automaticky systém (třeba upozornění na nutnost zajistit si nový rybářský lístek, protože končí jeho platnost) nebo například pozvánka na brigádu od jeho MO (protože ji nemá doposud splněnou a je to osoba starší než 15 let).

První grafické návrhy jsou již na světě, samozřejmě předpokládáme že se budou nadále upravovat a vyvíjet, pro základní ilustraci nicméně postačí.

Pro koho je RIS určen?

Do RIS budou mít přístup všichni, kdo jsou nějakou formou zapojeni do činnosti Českého rybářského svazu. Přístupové údaje získají všichni členové, držitelé povolenek (i nečlenové), členové rybářských kroužků, členové rybářské stráže, registrovaní sportovci a samozřejmě všichni funkcionáři.

Jak je RIS financován?

Na základě jednomyslného rozhodnutí Republikové rady v druhé polovině roku 2021 přispívá na vývoj a provoz RIS Republiková rada částkou 5 milionů Kč a na základě Smlouvy o společném financování RIS dále územní svazy poměrnou částkou, která vychází z počtu jejich členů. Příspěvek na tvorbu a provoz je jednorázový (i když rozdělený do dvou let) a pokrývá celý proces přípravy Rybářského informačního systému a prvních deset let ostrého provozu. Místní organizace ani členové se na financování systému podílet nebudou.

Celý systém je tak již nyní „předfinancován“ na deset let ostrého provozu, a do těchto nákladů je již zahrnuta nejen příprava a vývoj celého systému, ale také náklady na provozní podporu, datové centrum, mobilní aplikaci a základní aktualizace. Protože Český rybářský svaz není státní organizace, nelze zveřejnit podle platné legislativy (Zákona o korporacích a Občanského zákoníku) přesné znění smluv mezi dvěma obchodními subjekty, protože podléhají obchodnímu tajemství1, které je explicitně zmíněné i ve smlouvě s dodavatelem systému. Podle smluvních ustanovení závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti smlouvy.

Z pohledu kalkulace celkových nákladů na projekt je ale nutné zdůraznit dvě věci. Za prvé, zavedením tohoto systému budou odstaveny současně využívané (a často velmi draze placené) systémy, které nejsou v majetku Svazu (na rozdíl od RISu, který bude Svaz vlastnit). Za druhé, zavedením RISu dojde k celé řadě úspor – od omezení poštovních služeb až po snížení administrativních nákladů. Ambicí je, aby byl RIS vratnou investicí, která nejen že přinese organizacím a (zejména) členům komfort a informace v mnohem vyšší míře a kvalitě, než jsou doposud zvyklí, ale aby se náklady na jeho zavedení a údržbu po dobu jeho životnosti ekonomicky vrátily.

V porovnání s přínosy (a vzhledem ke struktuře příjmů Českého rybářského svazu) nejsou ekonomické náklady na RIS nijak zásadní a bez problémů mohou být hrazeny z již vytvořených rezerv. Ostatně, i při započítání všech nákladů na tvorbu, administraci i provoz systému jeho cena na člena a rok odpovídá přibližně jednomu malému pivu nebo deseti kuličkám nepříliš kvalitního boilies…

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se doposud na přípravě RIS podíleli i těm, kteří se na něm teprve podílet budou v průběhu testování, migrace dat nebo v pilotním provozu. Jedná se o tisíce hodin práce, která ale může přispět k tomu, že náš společný koníček společně posuneme do 21. století.

S úctou a pozdravem

Petrův zdar

Za kolektiv autorů, společně pracujících na RIS

Tomáš Kočica


1 - Obchodní tajemství je upraveno v § 504, § 2976 a § 2985 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Doba trvání obchodního tajemství není zákonem přesně vymezena, a tedy obchodní tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v §504. Pod ochranu obchodního tajemství se řadí všechny informace, které mohu být využitelné v hospodářské soutěži třetí stranou a jsou hospodářsky významné pro subjekt, který má významný zájem na jejich ochraně. Povinnost ochrany obchodního tajemství pro všechny zúčastněné subjekty trvá i po uzavření smluvního vztahu. Obchodnímu tajemství mohou podléhat i ty informace, které byli sděleny subjekty během jednání o uzavření smlouvy. Toto se týká i smluvního vztahu mezi Českým rybářským svazem a dodavatelem systému. Dodavatel se zavázal vyvinout pro Český rybářský svaz unikátní systém pro správu dat dle našich požadavků a ve smlouvě se zavázal tento systém bez našeho souhlasu neposkytnout třetí straně. V rámci smluvního ujednání si dodavatel recipročně vymínil, že veškeré informace vyplývající ze smlouvy podléhají obchodnímu tajemství.

Je třeba dodat, že institut obchodního tajemství je standardním smluvním ujednáním a slouží k zabezpečení citlivých údajů (v našem případě např. data členské základny, agenda péče o revíry, parametry hospodaření a jiné), které v souvislosti s plněním smluvního vztahu poskytuje Český rybářský svaz dodavateli. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní systém, který bude oprávněn užívat pouze Český rybářský svaz a jeho organizační jednotky, dodavatel má velký zájem na ochraně informací o ceně takového produktu v souvislosti s vysoce konkurenčním prostředím v tomto segmentu. Na závěr sdělujeme, že při vědomí a znalosti textace předmětné smlouvy nejsme připraveni příslušná ustanovení smlouvy o obchodním tajemství porušovat (zveřejnovat informace ze smlouvy třetím osobám) a vystavovat se tak sankcím za takové porušení.

Thomic, 30.9.2022

Diskuse k bleskovce

NThomic - Profil | Ne 4.12.2022 19:03:59

TIRO >> Z pohledu místní organizace je ta "povinnost" použití myšlena hlavně pro výdej "cenin" - prodej povolenek, členských známek, evidenci členské základny a podobné záležitosti. Tam bude to využití ze sta procent - troufnu si to říct proto, že v tomhle jsou místní organizace v roli prostředníka, kdy administrují a zprostředkovávají prodej v oblastech, které ale emitují územní svazy nebo hlavní spolek. Ve třech ÚS to už pár let funguje - neevidujete členské přes systém, tak je k prodeji nedostanete.
Důvod je celkem jasný - zaprvé zprůhlednění, a to jak pro nadřízené organizační složky, tak i pro členskou základnu. Zároveň to umožní řadu věcí řešit online "z terénu" - to, zda je povolenka platná nebo nemá její držitel vysloven zákaz výkonu rybářského práva zjistí jak RS, tak i jako prodejce nebo sousedská MO, ke které si přijde hříšník založit nové členství a bude tvrdit, že je nový člen který x- let nechytal. Umožní to i mnohem lepší úroveň kontroly některých dalších povinností (jako je třeba odevzdání povolenky na konci roku). "Poctivým" rybářům to naopak přinese zvýšení komfortu i dostupných informací o revírech, údajích které o něm MO vede a možnost řadu věcí vyřešit bez nutnosti osobní návštěvy a front.
Rozlišujme účetní údaje a členskou evidenci. Do toho, jak a s čím hospodaří místní organizace není v principu nic ani územnímu svazu, ani Radě - s výjimkou právě těch oblastí, kde jim "pouze" svěřují některé položky k prodeji nebo výběru. Ani tam v principu není důležité to "komu", ale "kolik". Jinak to, kdo uvidí nebo neuvidí do jakých údajů už jsem psal - po dlouhých letech to bude konečně jen a pouze ten, kdo k tomu má ze zákona oprávněný důvod, a to pouze v rozsahu jeho oprávnění.
Buďte v klidu, všechny funkcionality jsou tam navržené proto, že je navrhli ti, kdo je používat budou - ať už z místních organizací, Rady nebo ÚS. Nevznikly od stolu, odtržené od reality.

NTIRO - Profil | So 3.12.2022 16:49:53

Thomic >> Přístup k účetním údajům pouze vlastní organizace schvaluji. Všechno se možná zprůhlední. Ale ten přístup mají do účetních programů i nyní. Nic nového. Předpokládám, že svazoví funkcionáři nebudou mít přístup k osobním údajům členů včetně zaměstnanců na radě. I když se dočítám na vašich webových stránkách, že budou systém maximálně využívat i když mi není jasné v čem, když to nedělali dodnes. Tedy bude se zřejmě platit i to, co stejně používat nebudou. Ale když se podívám na vaši účetní uzávěrku, nežijete si tam špatně. Mzdové náklady téměř devět a půl milionů na tucet zaměstnanců včetně několika sekretářek to je na zájmový spolek slušné.

NThomic - Profil | St 12.10.2022 9:43:17

computerfish >> Ještě jednou, bavíme se o tom z pohledu systému.
První z nich je vyřazení znehodnocené povolenky, která nebyla zaplacena, jen nejde použít - protože ji prodávající blbě vylepil, natrhl, polil kafem. Tam nic jako schvalování "seshora" být nemusí, prostě se jen vyřadí ze skladu.
Druhá varianta je, že byla prodaná rybáři, ten ji zaplatil, ale ten samý den si to rozmyslel a chce jiný typ. Jinými slovy, má vystavené prodejní doklady (včetně elektronického dokladu zaslaného systémem buď do schránky nebo na mail) a povolenka byla vyskladněná. Nejde ale do denní závěrky prodejce, protože se to odřeší ten samý den, takže mu bude sedět denní vyúčtování.
Třetí varianta je, že rybář přijde po týdnu, že si to rozmyslel. Prodejce má platbu v závěrce z minulého týdne, takže musí proběhnout kolečko vrácení peněz a prodeje povolenky nové. Tady už je klíčové i to, jak to platil, protože tam může být nesoulad tím jak platil původní povolenku (třeba kartou) a chce doplatit rozdíl do celosvazovky v hotovosti. Opět, systém k tomu musí zpracovat doklady - buď potvrzení o stornu, vystavení dobropisu, příkaz na platební bránu k vrácení peněz (pokud povolenku nechce vůbec a pouze ji vrací, nebo by místo CS povolenky chtěl územní) a zpracovat z toho upravenou denní závěrku, protože by jinak nesedělo denní vyúčtování.
A opět na závěr; to, že storno zaúčtované povolenky podléhá schválení územního svazu a pokud vím, tak ho prověřuje i dozorčí komise jsem nevymyslel já, platí to X- let a to, jestli to prodejce takhle dělal nebo pravidla obcházel fakt není na mě. Nevím jaký k tomu byl historický důvod, sám víš že část povolenek se vrací na konci roku bez docházek, možná aby se zabránilo tomu, že potom je někdo vykáže jako stornované a peníze strčí do kapsy. Ale to už spíš hledám důvody, než že bych to měl potvrzené, nebyl jsem u toho když se tohle pravidlo zavádělo. Každý územní svaz si tenhle proces může u územních povolenek nastavit sám v rámci statutu společného rybolovu. Celosvazovky se běžně nestornují, nedávalo by to moc smysl - většinou rybáři spíš dojde že chce celosvazovku než naopak, kromě třeba toho úmrtí rybáře (a tam to, že se to nějak schvaluje nebo prověřuje celkem chápu).
Výjimečně Tvoje argumenty chápu, ale nejsem v pozici, kdy bych mohl tyhle procesy měnit, zvlášť pokud na nich územní svazy trvají. Můžu jen hledat cesty, jak je systémem aspoň trochu automatizovat.

Ncomputerfish - Profil | Út 11.10.2022 21:49:34

Thomic >>Jesli je zaplacená nebo není je přece úplně jedno. Storno je vždy povolenka, která se vrací jako nepoužitá byť znehodnocená zapsanými informacemi, razítkem, pokakáním,vypráním, atd. Vždy prošla systémem. Jinak by to nebylo storno. Pouhý rozdíl je pouze v tom, že byla buď zaplacená nebo nebyla zaplacená. Ničemu to nevadí, protože pokud výdejce stornuje povolenku, vrací za tuto povolenku peníze. Tudíž platba se vyruší, zaúčtování nehraje žádnou roli, protože se jedná do doby uzavření prodeje jen o platby v gesci MO. Žádná účetní uzávěrka se tedy nekoná. Když se zrušily mezi Prahou a SUS sdílené revíry, povolenky se stornovávaly jako na běžícím pásu. Každý výdejce věděl, jestli ji stornovat může nebo ne. Místo, aby se stanovila v RIS nějaký jednoduchá podmínka pro storno povolenky a platila pro všechny rybáře stejně, bude to řešit zbytečně nějaká vyšší hlava pomazaná.

NThomic - Profil | Ne 9.10.2022 13:06:57

Mrknato >> u zmíněných dat problém nebude, na tom že budou v RIS panuje shoda. Kde to může trochu skřipat jsou údaje o zarybneni tak, aby byly dostupné in-time, ne až na konci roku - a to se ale nebavím o tom kdy se do systému zadají, tam to půjde rovnou kvůli vyuctovani, ale o tom, zda to bude jako informace přístupné širší členské základně. Tam muže chvíli trvat než se to zavede všude, protože tam se ke zveřejnění staví každý uživatel jinak- někdo zveřejňuje zarybneni okamžitě (třeba Rada, Severočeši, Středočeši…), někdo s týdenním zpožděním (třeba Praha), někdo vůbec nebo až na konci roku. Ale je potřeba na tom z naši strany pracovat- nejhorší je, pokud se zveřejní jen tu a tam neco- to pak opravdu muže vést k “nájezdům”. Jenže jak správně píšete, to už se děje teď, jen to jede šuškandou.
Navýšení pouze cen povolenek by inflaci neřešilo. Největší úspory budou na úrovni územních svazů, protože jsou to ony, komu jdou do rozpočtů oblasti, kde budou největší úspory- náklady na digitalizaci povolenek, tisky soupisů, platby za současné systémy… zároveň ale i příjmy z povolenek jdou primárně do územních svazů, ne do MO ani do Rady, tam se zvýšení cen povolenek nijak nepromitne. Takže kombinace zvýšení cen jak členství, tak povolenek dává z pohledu toho, kam ty peníze tečou, největší smysl. Ono to dává smysl i z pohledu logiky cenotvorby- členské mají jít na servis a věci typu sport a mládež, povolenky na zarybneni, najmy za revíry a dopravu. Každý územní svaz má jiné náklady, a jejich očekávané zvýšení, coz reflektuje v ceně povolenky (typicky třeba severní Morava ma absolutně nejvyšší ceny za najmy reviru, proto ma relativně nejvyšší navýšení) - coz plošnou úpravou členství nemáte šanci zohlednit.

NMrknato - Profil | So 8.10.2022 22:08:08

Thomic >> Jen čistě technická připomínka ohledně dat o zarybnění, ZP, o úlovcích, když výbor ÚS zamítne plnění těchto dat do databáze, co to udělá s RISem? Nezhroutí se? I kdyby k těmto datům měl přístup 100x prověřený žadatel, který splňuje možnost k náhledu do těchto dat, jak RIS zabrání, aby se šířily dál mimo RIS? Prověřený činovník to u piva řekne 1, 3 kolegům a už se valí "sněhová koule "... Stejné to je dnes, když se do revíru "nasypou kapři, duháci", hned se u revíru objeví 500 lovců, kteří tam jsou "jen náhodou"....

Ještě jednou se vrátím ke zdražení členských. Pokud Bude mít RIS takový učinek na úspory, jak se předpokládá, nebylo by od věci raději řešit zarybnění zvýšením ceny povolenek, místo členských? Argumenty o inflaci, růstu cen neberu, protože se promítají do všech činností, ale u chodu MO s využitím RISu se očekávají úspory.

NThomic - Profil | So 8.10.2022 1:17:19

computerfish >> to bohužel není. Je velký rozdíl (z pohledu systému) mezi povolenkou, stornovanou obratem, která se neprojeví v účetních zaverkach, a povolenkou stornovanou s časovým odstupem, kdy už je tržba zauctovana. Ale to ti snad proboha nemusím vysvětlovat. Nedej bože, pokud je navíc placená bezhotovostně, tam je to pak ještě mnohem komplikovanější.

NThomic - Profil | So 8.10.2022 1:13:46

kubsta >> z pohledu funkcionality to tam bude- system bude u revíru umět zobrazit jak reálné zarybneni, tak i zarybnovaci plán a dosažené ulovky. Nicméně to, jestli tuhle sadu dat uživatel revíru zveřejní, s jakým zpožděním a komu, nemohu říct, protože je to na každém ze stovky uživatelů revírů pod ČRS. Do toho jim nikdo “seshora” mluvit nemůže, můžeme jim pouze poskytnout nástroj. Je na členské základně, aby si o to pripadne řekla na členské schůzi, potažmo na konferenci.

Ntomvec - Profil | Pá 7.10.2022 23:09:00

kubsta >> nebude oprávněn, neblbni 😄😄😄

Ncomputerfish - Profil | Pá 7.10.2022 21:15:43

Thomic >> Při vyúčtování se vždy dělily a dodnes dělí povolenky na 4 skupiny,
1) Prodané, 2) Storno, 3) Duplikát, 4) Neprodané.
Storno je povolenka vrácená rybářem, nebo poškozený kupon, zničená při výdeji, atd. Je to tak mnoho let a kategorie platí stále. Pokud nějaká moudrá hlava zavedla ještě rozlišení storna v podobě vrácení vydané povolenky nebo znehodnocené, je to účetně úplně jedno.

Nkubsta - Profil | Pá 7.10.2022 20:20:37

tomvec >> Tak tohle se mi líbí :) Otevřít si v RISu popis revíru, kde by se dal rozkliknout zarybňovací plán a jeho plnění třeba i s fotkama.

@Thomic nebude tam něco takového ? Nebo spíš otázka, je jakýkoliv člen svazu oprávněn vidět zarybňovací plán konkrétního revíru a jestli ne tak proč?

Ntomvec - Profil | Pá 7.10.2022 19:30:24

Thomic >> budou v databázi RISu přístupné zarybňovací plány pro každý konkrétní revír dle MZe, OŽP příslušného kraje nebo Bůh ví koho, kdo ze zákona zarybňovací plán stanovuje a upravuje? Včetně druhu, počtu kusů a věkové kategorie? Bude vedle těchto informací informace co se skutečně (ne vymyšlené, aby to sedělo) do vody nasypalo? V případě navýšení nebo ponížení některých položek, změny věkové kategorie, bude u nich uvedeno kdo a proč o tom rozhodl? Pokud bude snaha daný zarybňovací plán změnit, mohlo by to u revíru být uvedeno včetně zdůvodnění? Tak jsem to myslel.

NThomic - Profil | Pá 7.10.2022 18:00:35

tomvec >> jak byste si to, přibližně, představoval? Asi jsem opravdu pomalejší, ale fakt nevím jak to myslíte.

Ntomvec - Profil | Pá 7.10.2022 17:49:00

Thomic >> nestačí. Zatím víme, jak bude RIS hlídat členy, finance, a jak bude poskytovat těm správným lidem ty správné (tedy personální a ekonomické) informace.

Copak tak komplexní parametrický systém není schopen, respektive ani nebyl navržen k tomu, aby hlídal i jeden z prvních paragrafů stanov, a to

§ 2 Poslání Svazu a předmět hlavní činnosti

kde

Posláním Svazu je zejména:
1) Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov
ryb, popřípadě vodních organismů, v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
2) Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace
rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti

atd...

PS: na schůze chodím a zarybňovacich akcí se účastním.

Nlikin - Profil | Pá 7.10.2022 17:45:46

tomvec >> Jo, hlídání zarybňovacích plánů mě opravdu dostalo :-) :-)

NThomic - Profil | Pá 7.10.2022 17:19:47

tomvec >> jak to zajistí, že si ten kdo vysazuje ryby nestrčí za rohem pár ryb do tašky, nepošle auto kolem vlastního rybníku? Jak to zajistí návrat přirozené reprodukce reofilek? Nijak, protože to žádný systém nemá šanci vyřešit, ale nikdy na to ani neaspiroval. To je v moci těch, kteří mají v popisu práce kontrolu vysazování, takže třeba dozorčí komise místních organizací, které jsou uživateli revíru. Promiňte, ale fakt střílíte blbě.
EDIT: i když možná trochu jo, protože přes systém zjistíte celkem jednoduše kde a kdy je schůze vaší MO, abyste se do ní mohl nechat zvolit a potom dodržování zarybnění osobně kontrolovat. Takhle stačí..?

Ntomvec - Profil | Pá 7.10.2022 17:14:55

likin >> já?

Nlikin - Profil | Pá 7.10.2022 17:09:53

tomvec >> Já jsem poslední, kdo by se Thomice zastával, ale ještě jednou si po sobě přečti, co jsi napáchal :-)