MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Je to přestupek vůči RŘ ?

Zdravím všechny
V soupisu revírů 2011 jsem narazil na pár dodatků ohledně bivakování , jako například ,,Táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohňů je dle zákona o ochraně přírody zakázáno" , ale v diskuzích zde na MRKu jsem se dočetl že RS nemá právo kontrolovat bivakování, že je to na PČR a podobně . Jak je to v případě že se tato fráze u popisu revíru?
Je to jen informativního charakteru , nebo jak si to mám vysvětlovat?

Autor diskuse: mpmaik ®
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 2.1.2011

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 22 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N JOIKA KAKE - ® So 6.7.2013 14:28:05
ODPOVĚĎ NA DOTAZ PŘÍMO ZE STRÁNEK ČRS V SEKCI DOTAZY!


Dotaz č. 96
Datum: 23.02.2010
Kategorie: Rybářský řád a legislativa
Dotaz: Obracím se s dotazem, na který nejsem schopen nikde najít jasnou a jednoznačnou odpověď. Jedná se o stanování vs. bivakování. Chápu to tak, že stanování tzn. použití stanu není povoleno, použití bivaku není zakázáno, nebo je alespoň tolerováno. Nabízí se ale otázka, jaký je mezi těmito přístřešky rozdíl, vezmeme-li v úvahu že se prodávají stany bez podlahy, ale také bivaky s podlahou. Je tedy prosím nějaká určená definice ohledně používání přístřešků, tak aby nebyl porušen jakýkoliv předpis? (obecně, nikoli místní úprava). A jaký může být postih v případě nepovoleného "stanování"? Zajímá mě to zejména ve vztahu k podmínkám na ÚN Orlík.
Odpověď: ČRS (prostřednictvím rybářské stráže) není oprávněný kontrolovat bivakování. Orgánem, který je oprávněn kontrolovat a popřípadě postihovat bivakování je Policie ČR a Česká inspekce životního prostředí. Proto jsme zažádali ČIŽP o oficiální stanovisko k této problematice. Z odpovědi zaslané Oblastním inspektorátem ČIŽP České Budějovice vyplývá, že můžeme rozlišit několik pojmů týkajících se delšího pobytu ve volné přírodě na jednom místě (většinou s přespáním): stanování, bivakování, kempování, táboření. Tyto pojmy nejsou nikde v právních předpisech zadefinovány a musejí být proto předmětem výkladu. Právní předpisy používají zejména pojem táboření. Pojem táboření bude širší než pojem stanování, protože se pod něj dá zahrnout nejen nocování v přírodě ve stanu, ale i další činnosti jako je spaní "pod širákem", shromažďování dřeva k pálení, vaření v přírodě apod. Např. v komentáři k zákonu č. 114/1992 Sb. (Miko, L., Borovičková, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 142) je uvedeno: ,,Pod pojmem táboření se rozumí setrvávání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků jakéhokoli druhu, např. stanu. V praxi se za táboření považuje zejména přebývání na jednom místě v přírodě přes noc (nocování)."

Pokračování názoru ČIŽP k otázce táboření najdete v příloze
Odpovídal: Ing. Pavel Vrána
Přílohy: Názor ČIŽP v Českých Budějovicích k otázce táboření

N Anýzový dědek - ® Po 24.10.2011 21:59:04
Mrknato >> No comment.....o))))
N nofish - ® Po 24.10.2011 21:45:13
Mrknato >> BP beru jako to že jsem psal RŘ. Je to ve všem. Říkám to furt, když se lidem něco hodí tak mlčí, když nehodí tak řvou. Kdysi jsem viděl jak chlapi co byli na rybách pod stanem řvali o měsíc později na děcka že se tam nesmí stanovat. Aby ne, měli stan tam kde oni chtěli chytat.
Asi bude na čase začít doslovně podepisovat, že to a to je zakázané a to při každém vydání povolenky a bude to...... Ale v tomhle státě by ani tohle nepomohlo. Prostě kua aby platily jedny pravidla pro všechny a všude a bude klid.
N Mrknato - ® Po 24.10.2011 21:32:01
nofish >> Zapomínáš na BP. Ty se používají, když se to hodí a když se to nehodí, odkazuje se na zákony...... Takový bordel nedělal ani bolševik.
N Mrknato - ® Po 24.10.2011 21:28:41
Anýzový dědek >> Vidíš a já si myslel, že poslední "mrtvoly" zakopali v roce 89....... Stále víc a víc si myslím, že naše tužby, že demokracie a EU nás ochrání od takových, jako byli bolševici, byly plané. Naopak EU a neomalenost současnosti je mnohonásobně horší, než byli bolševici.
A najdou se tací, kteří si myslí, že jsme nedozráli pro demokracii, i výkon rybářského práva....... Jsou to buď snílci, pepici a nebo gauneři.
N nofish - ® Po 24.10.2011 20:15:14
Bivakování je podle mě (myslím postavený bivak, gril, za bivakem loď atd) zakázané. Ovšem na druhou stranu, vsadím se, že bivaky z 90% budou stát na pozemku vodního díla, ne v lese atd..... takže je to na majiteli vodního díla/ obhospodařovateli břehů, jestli to toleruje nebo ne. RS má a nemá právo. Nemá právo pokutovat, to může životní prostředí/ policie. Ale mám-li povolenku, kde se zavazuji k tomu že budu dodržovat pravidla dané RŘ tak nevidím důvod se vymlouvat na to že RŘ zakazuje něco co vysloveně nezakazuje zákon.

Pro mě za mě. Nevadí mi bivaky, vadí mi když v nich přebývají pitomci.
N velbyk - ® Po 24.10.2011 19:54:04
jak to tady čtu tak to nejní demokracie ale diktatura heh :-)))
N Anýzový dědek - ® Po 24.10.2011 19:53:12
Mrknato >> vykopal jsi mrtvolu......o)))
N Mrknato - ® Po 24.10.2011 19:47:48
AntonM >> A ty si myslíš, že žiješ v opravdové demokracii? Je zajímavé, že v demokracii před r.89 se neřešilo bivakování, nikoho to totiž nenapadlo.
N AntonM - ® Ne 13.3.2011 13:53:37
Nestačim se divit co je tady chytrých inteligentů.

Pořád voláte po tom aby vláda,svaz,policie atd. udělali něco ku prospěchu země české , ale běda když něco udělají to se pak honem snažíte to nějak ochcat .

Jedno je jisté nejsme ještě zralý na demokracii.
N retrívr - ® Ne 13.3.2011 13:12:34
mpmaik - >> Nejlepší je , že se masírujou rybáři mezi sebou.Ostatní bez papíru na to s..ou. a to naplno.Máme prima vedení, MO to podporují, tak takový je výsledek. Pro mne k b...í.U vody přece rybáře nechceme.
N bedha - ® Ne 13.3.2011 13:10:35
ahoj chlapi, něco jsem pohledal :
zákon 289/1995
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ ZÁKON O LESÍCH
HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ODDÍL PRVNÍ

§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Zákon č. 128/2000 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb.,
zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb.,
zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 313/2002 Sb. ,
a dalších změn provedených
zákonem č. 59/2003 Sb., zákonem č. 22/2004 Sb.,
zákonem č. 216/2004 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb.,
zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 626/2004 Sb.,
zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb.,
zákonem č. 61/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb.,
zákonem č. 234/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb.,
zákonem č. 169/2008 Sb., zákonem č. 298/2008 Sb.,
zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb.,
zákonem č. 477/2008 Sb. a zákonem č. 326/2009 Sb.
ZÁKON
o obcích
(obecní zřízení)

§ 10
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně [3] (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

….Něco taky z Ministerstva životního prostředí


Obecná navigace
• Kontakt
• Vyhledávání
• English
• MŽP ČR
________________________________________

1. Táboření ve volné přírodě
Otázka: táboření ve volné přírodě
Odpověď: K pojmu „táboření“: Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí souhrn různých činností umožňujících pobyt v přírodě spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů a přístřešků, tj. včetně celt, stanů bez podlážky apod., příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.). Naproti tomu přespání „pod širákem“ se za táboření nepovažuje. Dále uvedený text se tedy týká pouze táboření – přespání pod stanem či přístřeškem. Při hledání vhodného místa k táboření je nejprve třeba zjistit, zda se místo nenachází ve zvláště chráněném území. Ze zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, a to na celém území národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací. Výjimku z tohoto zákazu by musela v každém jednotlivém případě udělit vláda podle § 43 cit. zákona. V ostatních zvláště chráněných územích táboření zakázáno není, avšak je třeba respektovat i jejich bližší ochranné podmínky, stanovené zřizovacím aktem daného zvláště chráněného území. Tam může být stanoveno, že se pro určité vymezené činnosti vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody, tedy může se jednat i o táboření. Dále zákon stanoví, že v přírodní rezervaci, národní přírodní památce i přírodní památce jsou zakázány změny nebo poškozování těchto území. Není vyloučeno, že by mezi takové rušivé činnosti mohlo patřit i táboření. V lese je táboření mimo vyhrazená místa obecně zakázáno podle § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Podle stejného ustanovení je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený oheň. Udělení výjimky z tohoto zákazu přísluší pouze vlastníkovi lesa. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesa, náleží toho rozhodnutí příslušnému orgánu státní správy lesů. Smyslem zákazu je především ochrana lesa před vznikem požárů, navíc táboření spojené s rozděláváním ohně je potencionálním zdrojem ohrožení lesních ekosystémů v celé jejich podstatě. Mimo uvedené případy náš právní řád táboření ve volné přírodě neupravuje, lze tedy vycházet ze zásady, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Jistá omezení však lze analogicky dovodit z ustanovení § 63 (Přístup do krajiny) zákona č. 114/1992 Sb. Je zřejmé, že tábořit lze pouze na místech, na která lze i vstupovat. Klíčové jsou v tomto směru odstavce 2 a 3 cit. ustanovení, které vymezují možnost vstupu na pozemky jiných osob takto: „(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti28) či sousedských práv.29) Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.30) (3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.31)“ Z ustanovení vyplývá, že nelze tábořit na pozemcích fyzických osob. Z táboření je vyloučena i orná půda, louky a pastviny v době, kdy by mohla být poškozena úroda, a dále pozemky, na nichž se pase dobytek, a vyloučeny jsou i pozemky vymezené v odst. 3. Obecně by táboření nemělo způsobit vlastníku nebo nájemci škodu (viz odst. 2). Současně platí také obecné ustanovení § 415 občanského zákoníku, které stanoví, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Ustanovení § 420 téhož předpisu pak stanoví, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti

Mimo jiné i diskuse na MRK odkaz:
http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=608572
snad to k něčemu bude....
N Sven - ® Ne 13.3.2011 12:53:34
Matthysek >> jo, deštník můžeš ale musíš ho držet v ruce :-)
N Matthysek - ® Ne 13.3.2011 9:08:17
A jak je to s deštníkama? to přece nepatří ani mezi bivak a ani mezi stan
N jurasoft - ® Út 11.1.2011 18:28:06
rybomil >> tohle jsem tady nabízel před 20 stránkami a jak mě kamenovali...
N Mrknato - ® Út 11.1.2011 17:01:20
rybomil >> ??? Obce mají povinnost udržovat pořádek a likvidovat binec, ať ho způsobí kdokoliv, pokud viníka nelapnou. No a chatky mohou pronajímat,pokud nějaké obec postaví už nyní........ Nemyslím si, že by kdokoliv dělal něco pro rybáře a asi by nedělal ani za pár šestáků navíc. Pokud něco někdo dělá, pak je to byznys. (stánky, tobogány, údržba cest, restaurace)
N rybomil - ® Út 11.1.2011 13:39:04
Mrknato >> by měly zůstat u zdroje, tedy obcím ! ? ! Za to by pak obec např. pomohla majiteli pozemku, který byl znečištěn, devastován přijíždějícími auty ??? ( zápasím s tím ve svým lese 17 let -chataři, rekreanti u rybníka )
N Mrknato - ® Út 11.1.2011 13:32:25
rybomil >> Otázkou by bylo, komu a kam by poplatečky šly. Pokud MO, tak by to bylo ještě horší, resp. hledaly by se další uplatnitelné náklady pro vyrovnané hospodaření......
N rybomil - ® Út 11.1.2011 13:19:42
Mrknato >> bych byl pro to, aby i ostatní " pobytáří v přírodě " platili nějaký poplateček za tyhle věci,- nevím , třebas příplatek za pronájem chatky, za stan v kempu, poplatek za splavnění v úseku bla bla bla na X dnů, tohle ten rekreační poplatek za vzdušné obci nic neřeší.
Podle mě by to bylo účinnější než některý zákazy.
N šedý pes - ® Út 11.1.2011 11:55:05
jurasoft >> už zase? Jsi nenapravitelnej!
N jurasoft - ® Út 11.1.2011 11:52:43
od včerejška mám papíry. tak jsem se podíval jak je to pro letošek psáno. neberte mě doslova za slovo, mám teď před sebou soupis revírů pro rok 2011 a pro rok 2010 mám doma..loni co si pamatuju tak pro severní čechy bylo zakázáno tábořit kdekoliv a letos je tam jen upozornění co se nesmí v chko. o normálních pozemcích nemluví..a navíc v revírech upozorňují, že je v chko...10 x díky..
abych nezapomněl 1000x díky za gps souřadnice..
a tvoje otázka je nekompletní..chce to doplnit větu "stanoveno zákonem ...č. 114/1992 sb," tak sjem ten zákon našel v aspi a zadal vyhledat pojem táboření...
a našlo mi to, v povinnostech správ národních parků a chko v povinnosti nebo působnosti určovat místa pro táboření atd...
takže zrovna u středočeskýho kraje se odkazují s tábořením na zákon který táboření reguluje jen v chko a národním parku...
N Mrknato - ® Út 11.1.2011 8:03:27
rybomil >> To jo, ale zákazem bivaků, a dalšími četnými BP si uživatel může říci, že pro to něco alespoň udělal..... "přistupuje k problémům aktivně" ..., nelze ho vinit z "nečinnosti".

Edit : zapoměl jsem blatník).
N rybomil - ® Út 11.1.2011 7:50:33
Mrknato >> nemáš to jedno, jestli tam bude rybář bivakář , nebo nerybář nebivakář, pokud to je dobytek, naděláno tam bude stejně.
N Mrknato - ® Út 11.1.2011 7:38:23
mpmaik >> Svaz je stát ve státě i s vlastním "parlamentem". Ukaž mně, který jiný zákon,který má řídit činnost nějaké skupiny lidí, jim vlastně říká, že si podmínky mohou upravit sami, jak je napadne a že vyhláška je jen takové doporučení, návod na sestavení vlastních předpisů.

Zákon nemůže nikdo vykládat, snad jen vyhláška, omezeně, závěr nad nejasnostmi může udělat jen soud.
N mpmaik - ® Po 10.1.2011 15:28:43
hraji >> Tak tak a pořád vím to samé :-))))) Snad to klucí rozlousknou do jara :-)))
N Mrknato - ® Po 10.1.2011 10:59:18
kakr >> WaM taky.....) blatník.
N kakr - ® Po 10.1.2011 10:50:29
Mrknato >>
BP můžou vše:-))
N hraji - ® Po 10.1.2011 10:50:13
Koukám, že z debaty o přestupcích se stala diskuze o houně, doslova a do písmene.
N Mrknato - ® Po 10.1.2011 10:49:22
kakr >> Ne, ne, to řeší zákon o odpadech... to také BP nemohou řešit a RS kontrolovat..... pokud BP nejsou součástí zákona, kde by RS mohla uplatnit své kontrolní mechanismy a postih.
Jistě že by mohla kontrolovat obsah chemických WC, pokud by tato toaleta byla BP povolena jako pomůcka rybářova....
N kakr - ® Po 10.1.2011 10:42:31
Mrknato >>
Vidíš všude trávu růst. WM rybolovec přece má chemický záchod a RS bude kontrolovat, zda není přeplněn.
Jen to stačí zamontovat do BP.
edit, zase druhej...
N Pvl - ® Po 10.1.2011 10:41:53
Mrknato >> na záchod ? na chem. WC :o§)
N Mrknato - ® Po 10.1.2011 10:36:48
Chose >> Když rybář bude na lovném místě týden, 14 dní, kde dobrák MZe povolí lov 24, tak kampak asi bude rybář chodit na záchod, provádět hygienu, kde si bude vařit, kde bude odpočívat, byť bez stanu? Povolením lovu 24 toto MZe akceptuje. Pak asi tvůj argument nebude namístě.
N Mrknato - ® Po 10.1.2011 10:22:00
Chose >> Svaz má nějakou nájemní smlouvu se státem, ohledně používání břehů k lovu, tedy VRP?

Edit: pokud RS nemůže odebrat povolenku za neplnění BP, tak proč tam tyto nesmysly jsou a jsou uvozeny na odkaz dle zákona 99/2004Sb, že se jedná o BP?
N Mrknato - ® Po 10.1.2011 10:19:30
Chose >> Je to takové lidské, soudružské, něco ano a něco zas ne. Jak se podle tebe např. liší v RŘ, či BP zákaz stanování (táboření) od zákazu používání lodě? Za použití lodě ti ale RS povolenku odebere. Provoz plavidel řeší také jiný zákon. Proč je rozdíl mezi těmito pomůckami?

Podle mě jsou bivak, loď, echolot, rodpod, podložka, Klinik,... pomůcky a ty přece mohou pro VRP BP upravovat. To, že se k tomuto problému vyjadřuje redakce časopisu, je příznačné.

Pokud říkám hloupost, tak ať mě někdo opraví. Pokud BP nemohou stanovit bližší podmínky VRP, ohledně stanování, bivakování, používání lodě, ale mohou měnit vyhlášku, tak proč zákon pověřuje, aby prováděcí předpis něco upravoval? Zákon by měl dát jasné priority, zda BP mohou měnit vyhlášku. Vyhlášku může měnit a vyjímky udělovat MZe, tedy ten, kdo ji vydal. Pokud MO prostřednictvím ÚS mouhou toto měnit, pak je to anarchie a stav revírů tomu odpovídá.
N Chose - ® Ne 9.1.2011 17:58:17
http://www.casopisrybarstvi.cz/modules.php?name=New​s&file=article&sid=407
N Chose - ® Ne 9.1.2011 17:48:07
V loňském roce v časopisu Rybářství je tento problém podrobně popsán. Bivakování ( táboření-nocování,spaní,vaření jídla a vykonávání os.higieny) je povoleno pouze na místech k tomu určených(kemp atd.) Všude jinde je toto zakázané a jelikoš na některých revírech byl s tímto vážný problém,tak to dali i do rř . Rybářský svaz nedělá žádné zákazy,jen dělá to co musí,nebo tyto záležitosti jsou spojeny s nájemní smlouvou s majitelem vodního toku.Členové RS nemohou odebrat povolenku k lovu,mohou vás jen upozornit.Řešit nepovolené táboření muže je POLICIE a životní prostředí. Členové RS vám také nemužou sebrat noty,za to že používáte spalovací motor tam kde je to zakazané,od toho je tu policie a lidé z plavební.Bylo by možná fajn,kdyby to někdo ofotil a dal to jsem. Bylo to otištěno někdy v létě.
N Mrknato - ® Ne 9.1.2011 17:18:13
Jarda Š. >> Kde je ale soupis toho, kde a v čem konkrétně se uživatel může odchýlit od vyhlášky? Zákon např. vyhlášce přímo ukládá co má řešit. BP nemají žádné mantinely. Zákon dává st. orgánům na úseku rybářství možnost udělovat vyjímky z vyhlášky. Kde a kdo stanovil toto pro BP? Podle mě by se BP měly angažovat např. ve specifikaci pomůcek pro lov a toho co neřeší rybářské předpisy a to je třeba ono parkování a stanování, rozdělávání ohňů při VRP.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 22 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniNaviják Cormoran ATX - BR 4PIF 8000

Za 1.295
Velmi kvalitní naviják s volnoběžnou brzdou.

akce, rybareniPrut Challenger Specimen 6m, 80-150g

Za 2.899
Teleskopický prut na položenou v délce 6 metrů, který se dobře hodí pro lov na mrtvou rybku nebo na větší nástrahy.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Sema Sema

Hradec Králové, Pražská 8