Jeseter ruský

latinsky: Acipenser gueldenstaedti
slovensky: Jeseter ruský
anglicky: Russian sturgeon
německy: Waxdick

řád: Jeseteři
čeleď: Jeseterovití

potrava: všežravec, dravec
délka života: 50 let
pohlavní dospělost: 8 - 15 let
doba rozmnožování: jaro a podzim (dva tahy z moře)

běžná velikost: 80 - 160 cm
maximum: do 200 cm

Velký druh jesetera vyskytující se v Dunaji a dalších řekách východní Evropy. V minulosti pravidelně pronikal do dolního toku Moravy.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)
Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)

S jeseterem ruským se lze ojediněle setkat ve slovenském úseku Dunaje a představuje tu jeden z nejzajímavějších úlovků.

Rozpoznávací znaky: hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
rypec je krátký a poměrně široký
před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů
vousky jsou blíže ke špičce rypce než k ústům a na ústa nedosáhnou
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Jeseter ruský - Acipenser gueldenstaedti

      Jeseter ruský je jedním ze druhů jeseterů, které v minulosti pronikaly až na naše území – konkrétně do dolní Moravy. Až do 30. let 20. století vystupovali jeseteři ruští proti proudu Moravy až k Suchohradu (35 km nad ústím do Dunaje). Tahy ustaly po 2. sv. válce. Většinou se jednalo o malé jedince max. do 7 kg.
      Ve slovenském úseku Dunaje se tento druh ojediněle vyskytuje, na dolním toku je ještě relativně hojný – pokud se to vůbec dá o některém druhu jesetera prohlásit.
      Vzhledově se do jisté míry podobá jeseteru malému a zvláště záměna menších jedinců je možná. U úlovků jeseterů ze slovenského úseku Dunaje překračujících 1 m délky se s nejvyšší pravděpodobností jedná právě o tento druh. V porovnání s jeseterem malým má výraznější kostěné štítky, zvláště v oblasti břicha a vzhledem k velikosti je jejich počet nižší (pod 50 oproti více než 60). Vousky jsou na rozdíl od j. malého neobrvené, leží blíže ke špičce rypce než k ústům a k okraji úst nedosáhnou. Rypec je asi nejširší ze všech evropských jeseterů.
      Z pohledu určování jsou s jeseterem ruským určité problémy, jednak kvůli značné vnitrodruhové variabilitě a dále kvůli existenci tažné a netažné formy, přičemž tažná forma se sama rozpadá na ryby táhnoucí ke tření zjara a na podzim, mezi nimiž existují viditelné rozdíly. Navíc se jeseter ruský kříží s dalšími druhy jeseterů.
      Jeseter ruský patří k velkým druhům jeseterů – překračuje délku 2 m a hmotnost 100 kg, ve slovenském úseku Dunaje se ale posledních v 100 letech jen zřídka ulovily kusy nad 20 kg, ačkoli dříve tu byly přítomny i podstatně větší exempláře. Ještě kolem roku 1900 je zmínka o rybách vážících 80 – 90 kg.
      Celkově je jeseter ruský hospodářsky významným druhem loveným pro maso i jikry (kaviár), jehož stavy však stále klesají a na mnoha místech musí být chráněn.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 80 až 160 cm
obvyklé maximum: do 200 cm
rekordní hodnoty: 250cm, v minulosti možná i podstatně více

Hmotnost

průměrná: 4 až 30 kg
obvyklé maximum: do 100 kg
rekordní hodnoty: 130 kg, v minulosti zřejmě i víc

Typické znaky

hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
rypec je krátký a poměrně široký
před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů
vousky jsou blíže ke špičce rypce než k ústům a na ústa nedosáhnou
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Výskyt v ČR

      Je chován v akvakultuře a vysazován do některých soukromých revírů spolu s dalšími druhy jeseterů.

Biologie druhu

      Jeseter ruský vytváří dvě formy – tažnou a netažnou, která se celý život zdržuje v hlavním korytě velkých nížinných řek. Tažná forma obývá pobřežní oblasti moře, zejména pak místa s brakickou vodou a k výtěru táhne proti proudu řek. Mladí jeseteři postupně sestupují s proudem do moře, ale než k tomu dojde, stráví v řece 1 – 3 roky. Mezitím se vyskytují v určitých úsecích v početných hejnech, která tvoří spolu s mladými jedinci dalších druhů jeseterů.
      Potravu tvoří jako u většiny jeseterů drobné organismy dna a ojediněle zvláště v mládí některé planktonní organismy. Potrava se liší na moři a v řece. V moři tvoří potravu jeseterů hlavně měkkýší, krabi a některé druhy ryb žijící při dně, v řekách mají významnější podíl larvy vodního hmyzu. Během tahu údajně jeseteři potravu nepřijímají.
      Pohlavně dospívá tento druh velmi pozdě – samci ve věku 8 – 12 let, samice ve věku 13 – 15 let. Ke třecí migraci do řek dochází dvakrát v roce – menší jarní rasa vytahuje do Dunaje v únoru a květnu, podzimní rasa, která je větší, ale méně početná táhne do Dunaje v srpnu až listopadu, někdy i později. V současnosti je největší dunajské trdliště tohoto druhu pod přehradou Železná vrata. Tření probíhá v proudnici nad kamenitým dnem. Jeseteři ruští se netřou každoročně, samci se ho účastní s odstupem 2 – 3 let, u samic je tento interval ještě větší a to 4 – 6 let. Množství jiker je pak ale úctyhodné a tvoří značnou část hmotnosti jikernačky.
      U jeseterů netažné formy se předpokládá, že vytvářejí určité lokální populace, které mají samostatná trdliště. O jednom se předpokládalo, že by mohlo ležet ve slovenském úseku Dunaje.
      Maximální počet jiker je u tohoto druhu těžké odhadnout, protože exempláře rekordních velikostí dnes prakticky neexistují, u jikernaček tažné formy o hmotnosti 15 – 40 kg se množství jiker pohybovalo mezi 140 – 300 000.
      V současnosti se areál výskytu jesetera ruského oproti dřívějšku výrazně zmenšil. Na Dunaji je hojnější na dolním toku, výše se vyskytuje jen ojediněle. Se zlepšením kvality lovu v řece a omezením lovu je jistá naděje, že se jeho stavy začnou pomalu zvedat. Bylo by to dobře, protože velké druhy jeseterů měly ve velkých řekách své nezastupitelné místo a tento druh se v Dunaji a některých jeho přítocích pravidelně vyskytoval.

Rozměry a růst

      Všechny velké druhy jeseterů se dožívají vysokého věku. Jeseter ruský není výjimkou a byl u něj doložen věk až 48 let. Je více než pravděpodobné, že v minulosti se vyskytovaly i starší exempláře. Růst je plynulý po celou dobu života a nejrychlejší je samozřejmě v prvních letech, kdy se organismus ryby nezatěžuje tvorbou pohlavních produktů. Na sklonku života tento druh běžně překračuje 2 m, přičemž jeho absolutní růstové možnosti zůstanou stejně jako u jiných velkých dlouhověkých ryb otázkou spekulací. Důvod je prostý – v současné době těmto rybám většinou vůbec není umožněno maximálních rozměrů dorůst. Netažná forma žijící dodnes ve slovenském úseku Dunaje dosahuje menších rozměrů a zřejmě jen ojediněle přesahuje hmotnost 20 kg.

      Růst jesetera ruského na dolním toku Dunaje (celková délka – průměrné hodnoty)

Rumunsko 1966 (samice)
Věk (roky)51020
Celková délka (mm)6409801280
Rumunsko 1966 (samci)
Věk (roky)51020
Celková délka (mm)76610201210

      Pohled do tabulek nabízí závěr, že samci zpočátku rostou rychleji, ale v souvislosti s dřívějším pohlavním dospíváním a častějšími rozmnožovacími cykly jsou samicemi postupně dostiženi a překonáni.

Sportovní rybolov

      Nejběžnějším způsobem lovu jeseterů včetně tohoto druhu je lov na položenou s živočišnou nástrahou na velkém háčku. Menší jedince netažné formy (platí i pro lov jeseterů na komerčních sportovních revírech) je možno ulovit na položenou (feeder) na žížaly, larvy hmyzu či mrtvé rybky. Často zabírají i na nástrahy určené kaprovitým rybám, zvláště pokud se jimi dlouhodobě vnadí. Náčiní by mělo odpovídat úlovku o hmotnosti v rozmezí 5 – 15 kg.
      Volně žijící jeseteři velkou část roku drží v proudnici, je velmi důležitá buď volba místa nebo praktikovat lov z lodě. Jako náčiní pro lov ze břehu by mohly vyhovovat kaprové nebo těžké feederové pruty.
      Vzhledem k vzácnosti a ochraně tohoto druhu na Slovensku nelze záměrný lov v tamních vodách doporučit. V úvahu by mohla připadat např. oblast dunajské delty.