Ze zasedání Rady ČRS (prosinec 2019)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada se sešla na posledním zasedání v tomto kalendářním roce dne 5. 12. 2019. Hlavními tématy byly návrh rozpočtu ČRS na rok 2020 a postup příprav pro realizaci Centrálního informačního systému.

Na úvod jednání informoval členy Rady předseda Komise pro výběrová řízení Ing. Kostka o vyhodnocení nabídek na zhotovení interní analýzy a zadávací dokumentace pro tvorbu Centrálního informačního systému (CIS). Devět nabídek, splňujících požadované parametry, bylo protokolárně otevřeno v rámci zasedání Komise. Jednatel ČRS Ing. Heimlich informoval o intenzivních jednáních s příslušnými úřady o možnosti financovat celý systém z prostředků Operačního programu Rybářství (opatření 3.1. – Data Collection). Evropská komise byla vyzvána k poskytnutí vyjádření o možnosti financování CIS z tohoto programu; to by mělo být doručeno ministerstvu zemědělství do konce tohoto kalendářního roku. Z toho důvodu Republiková rada odsunula vyhodnocení nabídek na lednové jednání Rady; v případě kladného vyjádření Evropské komise bude průběh výběru zhotovitele upraven tak, aby splňoval kritéria a procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství.

V návaznosti na změnu Stanov MRS připravil sekretariát Rady návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu a Statutu celorepublikového rybolovu, který byl Radou jednomyslně schválen. Moravský rybářský svaz nově zavádí tzv. udržovací členskou známku pro rybáře, kteří si nechtějí kupovat povolenku k lovu, ale stále chtějí zůstat členy MRS. Držitelům této udržovací známky nemohou být vydány jakékoli členské povolenky k lovu ryb u žádného prodejce ani organizační složky ČRS, více viz společné vyjádření ČRS a MRS.

V dalším bodě byl schválen návrh rozpočtu ČRS pro rok 2020. Ekonomka ČRS Ing. Bauerová podala k návrhu podrobný komentář. Návrh rozpočtu byl v předstihu projednán Ekonomickou komisí a Republikovou dozorčí radou (RDR). Ekonomická komise i RDR bez připomínek doporučila Radě návrh rozpočtu ke schválení. Předseda ČRS Dr. Mach vyzval členy Rady, aby v případě systémových připomínek k tvorbě rozpočtu na další období zaslali své návrhy do konce tohoto kalendářního roku; ty budou následně zapracovány Ekonomickou komisí do návrhu, který bude Radě předložen na zasedání v květnu 2020.

Republiková rada jednomyslně odsouhlasila plán nákladů a výnosů ČRS služby s.r.o. Tato společnost, vlastněná hlavním spolkem Českým rybářským svazem, se zabývá zejména pronájmem vlastních ubytovacích kapacit v rekreačním areálu Štědronín a prodejem drobných výukových a propagačních předmětů. Rada současně schválila navýšení ceny za ubytování v apartmánech Štědronín na 1900 Kč/apartmán/noc, a to od roku 2021.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich předložil Radě návrh na širší nominaci závodníků do reprezentačních družstev, který členové Rady schválili. Tento krok je nezbytný z důvodu dotačních pravidel MŠMT, které na sportovní činnost pravidelně přispívá.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek informoval o odstoupení Ing. Pertla (Středočeský územní svaz) z RDR; tuto pozici bude při dalších zasedáních zastávat zvolený náhradník Ing. Ptáček.

V závěru poděkoval předseda ČRS Dr. Mach členům Rady za letošní práci a popřál mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2020.

Další zasedání Republikové rady proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/594-ze-zasedani-rady-crs-prosinec-2019

MAXXSKATER, 15.12.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.