Kdo uplave, přežije: Působení těžké techniky na život v řekách

Kategorie: Pstruzi

Úvod
Úpravy vodních toků jsou všední realitou na většině území České republiky. Mnohdy se jedná pouze o zásahy lokálního charakteru, ale nejednou jsme svědky souvislých úprav o délce mnoha stovek metrů. Co přesně se děje s rybami a jejich životním prostředím během bagrování či pojezdu těžké techniky zůstávalo donedávna skryto našemu poznání. Tento příspěvek si klade za cíl představit čtenářům výsledky projektu „Vliv technických úprav na rybí společenstva malých vodních toků“ a uvést na pravou míru řadu tradovaných domněnek. Kromě informací o vlivu úprav toků na mortalitu a pohyb ryb zde budou diskutovány informace o vlivu zásahů na dnové bezobratlé živočichy (makrozoobentos), zákal vody (turbiditu) a morfologii břehů a toků.

Celý článek naleznete zde: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/kdo-uplave-prezije-pusobeni-tezke-techniky-na-zivot-v-rekach/

Mira_Kubin, 30.4.2020

Diskuse k bleskovce

NHonza7 - Profil | Pá 1.5.2020 8:01:11

Velký dík za tento článek, který není pouze o teorii, ale o datech naměřených a získaných z terénu.. Měl by být povinnou četbou především pro hospodáře ČRS a pracovníky POVODÍ, aby si konečně uvědomili jak velká mortalita živočichů je při zásahu těžké techniky do říčního koryta a to se týkala tato studie pouze dvou druhů ryb.
Velmi pěkně v článku je popsán vliv zvýšeného průtoku na migraci pstruha a vranky. Nabídl možnosti k snížení mortality populace ryb v daném vodním toku za správného využití záchranného odlovu pomocí agregátu a příčných bariér. Jde tedy o maximální vyžívání všech záchranných prostředků, kde to je technicky možné k eliminaci zbytečné úmrtnosti ryb, díky stavebním činnosti s těžkou technikou na našich vodních tocích.