Jezero Malá Kopa

1 foto revíru Jezero Malá Kopa
2 foto revíru Jezero Malá Kopa
3 foto revíru Jezero Malá Kopa
4 foto revíru Jezero Malá Kopa
5 foto revíru Jezero Malá Kopa

Ceník povolenek

Povolenka na 12 hodin600,-Kč
Povolenka na 24 hodin800,-Kč
Povolenka na víkend1600,-Kč (48h.)
Povolenka na týden4800,-Kč
Půjčení lodě100,-Kč/den
Půjčení podběráku30,-Kč/den
Půjčení podložky pod ryby30,-Kč/den
Půjčení nosítek, trojnožky a váhy80,-Kč/den

Typ revíru: stojatá voda, mimopstruhový, soukromý
Rozloha: 3ha
Oblast: střední Čechy

Popis

Sumcové jezero Malá Kopa je nový sportovní revír určený výhradně k lovu sumců. Jezero se nachází ve Středočeském kraji, mezi Kostelcem nad Labem a obcí Ovčáry. V jezeře je 91 sumců nad 20 kg - ten největší má něco málo přes 80 kg. Současně zde může lovit 5 rybářů.

Navštivte i naše druhé jezero Velká Kopa zaměřené na kapry a jesetery

Speciální pravidla

Lov sumců je povolen po dobu 24 hod. po celém jezeře Malá Kopa. Při lovu sumců je lovící povinen a oprávněn: 
1. Lovit jen sumce, při jeho ulovení musí být ihned vrácen zpět do vody.
2. Lovné techniky při lovu sumců: přívlač, lov na bójku, položená.
3. Používat k zavážení nástrah loďku, používat echolot, případně další rybářské zařízení.
4. Parkovat s vozidlem na vyhrazeném místě. Není dovoleno zajíždět s vozidlem na lovné místo.
5. Postavit si na dobu lovu bivak.
6. Kolem lovného místa udržovat pořádek.
7. Chovat se při lovu slušně a ohleduplně vůči ostatním lovícím rybářům.
8. V případě ulovení velkého sumce (nad 30kg) je rybář povinen ohlásit úlovek panu Porybnému. 

1) Obecné zásady chování při lovu
Lovící je při pobytu u vodní plochy povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení lovu je každý povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do odpadových nádob na tuhý komunální odpad případně na separovaný odpad s individuálním režimem svozu v obci. Je zakázáno vykonávat hygienu přímo v jezeře, jakožto používat šampóny apod. Porušiteli tohoto ustanovení bude pověření k lovu ryb odebráno a nebude v budoucnu nové vydáno. 

S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Je povinen rybu po vylovení položit pouze na vhodnou podložku, bezodkladně vyháknout a pustit zpět. Fotografování úlovků je možno pouze nad mokrou podložkou, nebo ve vodě. 
Držitel pověření ručí za případné škody na rybí obsádce vzniklé jeho jednáním při lovu, za škody na díle, na březích a zařízeních. Při provádění lovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti vymezené stanovenými sektory.
Bivakování je povoleno. Je zakázáno rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa. Oheň je možno rozdělat pouze po předchozí domluvě se správcem areálu nebo rybníkářem.  

2) Lovné míry a hájení
Lov probíhá metodou, chyť a pusť, s pečlivou evidencí ulovených ryb. Rybníkářem je průběžně kontrolován zdravotní stav a v interní neveřejné dokumentaci jsou zaznamenávány přírůstky a zdravotní stav ryb, zejména generačních připravovaných k expedici. 
Ulovení zraněné ryby nebo ryby vykazující morfologické anomálie je lovící povinen neprodleně oznámit rybníkáři. Pouze takovouto rybu je možno sakovat do hladkého saku bez kruhů pro další transport do karantény.  

Je zejména zakázáno:
1.používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
2.používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
3.užívat k lovu ryb elektrického proudu,
4.přechovávat ryby ve vezírku, saku (krom zraněných ryb) případně jiném zařízení,
5.odnášet ulovené ryby od vody,
6.používání samoseků,
7.lovit ryby do čeřínku,
8.řezat vidličky z rostoucích stromů,
9.používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií,
10.vnadit luštěninami (fazole, hrách, soja atd.), krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií.
11.U správce areálu je možno zapůjčit příslušné vybavení k rybolovu - viz Ceník 

Povinné náčiní:
lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, dezinfekční přípravek pro ošetření vpichu, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb a polstrovanou podložku o minimálním rozměru 60 x 200 cm

3) Evidence úlovků
Ulovená ryba musí být šetrným způsobem změřena, případně zvážena, vyfotografována a zjištěné hodnoty musí být zapsány do evidence pro pozdější statistické vyhodnocení přírůstku obsádky jezera. Fotografování ryb provádí lovící pouze v podřepu nebo ve vodě. Ryba musí být do 5.min vrácena do vody.

4) Kontrola a dozor
Kontrolu a dozor vykonává rybníkář a zástupci jím pověření. Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, a zejména evidence úlovků. Rybníkář je oprávněn kontrolovat i vozidla a jejich obsah. Při zjištění přestupku proti těmto pravidlům lovu ryb či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu a popř. vznést podnět k uložit sankce dle platných předpisů.  Pokud bude kontrolou zjištěno, že lovící konal v rozporu s těmito pokyny, bude mu pověření k lovu bez náhrady odebráno, lov ukončen a po uhrazené případné škody bude vykázán z areálu. 
 
5) Pověření k lovu ryb
Pověření k lovu fyzickým osobám jsou vydávána jmenovitě a jsou nepřenosná. Právnickým osobám lze po předchozí dohodě vydat v omezeném počtu přenosné pověření pouze pro vlastní zaměstnance.

6) Závěrečná ustanovení
Lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s Pravidly lovu ryb na udici a toto stvrdit podpisem. Po skončení platnosti pověření je nutno předat jej do 7 dnů zpět rybníkáři – správci areálu nebo jeho pověřenému zástupci. Přehled o úlovcích vrátit před odjezdem. 
Předání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace úlovků a statistického vyhodnocení přírůstků rybníkář přistupuje k hospodářským zásahům na chovné vodní ploše. 
Parkování vozidel je možné na nově vybudovaném parkovišti. Návštěva lovícího rybáře se musí nahlásit u správce. Vozidlo bude zaparkováno na vyhrazeném parkovišti. 
Pravidla lovu jsou platná od 1. 4. 2013 a jsou závazná pro výkon kontrolních lovů na udici na jezeru KOPA ve správě společnosti AXICIA, s.r.o 

Každá osoba vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědná za jednání své a svých dětí.

Běžné druhy ryb

sumec

Komentář

Kudy k nám:
K jezeru KOPA se dostanete po silnici číslo 244. Pokud jedete od Všetat, tak projeďte lesem a na první křižovatce se dejte doleva. Pokud jedete od Kostelce nad Labem, tak hned za mostem přes řeku Labe se dejte doprava. 

Informace o lovu ryb:
Web: Rybaření na Kopě
Eva Paťková
Tel: +420 731 126 315
E-mail: info@rybarenikopa.cz
Facebook: Rybaření na Kopě

Interaktivní mapa

 
Jan Patěk, 14.11.2017