OP Rybářství 2014-2020 16. výzva

- Ministerstvo zemědělství


Dalších 130 milionů čeká v 16. výzvě

8. října 2019 v 9.00 začíná příjem žádostí v 16. výzvě Operačního programu Rybářství 2014-2020. Konkrétně se jedná o opatření Inovace, Investice do akvakultury, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a Investice do zpracování produktů. V rozpočtu je připraveno 130 milionů korun a žádosti bude možné podávat do 29. října 2019.

V Operačním programu Rybářství 2014-2020 má české produkční rybářství k dispozici zhruba 1 miliardu korun. Dosáhnout na dotace je přitom jednodušší, než by se při prvním pohledu mohlo zdát. Pro žadatele je totiž připraven přehledný rádce, který obsahuje nejen nejčastější chyby žadatelů, ale především návod, jak se jich vyvarovat.

V této výzvě se investice zaměřují na tradiční akvakulturu a intenzivní chovné systémy včetně recirkulačních s cílem zvýšení produkce sladkovodních ryb. Další podpora směřuje do zvyšování podílu zpracovaných ryb a také do uplatňování vědeckých poznatků v podnicích akvakultury.



Prvním opatřením z 16. výzvy jsou Inovace. Spadají sem projekty zaměřené na produktové i procesní inovace, posílení rozvoje a také předávání znalostí. V rámci opatření Produktivní investice do akvakultury je možné získat prostředky například na výstavbu, modernizaci nebo odbahnění rybníků s rozlohou menší než 2 hektary. Patří sem také investice do sádek, líhní nebo rybářského vybavení. Třetím vyhlašovaným opatřením jsou Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním. V něm můžete získat dotace na výstavbu nebo inovace recirkulačních systémů včetně líhní a průtočných systémů s dočišťováním. Čtvrtým opatřením jsou Investice do zpracování produktů. Sem mohou žadatelé zahrnout investice na výstavbu nebo rozšíření zpracoven ryb, stejně jako na vybavení a modernizaci již existujících provozů.



Spolu s výše uvedenou výzvou bude možné podávat žádosti i v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního).

Příjem všech žádostí bude možný pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a ve stanoveném termínu vyhlášeném Ministerstvem zemědělství. Pro 16. výzvu je tento termín od 8. 10. 2019 od 9.00 do 29. 10. 2019 do 18.00. Kompletní pravidla pro žadatele a příjemce jsou již zveřejněna na webu Ministerstva zemědělství ČR.

Více na www.eagri.cz

Autor: Ministerstvo zemědělství