Šetření zásahu při havárii na Bečvě žádné zásadní pochybení v postupu ČIŽP neodhalilo

Kategorie: Všeobecné

Šetření Odboru interního auditu a finanční kontroly Ministerstva životního prostředí neodhalilo žádné zásadní pochybení České inspekce životního prostředí při zásahu na Bečvě. Na základě závěrů z šetření ale ministr životního prostředí Richard Brabec uložil řediteli ČIŽP, aby dosavadní standardizované postupy inspekce zapracoval do interních předpisů. Současně by měly podniky povodí ve spolupráci s vodoprávními úřady pravidelně aktualizovat seznamy výustí na tocích a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by standardizovala postup úřadů při havárii.

Šetření zadal odboru auditu ministr životního prostředí Richard Brabec s cílem přesně zdokumentovat postup inspekce u havárie na Bečvě, a mít tak mj. k dispozici podklad pro případnou změnu legislativy. Současně tak reagoval na nevyjasněné nebo zkreslené informace k postupu inspekce, které se opakovaně objevují v médiích. Kontroloři Odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP, kteří se v posledních týdnech zabývali zásahem inspekce při havárii, v rámci šetření prověřili např. informace z oficiálních zápisů o zásahu ze strany vodoprávních úřadů, provedli šetření na místě nebo vedli rozhovory se zaměstnanci ČIŽP. Zaměřili se primárně na tři oblasti: úkony inspekce bezprostředně po havárii, výběr míst k odběru vzorků a metodiku odběru vzorků.

Z dostupných informací a podkladů vyplývá, že inspekce postupovala v souladu s obvyklými i zákonem danými postupy. Reakce pracovníků inspekce bezprostředně po havárii a výjezd na místo v den havárie proběhly v souladu se zákonem o vodách, v souladu s interním předpisem inspekce o služební pohotovosti a bez časového prodlení. Dle současného znění zákona o vodách přísluší řízení prací při zneškodňování havárie vodoprávnímu úřadu. Na žádost vodoprávního úřadu v Hranicích vyjel na místo havárie pracovník oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci, který na místo havárie dorazil po nezbytných úkonech zhruba dvě hodiny po nahlášení havárie. Pracovník ČIŽP z inspektorátu v Brně na místo nevyjel, neboť si jeho přítomnost nevyžádal vodoprávní úřad Valašské Meziříčí, situaci však s příslušným vodoprávním úřadem konzultoval a to opakovaně. Postup inspekce byl v souladu se zákonem o vodách i s dostupným interním předpisem inspekce.

Pracovníci ČIŽP a s. p. Povodí Moravy odebrali ve dnech 20. až 25. září 2020 celkem 53 vzorků. Další vzorky odebíral Hasičský záchranný sbor, vodoprávní úřad Valašské Meziříčí a Vodovody a kanalizace Vsetín. Celkem úřady v tomto sledovaném období odebraly 98 vzorků, v následujících týdnech po havárii pak dalších zhruba 30 vzorků. Pracovníci inspekce disponovali potřebnými certifikáty prokazující dostatečnou odbornost pro odběry vzorků.

Kontroloři MŽP však dospěli na základě prověřovaných podkladů k závěru, že určování míst k odběru vzorků nebylo koordinovaně řízeno ze strany vodoprávních úřadů. Úřadům také chyběl přehledný a aktuální souhrn výustí do Bečvy, podle kterého by mohly účinněji zasahovat.

„Výsledek šetření jsem předal řediteli České inspekce životního prostředí. Přestože porušení zákonů ze strany inspekce nebylo prokázáno, požádal jsem jejího ředitele, aby některé dosavadní postupy inspekce bez prodlení zlepšila. Především, aby byl postup inspekce při zásahu u jakékoliv havárie formálně ukotven v interních předpisech inspekce. To je opatření nutné především pro vyjasnění úlohy inspekce u havárií a snadnější kontrolu postupů inspektorů v budoucnu,“ komentuje závěry ministr životního prostředí Richard Brabec.

S vybranými zástupci vodoprávních úřadů pak MŽP již připravuje konkrétní podobu metodiky, která by úředníkům standardizovala postup při šetření havárií a pomohla tak nejenom rychle a efektivně reagovat, ale přispěla i k efektivnějšímu vyšetření havárií. Diskuze po havárii na Bečvě prokázaly, že po metodice je ze strany vodoprávních úřadů poptávka.

„Naprostá většina vodoprávních úřadů nemá s okamžitým zásahem u menších havárií problémy, ale havárie mimořádného rozsahu jako ta na Bečvě ukázala, že už jen třeba nezkušenost úředníků s tak velkým zásahem může být zásadní překážkou pro efektivní koordinaci kroků při zvládání havárie. Připravujeme proto pro vodoprávní úřady metodiku stanovující vzorový standardizovaný postup při řešení jednotlivých typů havárií, zahrnující i koordinaci s dalšími dotčenými úřady a orgány, včetně informování veřejnosti,“ pokračuje ministr Brabec.

Havárie na Bečvě poukázala také na nezbytnost mít k dispozici aktualizované seznamy všech výustí vedoucích do vodního toku. „V případě Bečvy už je takový seznam zpracovaný a nyní i aktualizovaný ze strany správce toku, tedy státního podniku Povodí Moravy. Rozhodně by jej měly mít a pravidelně aktualizovat po dohodě s vodoprávními úřady všechny podniky povodí u všech významných toků,“ uzavřel výsledky šetření ministr životního prostředí Richard Brabec.

MŽP bylo připraveno výslednou zprávu ze šetření zveřejnit v plném rozsahu spolu s tiskovou zprávou. S ohledem na trestní řízení vedené Policií ČR ale nejprve výsledek šetření a celou zprávu poskytlo Krajskému ředitelství Policie Zlínského kraje s dotazem, zda může být zpráva zpřístupněna veřejnosti. S odkazem na § 11 odst. 4 zákona o poskytování informací to však policie neumožnila, respektive odpověděla, že zveřejnění zprávy není možné s ohledem na riziko ohrožení trestního řízení a práva na spravedlivý proces. Ministerstvo tedy zprávu zveřejní, jakmile mu to posun v řízení vedeném Policií ČR umožní.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20210614-setreni-zasahu-pri-havarii-na-Becve-zadne-zasadni-pochybeni-v-postupu-CIZP-neodhalilo

MAXXSKATER, 17.6.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.