Bobrava,potok kde voda půl dne teče a půl dne neteče

Kategorie: Všeobecné

Bobrava je menší potok na jižní Moravě o délce 35,2 km s plochou povodí o rozloze 187,2 km2. Protéká obcemi Rosice, Tetčice, Radostice, Želešice a u obce Popovice se vlévá do řeky Svratky. Na tomto toku je zdokumentována stálá přítomnost pstruha potočního, škeble říční a raka říčního. Pravděpodobně se tu vyskytuje hrouzek obecný, piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, střevle potoční, mihule potoční a další.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komenta%E2%80%8Bre/jan-n-knap-bobrava.potok-kde-voda-pul-dne-tece-a-pul-dne-netece

potočák 62, 2.2.2020

Diskuse k bleskovce

NJarda Š. - Profil | Čt 6.2.2020 14:00:32

Nejvýznamnějším případem propadání vodního toku v Evropě je Dunaj u Tuttlingeu:
https://mapy.cz/turisticka?x=8.7573712&y=47.9294652​&z=18&base=ophoto
Tam to má ovšem přirozenou příčinu, protože řeka protéká krasovým územím a voda jeskynním systémem odtéká do vývěru u města Aaach: https://mapy.cz/turisticka?x=8.8580720&y=47.8464930​&z=19&base=ophoto a dále do Bodamského jezera (Rýnu).

Nlowlow - Profil | Čt 6.2.2020 8:24:23

Jen takový smutný pohled na stav českého vodního zákona. Pokud má společnost povolení s nakládáním, tak jediná možnost změny v povolení mi vyplývá z bodu 1c) nebo 3a). Samozřejmě je otázka, kdy společnosti končí povolení a jak se k tomu staví povodí.
§ 12

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami
(1) Vodoprávní úřad může z moci úřední povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit

a) nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami nebo využívá-li jej pouze minimálně bez vážného důvodu po dobu delší než 2 roky; to neplatí v případě povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 k odběru vody ze záložních zdrojů pro zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu,

b) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na kanalizaci podle zvláštního právního předpisu8b),

c) při stanovení minimální hladiny podzemních vod, nebyla-li dosud stanovena, či při její změně.

(2) Vodoprávní úřad může povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit na žádost oprávněného. Bylo-li povolení vydáno jiné osobě, musí žadatel doložit, že je oprávněným z tohoto povolení.

(3) Vodoprávní úřad povolení k nakládání s vodami změní nebo zruší, a to i v řízení podle odstavce 1 nebo 2, je-li to nezbytné

a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí (§ 24 a 26),

b) ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod (§ 34 odst. 2 a § 35 odst. 1),

c) ke splnění programu snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 39 odst. 3),

d) pro zásobování pitnou vodou podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací8c).

(4) Požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto; žádost je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

(5) Na změnu a zrušení povolení k nakládání s vodami se použije ustanovení § 9 až 11 obdobně.

§ 13

Zánik povolení k nakládání s vodami
Povolení k nakládání s vodami zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,

b) zánikem vodního díla (§ 55) umožňujícího povolené nakládání s vodou, pokud vodoprávní úřad do 1 roku po zániku díla nestanoví lhůtu a podmínky k uvedení stavby do původního stavu, v tomto případě povolení zaniká marným uplynutím této lhůty,

c) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, kterým bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu oprávnění na dalšího nabyvatele podle § 11 odst. 1.

Npotočák 62 - Profil | St 5.2.2020 18:42:41

Jarda Š. >> Ahoj,pokud´ máš zájem a mě pošleš do SZ na sebe e-maila,tak ti pošlu posudek se základními informacemi,je to jednoduší,než komunikovat takhle.Obrázek si uděláš sám.Snad se to pohne dopředu i díky publikování. Od neděle do pondělní deváté ranní hodiny to mělo 38 500 shlédnutí jenom na ekolistech. Petrův Zdar

NJarda Š. - Profil | St 5.2.2020 1:22:10

potočák 62 >> Když tedy hydrogeologové při zpracování posudku měli všechny podklady, navrhli, co by se s tím dalo dělat kromě zatavení čerpání vody z vrtů? Propadá se voda do propustného podloží v celé délce nebo jen v některých místech?

Npotočák 62 - Profil | Út 4.2.2020 20:43:24

Sa(l)micka >> Ahoj,že by šlo o přírodní vliv znalecký posudek vylučuje a s drenážováním toku je v něm počítáno.Petrův Zdar

Npotočák 62 - Profil | Út 4.2.2020 20:40:30

Jarda Š. >> Ahoj,dobývací prostor je zrušený. Dokumentace štol je součástí znaleckého posudku. Petrův Zdar

NJirka1976 - Profil | Út 4.2.2020 9:25:03

alfonz42 >> Horak za to nemuze , loni v dubnu mel tady inzerat ze nahani zenu . Zadna ho nechtela , tak si zvrhle choutky uspokojuje pohledem na mrtva zvirata . Pomoci mu muze jen zavrit do ustavu , ponorit do ledove vody a pohladit paralizerem .

NAC/DC - Profil | Út 4.2.2020 9:24:34

potočák 62 >> dost hrozný...:-(

NSa(l)micka - Profil | Út 4.2.2020 3:37:06

Hele, u nás je něco podobnýho, vždycky v létě, jenže kolem nejsou vrty ani poddolováno, jen je teda písčitý podloží, vlastně tam ani skoro nejsou lidi - jen bobři. Prostě se u jednoho malýho toku na noc sníží průtok z cca 50-60 l/s (jak je pod 50 přes den, v noci je na 100% jistej průser a "sloveno") na nějakých maximálně 10, což působí na cca 1 km úseku stejnej problém, co je u tý Bobravy. Kolem šestý odpolední začne plíživě padat průtok, v 10 už teče než minimum, no a někdy po půlnoci už taky teče třeba prd. V osm ráno už je voda cca v normálu. Přitom je jasný, že míň teče shora z polí a drobných přítoků v loukách. Povodí už řešilo a prd zjistilo, já kolem toho běhala i v noci - ale nedalo se jinak, než uznat, že ten čůrek vody prostě země vypije už z přítoků. Litr tu, dva támhle a je po vodě.

NJarda Š. - Profil | Út 4.2.2020 0:08:22

potočák 62 - >> Nemohlo by Povodí Dyje provést nějaké úpravy dna Bobravy v kritickém úseku, aby se zabránilo tomu propadání v době nízkých průtoků a intenzivního čerpání?
Ten dobývací prostor byl prohlášen za definitivně zrušený s úplně provedenou sanací území? I kdyby ano, měli by mít k dispozici dokumentaci původních štol, která by mohla pomoci při případných technických zásazích proti propadání. Kdyby ne, pak by šlo o čerpání důlních vod a báňský úřad by měl kompetenci takovou činnost zakázat a v případě vydání vodoprávního povolení bez jejich písemného souhlasu souhlasu by šlo o zjevnou nezákonnost, která by měla měla mít za následek nicotnost vodoprávního povolení.

Ntomvec - Profil | Ne 2.2.2020 15:23:33

Tak to je smutné, jak ty obrázky, tak přístup úřadů.

Npotočák 62 - Profil | Ne 2.2.2020 14:37:48

Pár fotek k bleskovce. Petrův Zdar