ANGLER CARP CUP 2022 - Velký Přelov

Datum akce: 5.10.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký

ANGLER CARP CUP 2022 - VELKÝ PŘELOV
Rybník Velký Přelov - Černožice
Maximální počet týmů : 16
Datum : 5.10.2022 -  9.10.2022

Startovné za dvoučlenný až čtyřčlenný tým  15 750 Kč.

Podmínkou registrace do závodu, je zaplacení minimální  zálohy 7 000 Kč a to nejpozději do středy 22. 6. 2022.
Doplacení celé částky(zbylých 8750 Kč) do 17. 8.2022.

Podle data zaplacených záloh bude určeno pořadí losování.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

CENY :
1. cena 50 000 Kč + pohár - věcné ceny
2. cena 35 000 Kč + pohár - věcné ceny
3. cena 25 000 Kč + pohár - věcné ceny

4. - 16. věcné ceny
Nejtěžší ryba závodu  7 000 Kč + pohár
První chycená bodovaná ryba  1500 Kč

Pořadatelé :
Jindřich Moskaľ
Martin Baláž
Jiří Baláž

Kontakt :
+420 603 505 400
info@angler.cz

PODMÍNKY :
Každý tým má 2 soutěžící, případně 1 až 2 pomocníky (Musí být nahlášeni před začátkem závodu!). Další člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 16 týmů.HODNOCENÍ :
Probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy 5 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.
Ryby se bodují vážením, hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur od 7 kg a od 13 kg MUSÍ U VÁŽENÍ BÝT SOUSEDNÍ TÝM, KTERÝ POTVRDÍ PODPISEM VÁHU RYBY!
Pořadatelský tým musí mít potvrzenou každou bodovanou rybu podpisem sousedního týmu!
Úlovky se váží váhou a ve vážícím saku, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku ).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb).

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Náležitosti sumáře úlovků :

- NÁZEV TÝMU
- JMÉNA ČLENŮ TÝMU
- ČÍSLO LOVNÉHO MÍSTA
- DRUH RYBY
- VÁHA ÚLOVKU
- PODPIS ROZHODČÍHO
- PODPIS SOUTĚŽÍCÍHO
- PODPIS SOUSEDNÍHO TÝMU (viz. pravidla hodnocení)

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede rozhodčí při prvním zápisu v poločase druhém.

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto ulovená ryba se také hodnotí.LOVNÉ MÍSTO :
Je před začátkem závodu označeno číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením závodu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovné místo.

POVINNÁ VÝBAVA :
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, vanička nebo kolébka a minimálně 2 eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu. Každý tým je povinen mít vážící trojnožku!

POVOLENÉ VYBAVENÍ :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček, /kobrou, prakem, rukou, lopatkou(max. délka 200 cm).
Krmení je povoleno ze břehu, množství a čas není specifikován.
Návnady - (Krmení )
Boilies, pelety. ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )
Nástrahy:
Boilies, pelety ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )
Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V ZÁVODĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO :
1) Jakékoliv zavážení nástrah.
2) Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.
3) Použití živých složek (patentky, červy apod.) a to i v mraženém stavu.
4) Použití partiklu v jakékoliv podobě.
5) Bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo.
6) Bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst.
7) Nenahlášená návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů.
8) Verbální nebo fyzické napadení, účast na napadení, podpora v jakékoli formě násilí vůči závodníkům, rozhodčím, návštěvníkům nebo pořadatelům závodu po dobu konání závodu, ale i po ukončení jednotlivých kol.
9) Nešetrná manipulace s rybou.
10) Vstup do vody není povolen.
11) Neuposlechnutí pokynů pořadatele.
12) Hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.


TRESTY :
1) Tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 2-5 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) V případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) V případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) V případě porušení pravidel a řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a dvou náhodně vybraných nezávislých kapitánů týmů, kteří rozhodnou o udělení trestu.
5) V případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva.
6) Diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli.
7) Další zločiny, přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.


VZNESENÍ PROTESTU:
V případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč, v případě uznání protestu se poplatek vrací, v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům, námitkám či stížnostem nepřihlíží.

PŮSOBNOST ŘÁDU ZÁVODU A CHOVÁNÍ ZŮČASTNĚNÝCH OSOB :
1) Pořadatelé, rozhodčí, každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodu", dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem, které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda, či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.


PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKŮ :
Závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.


LOSOVÁNÍ OBOU POLOČASŮ :
1 kolo losování (pořadí pro los i v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1 až 16, přesun na lovná místa.
Losování druhého poločasu bude před koncem ukončení první poločasu (LOSOVÁNÍ U CHATY č. 10), ti co mají číslo 1/2 až 9, losují z čísel 10/11 až 18, ti co mají číslo 10/11 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1/2 až 9 pro poločas druhý.


ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU :
5. 10. 2022
06:00 Prezentace a losování.
07:00 – 07:59:59h příprava lovného místa - „BEZ MOŽNOSTI KRMENÍ“
08:00 Zahájení závodu ( RYBOLOVU )

6. 10. 2022
Průběh závodu

7. 10. 2022
09:30 Ukončení prvního poločasu ( losovaní a přesun na místa pro druhý poločas)
09:30:01 – 10:29:59h příprava lovného místa - „BEZ MOŽNOSTI KRMENÍ“
10:30 Zahájení ( start ) druhého poločasu.
11:30 Hodnocení prvního kola

8. 10. 2022
Průběh závodu

9. 10. 2022
12:00 Ukončení závodu
13:00 Vyhlášení výsledků závodu. Předání cen a pohárů.

1. poločas trvá 49:30 hodin
1. hodina na výměnu sektoru
2. poločas trvá 49:30 hodin.

Pokud se některý tým nedostaví na závody nebo za sebe nenajde náhradní tým, propadne startovné nebo záloha ve prospěch pořadatelů a nemá nárok na vrácení!

V případě nenaplnění startovní listiny si pořadatel vyhrazuje právo závody zrušit, případně závody a ceny omezit po dohodě s účastníky závodu. Při zrušení závodu budou startovné nebo zálohy vráceny.
Každý člen týmu se zaplacením startovného souhlasí se zveřejňováním fotografií a videí na kterých bude zobrazen.


PREZENČNÍ LISTINA :
1. CT P&M FOX - ZAPLACENO
2. CT PÁRA Z NAVIJÁKU - ZAPLACENO
3. CT HAPPY END - ZAPLACENO
4. CT AKCE ZAPLACENO
5. CT CEZAM - ZAPLACENO
6. CT MIMO - ZAPLACENO
7. CT KOCOVINA - ZAPLACENO
8. CT SINGLEPLAYER - ZAPLACENO
9. CT CARP INFERNO LABE - ZAPLACENÁ ZÁLOHA
10. CT BLASER FISHING - ZAPLACENÁ ZÁLOHA
11. CT KUNĚŤÁCI - ZAPLACENÁ ZÁLOHA
12. CT CARP DEMON - ZAPLACENO
13. CT ŠTÍŘI - ZAPLACENO
14. CT MIKBAITS HOŘICE - ZAPLACENÁ ZÁLOHA
15. CT ŽUPANIČ - ZAPLACENO
16. CT KRÁKORA - ZAPLACENO

 

ANGLER CARP CUP - Profil - 12.4.2022