Voda přináší život do Hodonínské Dúbravy

Kategorie: Všeobecné

Ukazuje se, že probloubení tůní i umělé zaplavování má smysl.

Odborníci letos učinili v národní přírodní památce Hodonínská Dúbrava potěšující nález. Poté, co byla vloni koncem roku a letos zjara Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s LČR s.p., LS Strážnice jako vlastníky lesů zaplavena Jalová strouha - http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/lesy-v-hodoninske-dubrave-zavlazuje-potrubni-system/ , objevily se tu žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus). Jsou to druhy periodicky zaplavovaných stanovišť, jejichž vajíčka (vyžadující vyschnutí) musela být přítomna v „semenné bance“ a čekat na zaplavení a vylíhnutí třeba desítky let. Avšak žádné záznamy o výskytu těchto dvou druhů na území NPP Hodonínská Dúbrava nemáme - ani historické, ani recentní. V Hodonínské Dúbravě a blízkém okolí se tedy jedná o nově nalezené druhy, které dříve musely unikat pozornosti.

Nově osídleny byly také v zimě prohloubené tůně. V jedné tůni byli pozorováni (krom stovek larev různého vodního hmyzu – vážky, pakomáři, brouci, ploštice, …) také dva jedinci čolka horského (Ichthyosaura alpestris), kteří se v tůni velmi pravděpodobně vylíhli. V přilehlé oblasti v okruhu nejméně 20 km čolek horský dosud pozorován nebyl, je proto s podivem, jak se jeho larvy do tůně dokázaly dostat. V druhé tůni byla nalezena ohrožená vodní rostlina žebratka bahenní (Hottonia palustris), která dříve ustoupila z řady mikrolokalit v Hodonínské Dúbravě kvůli poklesu spodní hladiny vody. Ten byl způsoben deficitem srážek v posledních letech, poddolováním území a postupným zazemňováním tůní. Před prohloubením tůně nebyla tato vodní rostlina z dané mikrolokality známa, vlivem absence vodní hladiny zde ani její výskyt nebyl pravděpodobný. Po revitalizaci tůně však došlo k obnovení vhodného vodního režimu a spontánní kolonizaci tůně touto vodní rostlinou.

Prohloubení tůní i umělé zaplavovaní tedy zlepšují vodní režim v oblasti a pomáhají těm druhům rostlin a živočichů, které by v okolí jinak těžko našly vhodné podmínky.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/voda-prinasi-zivot-do-hodoninske-dubravy/

MAXXSKATER, 25.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.