MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Bobři ohrozili protipovodňové hráze

Kategorie: Všeobecné

http://www.novinky.cz/domaci/182563-bobri-ohrozili-​protipovodnove-hraze.html

 

Chlebyk - ®, 26.10.2009

Diskuse k bleskovce

N Dejv - ® St 28.10.2009 22:29:36
bobrman >> podoba je sice dokonalá, ale čistě náhodná...:-))))))))))))))))))
N bobrman - ® St 28.10.2009 22:18:33
Dejv >> to jsem nebyl já ?
N Dejv - ® St 28.10.2009 22:13:01 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
nesvádějte to všechno na ta milá chlupatá stvoření...
N mirmen - ® St 28.10.2009 21:53:49


Greetings, fellow roadkill enthusiasts! Zdravím vás, kolegové roadkill nadšenci! This issue's recipe page comes to us courtesy of Dr. Spencer Thornton, who has compiled a book on roadkill recipes. Tato otázka je recept stránku k nám přichází s laskavým svolením Dr. Spencer Thornton, který má sestavit knihu o roadkill recepty. Here, he shares with us some do's and dont's of acquiring roadkill, and he ends off with a nice tasty recipe for good ol' Canadian Beaver. Tady, on s námi sdílí některé pro a proti je získávání roadkill, a on končí pryč s pěknou chutný recept na dobrou ol 'Canadian Beaver. A patriotic feast for anyone from Newfoundland to British Columbia. Vlastenecká slavnost pro každého z New Foundlandu do Britské Kolumbie. Happy eatin'! Happy jíst '!

-MA -MA

DEER DEER
Deer are a favorite target for road kill, and probably give the greatest satisfaction for a perfect shot. Jeleni jsou oblíbeným cílem pro silniční zabít, a pravděpodobně dávat největší uspokojení pro dokonalý záběr. If you hit it just right you'll get it square on the grill so all you have to do is tie it to the bumper and spread it across the hood. Pokud stisknete to jen správné, že budete mít náměstí na roštu, takže vše, co musíte udělat, je svažte do nárazníku a šířit se přes kapotu. That way you look like all the other macho hunters who tie their kill across the bonnet in such a way as to show off the antlers to their buddies as they drive back to town. A takhle vypadají všechny ostatní macho lovci, kteří jim svázat zabít přes kapotu tak, jak předvést parohy na své kamarády, protože cesta zpět do města.

Of course the down side of a perfect shot with your grill is that the deer has permanently rearranged the front of your car - sometimes to the tune of a couple thousand bucks (we're talking dollars). Samozřejmě se strany dokonalý záběr s grilem, že jelen trvale předělaný přední části vozu - někdy ve výši několika tisíc dolarů (mluvíme dolarů). You've got to be a real roadkill enthusiast to look forward to paying that kind of money for venison. Musíš být skutečný roadkill nadšenec těšit platit takové peníze za zvěřinu.

....Deer crossings? .... Deer přechody? Deer pay no attention to them. Deer věnovat žádnou pozornost. I'm not quite sure how it is that these signs end up in the locations they do, but you can bet the deer haven't petitioned for them, and they're not looking for these as some kind of safe crosswalK. Of course they can't read, and I really don't think they could be expected to learn to recognize a particular route to safety. Nejsem si vůbec jistý, jak je možné, že tyto příznaky skončí v místech tomu tak je, ale můžete se vsadit, že jelen nemají pro ně požádal, a nejsou to hledají, jak tyto nějaký bezpečný přechod pro chodce. Samozřejmě nemohou číst, a opravdu si nemyslím, že by se dalo očekávat se naučit rozpoznat určité trase do bezpečí. If deer were capable of this kind of Pavlovian conditioned response, wouldn't we see more of them in the IQ Zoos? Pokud se jeleni byli schopni tohoto druhu Pavlovův podmíněné reakce, by jsme vidět více z nich v ZOO IQ? And even is they were capable of being trained to respond in a presceibed way to a set stimulus, like crossing roads at deer crossing signs, how would they get good at it? A dokonce je byli schopni jsou školeni reagovat presceibed způsobem nastavit podnět, jako je křížení silnice na jelena přes znamení, jak by si v tom dobrý? One mistake and they're road kill. It's kinda like cliff diving. Jedna chyba a oni jsou silnice zabít. Je to trochu jako útes potápění. After that first dive, you pretty much know if you've got what it takes. Po tomto prvním ponoru, je docela hodně vědět, zda máte vše potřebné. If you're alive, you've got what it takes. Pokud jste naživu, you've got to, co je zapotřebí. If not, you're water fodder. Pokud ne, jsi voda krmiva.

MOOSE MOOSE
Moose is another animal that I would advise avoiding for road kill. Moose je další zvíře, které bych poradit vyhnout silniční zabít. I know you really want that rack of antlers on your mantle, but if you hit one of these mothers at 50 miles an hour it may be YOUR head on the mantle. Vím, že opravdu chcete, že stojan s parohy na svém plášti, ale když stisknete jedno z těchto matek na 50 kilometrů za hodinu může být vaši hlavu na plášti. Moose can be a problem for drivers from Maine to Alaska and all across Canada. Moose může být problém pro řidiče z Maine na Aljašce a po celé Kanadě. Several engineers have discovered that the moose can rearrange the front end of a train too. Několik inženýři zjistili, že losí mohou změnit uspořádání přední části vlaku taky. Just what Amtrak needs - another reason to derail. Amtrak jen to, co potřebuje - další důvod, aby ho odvrátili.

...And now, a recipe: ... A teď, recept:

BEAVER BEAVER
The beaver is found today mostly in Canada and northern Europe but may be found in isolated pockets in other areas. Bobr se nachází dnes převážně v Kanadě a severní Evropě, ale mohou být nalezeny v izolovaných kapsách v jiných oblastech. They eat mostly leaves, bark and saplings of aspens, willows and alders, but an occasional evergreen adds variety to their diet and gums up their dentures. Jedí hlavně listy, kůra a stromky, osik, vrb a olší, ale občas evergreen doplňuje škálu jejich stravě a dásně svou zubní protézu.

ROASTED BEAVER PEČENÁ BEAVER
Needed are: Nutné jsou následující:
One 25 to 30 lb beaver (save the tail for beaver-tail soup) Jedním z 25 až 30 libry bobr (s výjimkou pro bobří ocas-ocas polévka)
Two cups flour Dva šálky mouky
One cup bacon drippings Drippings jeden šálek slaninou
Salt and pepper to taste Sůl a pepř podle chuti
3 or 4 bay leaves 3 nebo 4 bobkové listy
3 or 4 medium onions, chopped. 3 nebo 4 střední cibule.
First, scoop up a beaver. Za prvé, sebrat bobra. Skin it and take it the skin your local trading post. Kůže a přijmout ji kůži místní obchodní stanici. It's as good as cash. Je to stejně dobře jako v hotovosti. After skinning the beaver, remove all fat. Po stáhnutí bobra, odstranit všechny tuky. Cut into serving size pieces. Nakrájíme na kousky velikosti porce. Soak in salted water overnight. Máčet v osolené vodě přes noc. Rinse meat well in cold water and drain. Roll meat in flour. Dobře opláchněte maso do studené vody a kanalizace. Roll maso v mouce. Brown in skillet with bacon drippings and season with salt and pepper. Brown v pánvi se slaninou drippings a dochutíme solí a pepřem. Place in roaster alternately with bay leaves and onions. Místo v pekáč střídavě s bobkovým listem a cibulí. Add a small amount of water to remaining drippings in skillet and pour over meat. Přidat malé množství vody, aby zbývající drippings v pánvi a zalijeme maso. Roast at 350 degrees for 2 and one half hours or until tender. Pečené při 350 stupních po dobu 2 a půl hodiny, nebo doměkka. Uncover and brown 15 minutes before serving. Odhalit a hnědé 15 minut před podáváním. Goes great with a California Merlot. Jde s velkou Kalifornie Merlot.

This has been a sampling of the book entitled "We're having WHAT For Dinner?" If this looks like your kind of book (and it probably is, if you've gotten this far) then why not drop a line to Dr. To byl odběr vzorků z knihy s názvem "Jsme s CO na večeři?" Pokud to vypadá vaše knížky (a to pravděpodobně znamená, že pokud jste se dostali tak daleko), tak proč ne napsat pár řádků k Dr. Spencer Thornton . Spencer Thornton.N mirmen - ® St 28.10.2009 21:40:10
možné řešení:
N Chlebyk - ® St 28.10.2009 18:08:04
Chtělo by to pustit mezi lidi chválu na bobří maso nejlíp aj z návodem jak ho chytit a připravit a hned bude mít bobřík přirozenýho nepřítele:-))) Nebo mi mohla Mrs vykupovat bobří kuži a do měsíce by byl bobr zredukovanej
N Moravadream - ® St 28.10.2009 14:07:42
Je to normální hlodavec jako každá myš a podle toho se také rozmnožuje. Bohužel nemá žádného predátora. Pokud nebude docházet k regulaci, budeme se u vody smažit na slunci jako v pekle.
N Lutra - ® St 28.10.2009 14:02:00
Dring >> Já si myslím taky že ne, a o to je horší, když se nese davem, že je navíc ekoteroristi přenesli.
N Dring - ® St 28.10.2009 13:16:56
Lutra >> ani nove vysazeny stromky nevydrzi, sice je omotaji pletivem, ale pro bobra to neni zadna prekazka. Myslism, ze bobr by mel problem obejit hraz na pryglu sam ? ja si myslim, ze ne
N Lutra - ® Út 27.10.2009 19:03:39
Dring >> no já z Vysočiny jezdím dolů párkrát za rok, ale když jsem to viděl, no děs. Sluníčko, pro nás skoro tropické, stín žádný .... Místní se nevzdali a vysadili náhradu za ty zničené topoly, ale jestli to vydrží nevím. Viděl jsem ale že bobři žerou kukuřici a tahají si ji do vody, tak je třeba aby Kačenka biomasa s Buršou začali pěstovat a rozvážet krmení, aby bobři neškodili jiným. Na brněnsku byl někdo tak inteligentní, že bobry přenesl přes hráz prýglu a už jsou po Svratce nad Veverskou Bytýškou a po Svitavě až u Boskovic. Jsou horší jak sovětská armáda v osmašedesátým.
N sven - ® Út 27.10.2009 16:55:58
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Bobr_%C5%A1avlo​zub%C3%BD
N Dring - ® Út 27.10.2009 15:53:37
Lutra >> od te doby co tam vykacely stromy jsem na Kachnarne chytat nebyl, ale maji tam usidlenyho bobra odhadem 30-35kg, komosovo rotvik pred nim pelasil jak divej :)
N Dring - ® Út 27.10.2009 15:50:35
kranex >> to je paradni spuntovka, skorokolego :)
N kranex - ® Út 27.10.2009 14:28:35
Chlebyk >> tie skody som zistil az za svetla pri baleni ked boli tie svine zalezle..este jedna notoricky znama fotka konecneho riesenia ....
N Chlebyk - ® Út 27.10.2009 14:13:04
kranex >> No kdyby mi někdo vokousal prut tak ho vyvraždím i s manželkou a celou rodinou a ne mu ještě podstrkovat pod čumák kukuřicu že tys jí do té kukuřice dal jed??!!Přiznej se!!
N kranex - ® Út 27.10.2009 14:09:52
MDC >> zabi drevorubaca,zachranis les!

[ Vstoupit do diskuse - 36 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniGABY Polštář Žralok bílý 120cm

Za 495
Rybářský plyšový polštář z naší nabídky je vyroben z hebkých a měkkých materiálů, a proto je velice příjemný na dotek. Polštář je vyrobený výhradně z polyesterových anti alergických materiálů

akce, rybareniFox Warrior 6 Legged Bedchair + Spací Pytel Fox Warrior

Za 4.050
Cenově výhodný set vysoce kvalitního lehátka a spacího pytle od prestižního anglického výrobce Fox International. Nyní za cenově výhodných podmínek.Pokud hledáte kvalitní lehátko se spacím pytlem s vynikajícím poměrem výkon vs. cena, tak již hledat nemusíte, protože nic lepšího již nenajdete.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
FISHING INVEST FISHING INVEST

Rybářský e-shop zaměřený pro kapraře a hodnocený jako nejlepší kaprařská speciálka. Nabízíme to nejlepší ze světové kaprařiny.Veškeré...