mutant cup ii 2021 zrušeno ------ zrušeno

Datum akce: 15.9.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký

!!!! ZRUŠENO !!!!!!
                                                      !!!! ZRUŠENO !!!!!!


                                                      !!!! ZRUŠENO !!!!!!                                                      !!!! ZRUŠENO !!!!!!
                                                      !!!! ZRUŠENO !!!!!!

MUTANT CUP II. PŘELOŽEN NA 15.9 - 19.9.2021.
Možnost vrácení zaplacených záloh na závody a nebo ponechání záloh na podzimní závody.


Začátek  6.00 hodin.

Závod dvoučlenných týmů, startovné za tým 11.000, - ( 5500,- za účastníka ), za třetího člena týme je startovné 0,-Kč.

Podmínkou registrace do závodu, je zaplacení minimální  zálohy 5500,-Kč a to nejpozději do 15. 8. 2021.

Způsob uhrazení zálohy a startovného pouze na účet 5200010142/5500 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího. Nelze hradit hotově u správce Velkého Přelova p. Otakara Lejska.
Podle data zaplacených záloh bude určeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:
Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým). Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů. / 4 týmy náhradníků /

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením, hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur od 9 kg a od 13 kg MUSÍ U VÁŽENÍ BÝT SOUSEDNÍ TÝM, KTERÝ POTVRDÍ PODPISEM VÁHU RYBY!!

1. cena 50000 + pohár - věcné ceny
2. cena 35000 + pohár - věcné ceny
3. cena 20000 + pohár - věcné ceny
4. - 9. věcné ceny
nejtěžší ryba závodu  6000,- + pohár .

Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy 6 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Lovná místa :
          jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, vanička nebo kolébka a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu.

V závodě je přísně zakázáno.
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček, /kobrou.
Krmení povoleno ze břehu množství a čas není specifikován.

Návnady - (Krmení )
boilie, pelety.

Nástrahy:
Boilie a pelety ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )

Zakazuje se použití živých složek (patentky, červy apod.) a to i v mraženém stavu.

Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží.
U každé ulovené ryby nad 13 kg, bude přítomen u vážení člen sousedního týmu, který následně podpisem odsouhlasí naváženou hodnotu.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.
- podpis sousední tým

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení, podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům, závodníkům, návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 5 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Prohlášení závodníků:
závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Kontaktní osoba: Otakar Lejsek 603512661
Rozhodčí:

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.

Losování obou poločasů:
1 kolo losování (pořadí pro los i v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1, až 18, přesun na lovná místa.
Losování druhého poločasu bude před koncem ukončení první poločasu (LOSOVÁNÍ U CHATY č. 10), ti co mají číslo 1 až 9, losují z čísel 10 až 18, ti co mají číslo 10 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1 až 9 pro poločas druhý.

Časový harmonogram závodu.
15. 9. 2021
06:00 prezentace a losování.
07:00 – 07:59:59h příprava lovného místa - „BEZ MOŽNOSTI KRMENÍ“
08:00 zahájení maratonu ( RYBOLOVU )

16. 9. 2021
průběh maratonu

17. 9. 2021
09:30 ukončení prvního poločasu ( losovaní a přesun na místa pro druhý poločas)
09:30:01 – 10:29:59h příprava lovného místa - „BEZ MOŽNOSTI KRMENÍ“
10:30 zahájení ( start ) druhého poločasu.
11:30 hodnocení prvního kola

18. 9. 2021
průběh maratonu

19. 9. 2021
12:00 ukončení maratonu.

1. poločas trvá 49:30 hodin
1. hodina na výměnu sektoru
2. poločas trvá 49:30 hodin.

13:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů.

Prezentační listina

1. Inferno Labe
2. Mikulica
3. CT Lift Plzeň
4. CT Akce
5. Teony
6. BLASER
7. FISHING ARP
8. NAPOLEON CARP
9. ANGLER CARP TEAM
10. BAGŘI HOŘICE
11. Alex CARP 1
12. CT Amatéři
13. Vasil a Bobr
14. Proč ne (smetana)
15. Louny
16. Šotola
17. Černý
18. CT Křížánky

týmy náhradníků "4"
1. CEZAM VRCHLABÝ
2. NOVOTNÝ
3.
4.

 

Velký Přelov - Profil - 14.6.2021