MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Mutant CUP 1 - 100 hodin

Datum akce: 18.4.2018 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Královéhradecký

Mutant CUP 1 - 100 hodin
Datum akce:  18.4.2018
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký
Datum akce: 18. 4. - 22. 4. 2018
Začátek  6.00 hodin.

Závod dvoučlenných týmů, startovné za tým 6.000, - ( 3000,- za účastníka ), za třetího člena týme je startovné 1500,-Kč.

Za každou osobu, která zůstane po ukončení času návštěv poplatek 500.-Kč

Podmínkou registrace do závodu, je zaplacení minimální ( nevratné ) zálohy 3000,-Kč a to nejpozději do 28. ÚNORA 2018.

Způsob uhrazení zálohy a startovného pouze na účet 5200010142/5500 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího. Nelze u hradit hotově u hospodáře Velkého Přelova p. Otakara Lejska.

Podle data zaplacených záloh bude učeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:
Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým), popř. další osobu tvořící zázemí týmu. Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů. / 4 týmy náhradníků /

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur.

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu. Jedna cena za nejtěžšího uloveného kapra nebo amura = 3000,-Kč.

Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy šesti nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací matrace a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu.
V závodě je přísně zakázáno.
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek. Posledních 80 cm od návazce ( mezi návazcem a kmenovým vlascem či pletenou šňůrou ), je povinné použití leadcore (olověnky), bužírky nebo vlasce o min. průměru 60, a to z důvodu zajištění bezpečného zdolání ryb.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček, /kobrou a rukou, ostatní způsoby krmení nejsou povoleny !!!!!!! .
Krmení povoleno ze břehu množství a čas není specifikován.
Krmení z lodi povoleno v následujících časech

Středa      8 - 10 hod      16 - 18 hod
Čtvrtek    7 - 9 hod        16 - 18  hod
Pátek      9 - 11 hod        16 - 18 hod
Sobota    8 - 10 hod      16 - 18 hod

Před každým krmením z lodi, bude rozhodčím provedena kontrola krmiva.
Jiné způsoby krmení jsou zakázány.

Návnady - (Krmení )
boilie, pelety, partikl

Nástrahy:
Boilie a pelety ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Lodě budou pořadatelem závodu připraveny na lovném břehu a to již před zahájením závodu. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést nejdéle do doby řádného vyhlášení výsledků. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží.
U každé ulovené ryby nad 14 kg, bude přítomen u vážení přítomen člen sousedního týmu, který následně podpisem odsouhlasí navářenou hodnotu.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení,podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům,závodníkům,návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 5 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Prohlášení závodníků:
závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Kontaktní osoba: Otakar Lejsek 603512661

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.

Losování obou poločasů
1 kolo losování (pořadí pro los v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1, až 18,
si účastníci hned vylosují pořadí pro druhý poločas,ti co mají číslo 1 až 9, losují z čísel 10 až 18, ti co mají číslo 10 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1 až 9 pro poločas druhý.

Časový harmonogram závodu.
18.4.2018
  6.00    prezentace a losování.
  8.00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )

19.4.2018 průběh maratonu

20.4.2018
  9.00  ukončení prvního poločasu ( přesun na vylosovaná místa pro druhý poločas)
  10.00 zahájení ( start ) druhého poločasu.
  11:00 výsledková prezentace prvního kola

21.4.2018 průběh maratonu

22.4.2018
  12.00 ukončení maratonu.

  13:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů.

Vzorec pro výpočet finanční hotovosti za umístění 6000,- ( startovné x počet týmů ) = 100% 18 x 6000,- Kč = 108000.-Kč,

- náklady provozovateli  = 32%    34 560,
- náklady pořadatele      = 8%        8 640,
- zbývá                          = 60%    64.800,
- nejtěžší ryba 3.000,-
- 60% - nejtěžší ryba 3.000,-  = 61.800,

1. cena 40% + pohár
2. cena 30% + pohár
3  cena 20% + pohár
4. cena 10%

Prezentační listina
1. CT - KOCOVINA
2. KARP TEAM TEONY
3. KARP TEAM TOMI - IZAK
4. KLOUČEK
5. ŠAFRANEK
6. CHLEBOŠ
7. KŘÍŽ
8. SMEJKAL
9. FREE FISCHING TEAM
10. PETR NOVOTNÝ
11. KADRMAS
12. ČERNÝ - ROHÁČ
13. OLDA ČAPEK
14. GÁL
15. REMEŠ MARTIN
16. VRZAL JAKUB
17. ŠOTOLA - LÁNSKÝ
18. HLADÍK JIŘÍ

týmy náhradníků "4"
od 1 března upřesněno telefonicky
1. Jindra Moskal
2. Petr Macháček
3.
4

 

Velký Přelov - ®, 7.12.2017

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniFox Čelovka Halo MS250 Headtorch | SLEVA 33%

Za 979
Kvalitní čelovka od značky Fox v oblíbeném Camo designu s vysokou svítivostí 250 lumenů. S touto čelovkou získáte úžasný zdroj světla pro své noční lovy. Svítivost: 250 lumenů Nastavitelná svítivost (vysoká - 250, střední - 100, nízká - 10 lumenů + 3mm LED 15 lumenů)

akce, rybareniPrologic Kobra Carbolite 25 mm | SLEVA 50%

Za 1.499
Ultra lehká kobra vyrobená z dvou různých druhů uhlíku pro zajištění bezkonkurenční pevnosti a lehkosti. Jádro je vyrobeno z ultra tenké vrstvy 100% HM uhlíku, která je v druhém kroku omotána 3K pleteným uhlíkem. Dodáváno s luxusním pevným obalem.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen