Jeseter malý

latinsky: Acipenser ruthenus
slovensky: Jeseter malý
anglicky: Sterlet
německy: Sterlett

řád: Jeseteři
čeleď: Jeseterovití

potrava: všežravec
délka života: 15 let
pohlavní dospělost: 3-7 let
doba rozmnožování:

běžná velikost: 40 až 60 cm
maximum: v cizině až kolem 125 cm

Zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem, špičatým rypcem, asymetrickou ocasní ploutví a kostěnými štítky na povrchu těla. U nás je původní na dolních tocích řek jižní Moravy.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Jeseteři jsou velmi zvláštní a starobylé ryby. Z několika původních druhů pronikajících kdysi na naše území zbyl jen tento jediný a zdaleka nejmenší.

Rozpoznávací znaky:
hlava vybíhá ve špičatý rypec
ústa jsou umístěna na spodku hlavy a mají trubicovitý tvar
před ústy jsou 4 vousky visící dolů
většina těla bez šupin
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
štítky na boku jsou ze všech jeseterů nejmenší
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Jeseter malý - Acipenser ruthenus

      Jeseteři jsou jednou z nejprimitivnějších skupin v současnosti žijících ryb. Jejich tělo nese řadu znaků, se kterými se už u pokročilejších ryb nesetkáme. Především je to chrupavčitá kostra, jejíž osou je nezaškrcovaná struna hřbetní bez vyvinutých těl obratlů. Povrch těla je většinou holý s pěti řadami kostěných štítků, jejichž tvar se liší u jednotlivých druhů. Na násadci ocasní ploutve a jejím horním laloku můžeme najít kosočtverečné šupiny velice primitivního typu (tzv. ganoidní), které se vyskytují například ještě u kostlínů. Horní lalok ocasní ploutve je výrazně delší než spodní a ocasní ploutev svým tvarem (nikoli však stavbou) připomíná ocasní ploutev žraloka.
      Plochá hlava vybíhá ve špičatý rypec a nese výrazně spodní ústa, u většiny druhů vybíhající v jakousi trubici. Před nimi visí kolmo dolů čtveřice tenkých vousků.
      Jeseterovití jsou v nevelkém počtu druhů rozšířeni ve vodách celé severní polokoule, žijí buď ve velkých řekách anebo do nich alespoň vytahují k výtěru. V minulosti byli mnohem hojnější, dnes je řada druhů ohrožena vyhubením anebo jejich počet alespoň poklesl na zlomek původních stavů. U velkých druhů se dá jejich ústup datovat už od středověku. Staré kusy všech druhů byly už počátkem 20. století vzácností a starší údaje o velikosti zejména vyzy a jesetera velkého působí až neuvěřitelně. V literárních pramenech panuje v tomto ohledu zmatek a některé kombinace délek a hmotností působí naprosto nesmyslně.
      Dnes se u nás chová řada druhů jeseterovitých ryb v akvakultuře (umělý chov v bazénech). Platí to i pro jesetera malého. Pokusy chovat tento druh v běžných kaprových rybnících skončily v 50. letech 20. století neúspěchem. O něco lepší výsledky byly dosaženy v případě chovu křížence vyzy a jesetera malého zvaného „bestěr“, který ojediněle unikl i do volných vod.
      Jeseter malý je poměrně rozšířeným druhem obývajícím řeky ústící do Černého, Azovského a Kaspického moře. Dodnes se vyskytuje v Dunaji a pravidelně v malém počtu proniká i do dolní Moravy až k Suchohradu. Od poloviny devadesátých let minulého století je údajně ojediněle uloven i na dolním toku Dyje.
      Tu a tam se setkáváme i s jednotlivými náhodnými úlovky po celém území státu, kde byl jeseter vysazen nebo unikl z chovů. Většina takto ulovených jeseterů jsou ale zástupci jiných druhů, nejčastěji se jedná o jesetera sibiřského, který je díky svým rozměrům a relativně snadnému chovu nejběžnějším jeseterem na našem území.
      Na volných vodách je jeseter malý jako původní ohrožený druh chráněn zákonem.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 40 až 60 cm
obvyklé maximum: do 80 cm
rekordní hodnoty: v cizině až kolem 125 cm

Hmotnost

průměrná: 0,5 až 1,5 kg
obvyklé maximum: do 3 kg
rekordní hodnoty: v cizině i přes 10 kg (snad až 17 kg )

Typické znaky

hlava vybíhá ve špičatý rypec
ústa jsou umístěna na spodku hlavy a mají trubicovitý tvar
před ústy jsou 4 vousky visící dolů
většina těla bez šupin
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
štítky na boku jsou ze všech jeseterů nejmenší
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Výskyt v ČR

      Dolní Morava, náhodně může být vysazen kdekoli.

Biologie druhu

      Jeseter malý obývá zpravidla větší výrazněji proudící nížinné řeky – v tomto směru pro něj představuje řeka Dunaj naprosto ideální prostředí. Většinou se zdržuje na korytě, případně v blízkosti sráznějších břehů a ke břehům vyplouvá jen za potravou. I když je rybou dna, za šera se může vyskytovat i ve sloupci a občas dokonce vyskakuje nad hladinu.
      Potravu jesetera malého tvoří vodní bezobratlí, zejména larvy jepic, chrostíků a pakomárů, také někteří měkkýši a výjimečně se v zažívacím traktu těchto ryb našly i drobné rybky. Pohlavní dospělosti dosahují samci jesetera mezi 3. – 5. rokem života a samice o něco později ve věku 4 – 7 let. Většinou je to po překročení délky 40 cm. Před výtěrem se jeseteři shlukují do početných hejn až o stovkách kusů a táhnou proti proudu. Využívají k tomu zvýšení vody po jarním tání a v závislosti na velikosti jarní povodně pronikají poměrně vysoko – možná i stovky kilometrů vzhůru řekou. Výtěr probíhá v proudnici na štěrkovém dně. Samci a mladší samice se ho účastní každoročně, starší samice každé 2 – 3 roky. Zdá se, že počet výtěrů během života samice není příliš vysoký, podle některých autorů jen jednou až dvakrát za život, pravděpodobně ale o něco víc.
      Počet jiker se pohybuje běžně mezi 15 000 – 45 000, výjimečně překročí i 100 000. U starších samic postupně klesá.
      V Dunaji je jeseter malý významnou a nezastupitelnou rybou proudných úseků, na našem území je spíše okrajovým druhem, jehož výskyt na dolním toku Moravy je třeba chápat spíše jako kulturní dědictví. Na většině území republiky pravděpodobně nemá šanci se trvale udržet.

Rozměry a růst

      Jeseter malý roste poměrně pomalu a jedinců přes 65 cm a 1,5 kg se uloví jen velmi málo. Slovenským rekordem je ryba o hmotnosti 4,2 kg. V literatuře je opakovaně udávána maximální velikost 125 cm a 17 kg, zřejmě šlo o jedince z východní části areálu rozšíření.
      Maximální stáří zjištěné v Dunaji bylo 13 roků, zatímco z Ruska je udáváno až 27 let (zde je zřejmě prostor pro růst za hranici 1 m, kterou jeseter malý v Dunajském povodí nepřekračuje).

Růst jesetera malého ve slovenském úseku Dunaje

(Dunaj, Slovensko, do r. 1988 - 56 exemplářů)

Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)252319365396430462499530

      Překvapivý je velmi rychlý růst v prvním roce života, zvláště, když další přírůstky jsou sice pravidelné, ale podstatně menší.

Sportovní rybolov

     Sportovní lov je možný nejblíže ve vodách Slovenské republiky, u nás se jedná o náhodné úlovky, výjimečně může být loven na soukromých sportovních revírech, kde se ale daleko častěji vysazuje větší jeseter sibiřský. Ve svém původním prostředí obývá jeseter tažné úseky se silným prouděním a jeho lov je možno přirovnat k lovu parmy na položenou.

Možný výběr náčiní pro lov jesetera malého

      Položená: Prut střední síly a delší s ohledem na proud, ideální by mohl být feederový prut kategorie heavy v délce 390 cm.
      Monofilní vlasce v rozmezí 0,16 - 0,22 mm. Silnější průměry hlavně kvůli těžkým zátěžím a možnosti záběru jiných ryb.
      Vhodné nástrahy jsou žížaly, červi a údajně naprosto jedinečné jsou larvy velkých jepic žijící v chodbičkách v hliněných březích slovenských řek.