MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Mutan CUP 2 - 72 hodin

Datum akce: 22.6.2017


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Královéhradecký

Mutant CUP 2 - 72 hodin
Datum akce:  22.6.2017
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký
Datum akce: 22. - 25.6.2017
Závod dvoučlenných týmů, startovné za tým 5.000, - ( 2500,- za účastníka ), za třetího člena týme se startovné 1000,-Kč.

Podmínkou registrace do závodu, je zaplacení minimální ( nevratné ) zálohy 2.500,-Kč a to nejpozději do 31. KVĚTNA 2017.

Způsob uhrazení zálohy a startovného pouze na účet 5200010142/5500 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího. Nelze u hradit hotově u hospodáře Velkého Přelova p. Otakara Lejska.

Podmínky pro maraton:
Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým), popř. další osobu tvořící zázemí týmu. Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Tým odpovídá za další osoby, které jej navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů. / 4 týmy náhradníků /

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr,
amur,
Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu. Jedna cena za nejtěžšího uloveného kapra nebo amura = 2000,-Kč.

Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet bodů ( dle váhy ), pěti nejtěžších ryb a to v každém poločase zvlášť, kdy hodnotícím koeficientem pro celkové pořadí, bude součet pořadí za oba poločasy ( 1+1) a vítězem se stane team s
nejnižším součtem pořadí. V případě nerozhodného součtu bude
rozhodujícím faktorem celková váha ulovených ryb za oba poločasy a případně nejtěžší ulovená ryba v závodě.  Závod se hodnotí na dva sektory a to 1 - 9 a 10 - 18.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, kterou jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks největších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací matrace a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu. V závodě je přísně zakázáno
jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek. Posledních 80 cm od návazce ( mezi návazcem a kmenovým vlascem či pletenou šňůrou ), je povinné použití leadcore (olověnky), bužírky nebo vlasce o min. průměru 60, a to z důvodu zajištění bezpečného zdolání ryb.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice,/ PVA na háček, /kobrou a rukou, kdy ostatní způsoby krmení nejsou povoleny !!!!!!! .
Krmení povoleno ze břehu množství a čas není specifikován.
Krmení z lodi povoleno v následujících časech

Čtvrtek    8 - 10 hod    18  - 20 hod
Pátek      8 - 10 hod    19 - 21 hod
Sobota    8 - 10 hod    18 - 20 hod

Před každým krmením z lodi, bude rozhodčím provedena kontrola krmiva.
Jiné způsoby krmení jsou zakázány.

Návnady - (Krmení )
boilie, pelety, partikl

Nástrahy:
Boilie a pelety ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto zdolaná ryba se také hodnotí. Lodě budou pořadatelem závodu připraveny na lovném břehu a to již před zahájením závodu. Vznesení protestu:
v případě podezření porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k vedoucímu rozhodčímu protest. Pro protest je obligátně stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést nejdéle do doby řádného vyhlášení výsledků. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajina,rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu,pokud by byl a ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.

Karta úlovků:
Náležitosti registrační karty úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.

Registrační karta se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení,podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům,závodníkům,návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: napomenutí,odebrání bodů,diskvalifikace soutěžního týmu
2) v případě napomenutí nebo odebrání bodů se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.
8) návštěvy jsou povolené do 22:00hod.

Prohlášení závodníků:
závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby právo upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Kontaktní osoba: Otakar Lejsek 603512661

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.

Registrace je možná pouze  po dohodě s ředitelem závodu.

Losování obou poločasů
1 kolo losování (pořadí pro los v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1, až 18,
si účastníci hned vylosují pořadí pro druhý poločas,ti co mají číslo 1 až 9, losují z čísel 10 až 18, ti co mají číslo 10 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1 až 9 pro poločas druhý.

Časový harmonogram závodu.
22.6.2017
  6.00    prezentace a losování.
  8.00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )

23.6.2017 pokračování maratonu
  19.00  ukončení prvního poločasu ( přesun na vylosovaná místa pro druhý poločas)
  19:30 pořadí, průběžné hodnocení po prvním poločase.
  20.00 zahájení ( start ) druhého poločasu.

24.6.2017 průběh maratonu

25.6.2017
  10.00 ukončení maratonu.

  11:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání hotovosti a pohárů.

Vzorec pro výpočet finanční hotovosti za umístění 5000,- ( startovné x počet týmů ) = 100% 18 x 5000,- kč = 90000.-kč,

- náklady provozovateli  = 30%    27.000,
- náklady pořadatele    = 10%      9.000,
- zbývá                        = 60%    54.000,
- 60% = 100%  54.000,
- včetně nejtěžší ryby
1. cena 40% + pohár
2. cena 30% + pohár
3  cena 20% + pohár
4. cena 10%

nejtěžší kapr nebo amur 2.000,-

Prezentační listina
1. Kříž Karel
2. Jan Ulrych
3. Klouček
4. CARP TEAM TEONY
5. Luboš Kusý
6. Lada Suda
7. Bročka
8. Beznoskov
9. Král David
10. Kraus
11. Šimon
12. Pacovský
13. Rucker
14. Červinka
15. CHLEBO FISCH
16. Tomáš Kadlec
17. Koričanský
18. DO VÍČKA

týmy náhradníků "4"
od 1 června upřesněno telefonicky
1.
2.
3.
4

 

Velký Přelov - ®, 14.12.2016

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniPrologic Mikina Bank Bound Camo | SLEVA 43%

Za 999
Skvělá mikina od firmy Prologic v tolik oblíbeném camo designu. Mikina je vyrobena z pohodlného materiálu (80% bavlna, 20% polyester). Dvouvrstvá kapuce s vnitřní podšívkou (65% polyester, 35% bavlna). Stylové široké tkanice na kapuci pro její nastavení.

akce, rybareniKřeslo PROLOGIC za skutečně nejlepší cenu

Za 1.499
Doručíme do 24 hodin bez poštovného a balného a pokud se přihlásíte získáte další bonus v podobě 3%.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Petice proti asfaltu

prosim pomozte nam bojovat proti dalsimu asfaltu:
http://www.rybaricelakovice.cz/petice-stop-asfaltu/

podepisujte zde:
...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
CK Varga CK Varga

CK zajištuje pobyt, rybaření v Maďarsku na jezeře Pölöske, kde ubytování je na výsoké úrovni, zajištujeme sportovní lístek tak i rybářský...