MŽP zrušilo stanovisko do VKP pro MVE Dubina

Kategorie: Všeobecné


Ministerstvo životního prostředí se včera vyjádřilo k našemu odvolání proti závaznému stanovisku (ZS) Karlovarského kraje. Toto stanovisko, kterým se měl povolit zásah do významného krajinného prvku (VKP) řeky Ohře, vydal krajský úřad Karlovarského kraje. Krajský úřad zdůvodnil své kladné stanovisko tím, že je lepší mít nový 4 m vysoký jez, než ponechat stávající rozvalený jez přirozenému rozpadu a přiblížit se tak běžné funkci řeky. Více o celé stavbě je uvedeno v Skutečné dopady stavby MVE Dubina. Doporučujeme přečíst i reakci investora na ekolist.cz.V rámci přestavby jezu v lokalitě Dubina má být postaven obří 4 m vysoký jez, který bude mít sice vodáckou propust, ale také velmi nebezpečné podjezí. Je reálné, že v případě zvýšených průtoků budou vodáci vtaženi do jezu, kde by jim hrozilo utonutí. Dále pro zvýšení spádu se má odbagrovat velká plocha vodního toku pod jezem v délce 310 m a hloubce až 1,7m, přičemž se má odtěžit dle údajů investora 13 100 m3 sedimentů říčního toku (celkový objem stavebních prací má být 38 793 m3). Naprosto ohromující množství horniny, které dle hydrogeologického posudku vypracovaného pro AVTS způsobí drenáž poříčních podzemních vod s dlouhodobým poklesem hladiny podzemní vody. Plánovaný zásah bude mít výrazný dlouhodobý negativní vliv na podzemní vody v místě zásahu i v jeho okolí. Navíc se po dobu stavby má uzavřít dlouhá část řeky pro jakoukoli plavbu, což by znamenalo minimálně 1 sezónu zákazu splouvat úsek Dubina – Kyselka.Na chybějící stanovisko jsme upozorňovali už dlouho v rámci řízení. Investor prohlásil, že je součástí spisu, ale to nebyla pravda. Nakonec si ho nechal vypracovat, ale do spisu bylo zařazeno za velmi podivných okolností. Sám Magistrát Karlovy Vary píše v rámci rozhodností v jedné části, že: „Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (vodního toku) mělo být podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby, avšak nestalo se tak“, aby v další části uvedl, že je součástí spisu. Toto stanovisko bylo zařazeno do spisu na poslední chvíli před vydáním rozhodnutím. Účastníci řízení se tak vůbec nemohli seznámit s obsahem, což je hrubé porušení správního řádu.


Magistrát KV následně rozhodl o stavbě, kterou povolil. AVTS se odvolala jak proti tomuto rozhodnutí, tak napadla i ZS. MŽP, které mohlo rozhodovat pouze o ZS, v relativně krátké době mělo zcela jasno. Stanovisko zrušilo a uvedlo: „Vzhledem k výše uvedeným hrubým nedostatkům řízení předcházejícím vydání i vlastního napadeného ZS a absenci obligatorních podkladů pro jeho vydání je zřejmé, že MŽP nemohlo napadené ZS pro jeho nezákonnost potvrdit nebo změnit ve smyslu § 149 odst. 7 správního řádu, přičemž jedinou možností bylo jeho zrušení v přezkumném řízení podle §149 odst. 8 správního řádu."


MŽP potvrdilo naše námitky, kterými jsme poukazovali na nezákonně vydané stanovisko. Uváděli jsme například, že jedna stavba byla rozdělena na dvě řízení, kdy se účastníci řízení i jednotlivá stanoviska zařazují do obou a přitom každé má jiný dopad na chráněné zájmy. MŽP k tomu uvedlo: „... napadené ZS bylo krajským úřadem vydáno pro záměr „Nová Kyselka, MVE Dubina“, přičemž rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary … bylo vydáno pro záměr „MVE Dubina – soubor vodních děl“ (č.j. 16212/SÚ/20) a pro záměr „Rybí přechod – jez Dubina“ (č.j. 16213/SÚ/20). Stanovené podmínky se týkají pouze navrhovaného rybího přechodu, ale nikoliv parametrů jezu, vodácké propusti, úpravy podjezí, demolice stávajícího jezu či období realizace.“


Investor pro jistotu ve své žádosti o ZS taktně pomlčel o významném bagrování pod jezem a uvedl jen, že se provede navázání stavby na nadjezí a podjezí bez dalších souvislostí. Jelikož jsme tušili, že bude skutečný dopad stavby uveden velmi stručně, upozornili jsme na to v předstihu krajský úřad. Bohužel to kraj nijak nezohlednil a vydal této stavbě dosahující rozměrů „socialistické megastavby“ kladné stanovisko do VKP. MŽP dále potvrdilo, že chybí výjimky pro zvláště chráněné živočichy, na což krajský úřad měl investora upozornit a neudělal to. I na to jsme poukazovali.


V této fázi bylo stanovisko zrušeno. Dále musí zareagovat krajský úřad, který sice stanovisko vydal, ale zároveň posuzuje naše odvolání proti celému rozhodnutí Magistrátu KV. Uvidíme, jak vše zdůvodní, ale zrušené stanovisko znamená minimálně zastavení řízení po dobu získání nového kladného stanoviska, spíše povede k zastavení celého řízení. O dalším průběhu budeme informovat.


Pokud chcete podpořit naše úsilí nejen v tomto projektu, ale i dalších, kterým se intenzivně věnujeme (např. se má postavit zcela nový jez kousek níže u Vojkovic), staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

AVTSTisková zpráva Asociace vodní turistiky a sportu

https://www.raft.cz/Clanek-MZP-zrusilo-stanovisko-do-VKP-pro-MVE-Dubina.aspx?ID_clanku=2319

Na MRK.cz jsme psali zde: https://www.mrk.cz/bleskovky.php?id=51249

Martin M., 28.7.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.