MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Znečištění řeky Dyje

Chci poprosit všech Vás kolegy rybáře o radu. Cca 2 kilometry proti proudu řeky Dyje nad obcí Hevlín tato řeky protéká cca 2 km Rakouskem. Na jejím území do sebe pojímá vody říčky Pulkau. Na této je cca 3 km proti proudu chemická továrna Pernhofen, kde se vyrábí kyselina citrónová. Vedlejším produktem je tmavá voda, která je pomocí říčky Pulkau vypouštěna do řeky Dyje. Tato chemická továrna způsobila v minulosti mnohé katastrofální otrávení řeky Dyje a cca 15 km po proudu ležících Mušovských nádrží. Nyní jsem se dozvěděl, že továrna má zdvojnásobit produkci a tím i znečištění. Podotýkám, že nyní je voda v dyji načervenalá s mnohými drobnými částicemi. Jednání nevedou zatím k žádnému východisku a vedení obce je připraveno přistoupit k blokádě komunikace mezi ČR a Rakouskem v naší obci. Chtěl bych poradit, kam by bylo dobré se ještě před tím obrátit kvůli tomuto problému jako jednotlivec. Myslíte, že bych se měl obrátit jako jednotlivec na Moravský rybářský svaz, min. životního prostředí, nebo jinam????? Za každou radu díky!

Autor diskuse: hevlín ®
Zařazeno do: všeobecné - revíry, cestování, 23.11.2007

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N marmyš - ® Čt 9.11.2017 5:48:58
hevlín >> Jak to tam vypadá poslední dobou,pořád sajrajt?
N hevlín - ® Pá 23.11.2007 15:33:23
Asi to tak dopadne. Teď je velký průtok,ale v zimě to asi spustím.
N hraji - ® Pá 23.11.2007 15:14:16
hevlín: pokud je voda již teď červená, můžeš zkusit jak funguje havarijní systém u vás. Ty nemusíš poznat, že je něco v nepořádku, tobě stačí podezření na znečištění. Preventivně nemůžeš bohužel vůbec nic, uvědom si, že to je jiný stát.
N hevlín - ® Pá 23.11.2007 15:09:40
Hraji, díky za info. Situace po nějaké otravě je mi jasná. Chtěl bych se ale nějak aktivně zapojit v rámci prevence. Vod jsem navštívil hodně, ale žádná nebyla takto znečištěná. Při letním průtoku cca 4-6 m3/1s má voda barvu lehce pančované kofoly či višňové šťávy.Snad to bude trochu vidět z fotky, kterou jsem vyhrabal. Jak říkám, jde mi hlavně o prevenci před možným ještě větším zhoršením situace.
N LudaT - ® Pá 23.11.2007 10:54:45
Hlavně že maj furt plnou hubu Temelína. :-(
Hevlín: klidně můj post smaž, ale musel sem si "ulevit".
N hraji - ® Pá 23.11.2007 9:00:05
Při každé takové záležitosti se vyplácí postupovat v souladu se zákonem. Tedy při podezření na havarijní znečištění postupovat podle pokynů, které již řadu let vypisujeme v každém popisu revírů MRS na straně 11. Tam máš velmi podrobný postup, jak máš postupovat. Abys nemusel již nic hledat, překopíruji ten text i sem

Metodický návod pro postup členů MRS při zjištění havárie jakosti vody
Havárie jakosti vody je náhlé, nepředvídané zhoršení jakosti vody, které má následující projevy:

závadné zbarvení
zápach
tvoření usazenin
povlak nebo pěna na hladině
mimořádné hynutí ryb (nahromadění čerstvě uhynulých ryb, hynoucí a nepřirozeně se chovající ryby)
Hlášení havárie
Havárii na rybářském revíru nebo rybochovném zařízení je povinen okamžitě hlásit každý člen MRS.

Havárii je nutné bez odkladu nahlásit:

hasičům
Policii ČR
podnikům Povodí, ve většině kraje je to podnik Povodí Moravy s. p. Brno, se sídlem v Brně, telefonní číslo 541 637 111 - havarijní služba 541 211 737 , 541 211 250
České inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod. Pro většinu kraje je sídlo inspekce v Brně, telefonní číslo 545 545 111 , havarijní služba 731 405 100 , pro povodí Sázavy je sídlo inspekce v Havlíčkově Brodě, telefonní číslo 569 496 111 , havarijní služby 731 405 166 a pro část povodí řeky Moravy je sídlo v Olomouci, telefonní číslo 585 243 410 , havarijní služba 731 405 265
příslušnému referátu životního prostředí
funkcionářům příslušné místní organizace MRS (předseda, hospodář, referent pro čistotu vod, rybářská stráž).
Funkcionář MO, který je informován o havárii, tuto skutečnost neprodleně oznámí na sekretariát Moravského rybářského svazu Brno, telefonní č. 545 223 838 . Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny je nutné nechat vzkaz na záznamníku. V případě, že ten, kdo zjistil havárii, ji neoznámil příslušným orgánům podle bodu 2 odst. a, b, c, d, e, provede funkcionář MO MRS neprodleně hlášení na alespoň jeden z těchto orgánů a institucí.

Postup při odběru vzorků
O odběru vzorků vody a ryb, případně jiných vzorků se sepíše protokol na předtištěný formulář minimálně v pěti vyhotoveních. Protokol se přikládá ke vzorkům zaslaným na vyšetření. MO MRS je povinna zaslat jednu kopii na sekretariát MRS, a to neprodleně nejpozději do tří pracovních dnů jako podklad k dalšímu řízení. Odběr vzorků je nutné provádět za přítomnosti úřední osoby, tj. např. policie, zástupce obecního úřadu, rybářské stráže, apod. Není-li přítomna úřední osoba, je možné využít minimálně tří svědků se zapsáním čísel jejich občanských průkazů. Tito svědkové potvrdí podpisem pravdivost uvedených skutečností v protokolu. Je vhodné přizvat osobu nebo zástupce firmy, která havárii pravděpodobně způsobila.

Odběr vzorků vody
Odběry se provádí na těchto místech:

nad zdrojem znečištění
z předpokládaného zdroje
pod zdrojem znečištění
z místa největšího hynutí ryb
z dalších míst, vyžadují-li to okolnosti
Je-li v ohroženém úseku více možných znečišťovatelů, jejichž účinky se mohou kombinovat, je třeba odebrat vzorky ze všech zdrojů a nad těmito zdroji znečištění. Zvláštní pozornost je nutné věnovat odpadům od jednotlivých znečišťovatelů tam, kde jejich odpady ústí do společného recipientu (odtoku) a z něho teprve do vodoteče vlastního poškozeného toku.

Vzorky vody se odebírají do plastikových lahví s minimálním objemem 1 litr (v případě ropných havárií do celoskleněných lahví), které jsou před odběrem řádně vypláchnuté odebíranou vodou (minimálně třikrát). Lahve je nutné naplnit až po okraj bez vzduchové bubliny. Láhve musí být řádně označené, označení musí být shodné s označením uvedeném v protokolu. Vzorky se označí a zabezpečí, aby nedošlo k pochybnostem o jejich záměně (přelepení zátky lepicí páskou a její orazítkování či podepsání v místě spojení).

U jednotlivých odebraných vzorků se určí kvalita vody na místě (pH, kyslík, teplota, barva, zápach, pěna, skvrny na hladině atd.) a zaznamenává se do protokolu. Odebrané vzorky vody je nutné urychleně (poslem) dopravit do autorizovaných laboratoří. Nelze-li dopravu uskutečnit okamžitě, je potřeba vzorky uložit do chladničky (4 stupně Celsia) a doručit je nejpozději druhý den.

Laboratoře pro rozbor vzorků vody se nachází na těchto adresách:

Povodí Moravy a.s. Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Povodí Moravy a.s. Brno, Z dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Povodí Moravy a.s. Brno, Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště
MO MRS ke vzorkům vody přiloží protokol z místního šetření s popisem odběrů vzorků vody, popřípadě nákresem odběrových míst.

Odběr vzorků ryb
U jednodruhové obsádky se odebírá 5 až 20 kusů ryb, u vícedruhové obsádky 3 až 5 kusů od nejčastěji se vyskytujících druhů s příznaky otravy. Ryby nelze balit do novin, pilin apod. Vzorky ryb se nekonzervují. V případě potřeby lze ryby uchovat v chladničce. Ryby zásadně nezamrazujeme. Odběr vzorků ryb se zaznamenává do protokolu (viz dále). Vzorky ryb je nutné doručit na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Palackého 1-3, 602 00 Brno, budova č. 25, telefon 541 562 654 nebo na příslušný Státní veterinární ústav. Ke vzorkům ryb se přiloží protokol z místního šetření.

Státní veterinární ústavy pro vyšetření vzorků ryb se nacházejí na těchto adresách:

SVÚ Brno, Palackého 174, 612 00 Brno
SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
SVÚ Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc
Příčinu, rozsah a náhradu škody při vzniklé havárii řeší Sekretariát MRS v součinnosti s MO MRS pověřenou hospodařením na zasaženém revíru.

Likvidaci uhynulých ryb je potřeba provádět v souladu s hygienickými a veterinárními předpisy.

Protokol z místního šetření havarijního úhynu ryb
Protokol musí obsahovat:

Název a sídlo poškozené organizace
Den, hodinu a místo zjištěné havárie
Rozlohu a upřesnění lokality
Druh a věk ryb, vyskytujících se v postižené lokalitě
Druh, věk, počet a hmotnost uhynulých ryb
Klinické příznaky, makroskopické změny a změny chování ryb
Stav zooplanktonu, bentosu a vodních rostlin
Možné zdroje znečištění
Plánek se zakreslením odběrových míst
Popis odběrů vzorků vody
u každého vzorku musí být uvedeno:

místo a čas odběru vzorků
přesný popis odběrových míst
popis označení odběrových nádob
určení kvality vody - pH, kyslík, teplota, barva, zápach, skvrny na hladině atd.

Popis odběrů vzorků ryb
u každého vzorku musí být uvedeno:

místo a čas odběru vzorků
druh, stáří a počet odebraných ryb
popis makroskopických změn

Datum, jména a podpisy zúčastněných osob místního šetření
V případě podezření na aplikaci chemických látek je nutné uvědomit orgán Státní veterinární správy. V těchto případech musí být v protokolu dále uvedeno:
den a hodina aplikace chemických látek
metoda aplikace
popis ošetřené lokality, vzdálenost
charakteristika látky
kdo aplikaci prováděl
počasí

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | revíry, cestování ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniProfesionální rybářské vědro - model 2018!

Profesionální rybářské vědro na přípravu vnadící směsi. Nepostradatelný doplněk každého rybáře, lovícího s krmítky. Univerzální velikost 17 litrů. Nyní akce!

akce, rybareniGIANTS FISHING RWX Plus Fleece Chair + Čelovka

Za 2.230
Exklusivní sedačka, na kterou byly použity ty nejlepší materiály a díky větším rozměrům, můžete u vody sedět jako opravdový král.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
CA Worldfishing CA Worldfishing

Specializujeme se na rybářské zájezdy do atraktivních destinací! Cestovní agentura World Fishing se zabývá zprostředkováním rybářských...