ZRUŠENO!!!!!!-jmj carp cup 2020

Datum akce: 13.4.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Pardubický

Místo konání závodů: Sportovní rybolov Zdechovice
13.4.2020 do 17.4.2020 (pondělí až pátek)Maximální počet týmů 22
Zahájení 9:00 hodin.

Startovné za dvoučlenný nebo tříčlenný tým 11000,-kč s jídlem pro dvoučlenný tým ( oběd+večeře pondělí až čtvrtek) třetí člen týmu 900kč/ strava

PODMÍNKOU REGISTRACE DO ZÁVODU, JE ZAPLACENÍ PLNÉ ČÁSTKY 11000,-KČ NEBO ZÁLOHY 6000,-KČ A TO NEJPOZDĚJI 20 února 2020.UHRAZENÉ STARTOVNÉ V PLNÉ VÝŠI
MUSÍ BÝT NEJDÉLE 20.BŘEZNA 2020

Kontaktní osoba: Zelinský Jakub +420732540307
                                                          jooohny@seznam.cz

                              Jan Kadrmas    +420601557241
                                                          kadrmas@centrum.cz
   
                              Jindřich Moska'l +420732516211


POKUD SE NĚKDO Z TÝMŮ NEDOSTAVÍ NA ZÁVODY,TAK MU STARTOVNÉ NEBO ZÁLOHA PROPADÁ VE PROSPĚCH POŘADATELŮ A NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ!!Způsob uhrazení startovného pouze na účet 2555740183/0800 a do kolonky příjemce název týmu a jména soutěžících.

Pro zahraniční platbu:
Číslo účtu: 000000-2555740183/0800

IBAN: CZ 29 0800 0000 0025 5574 0183

BIC: GIBACZPX

Podle data zaplacených záloh bude určeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.


Losování obou poločasů
1. poločas se losuje před závodem,kde si účastníci vylosují číslo pořadí losování podle zaplacené zálohy či celého startovného a následně se losuje místo v prvním poločase.

2. poločas se losuje v polovině závodu.kde začíná losovat tým, který losoval jako první před závodem. Týmy, které chytali v 1. poločase od č.1 do č. 11,
losují z koše s číslama od 12 do 22 a naopak.

Ceny jsou skoro za 200 000 Kč

1. místo 50 000 kč + 2x pohár + věcné ceny
2. místo 30 000 kč + 2x pohár + věcné ceny
3. místo 20 000 kč + 2x pohár + věcné ceny
4.-10. místo věcné ceny

Nejtěžší ryba závodu 11 000kč + pohár

1 chycená,bodovaná ryba závodu - sud piva Kozel 11 50l

Všichni zúčastněné týmy obdrží 2x památnou medaily

pondělí 7:00 hodin prezentace a losováni
            9:00 hodin start

středa  8:00 hodin konec prvního poločasu a přesun na losování druhého poločasu
          10:00 hodin start druhého polocasu

pátek  9:00 hodin ukončení závodu
          10:00 hodin vyhlášení výsledků


1.poločas trvá 47hodin
2 hodiny na výměnu sektoru
2.poločas trvá 47hodin.

PODMÍNKY ZÁVODU:

Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým). Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící.
Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového
řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 22 týmů/6 týmŮ náhradníků


Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur MIN. 7KG OD 10KG MUSÍ U VÁŽENÍ BÝT SOUSEDNÍ TÝM, KTERÝ POTVRDÍ PODPISEM VÁHU RYBY!!

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu.Cena za nejtěžšího uloveného koi kapra, kapra nebo amura = 11000,-Kč.
Dále také první ulovená ryba koi kapr,kapr nebo amur= sud piva Kozel 11° 50l


Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Rybu chycenou těžší než 10kg musí podepsat sousední tým!!

Hodnotí se součet váhy 3 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)


Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )
Dále MIN. 1 EKO SAK= 1 účastník závodů POVINNÉ!!!

Lovná místa :
Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím.

Povinné vybavení:
BIVAK NEBO RYBÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK,KDYBY SI TÝM NEVYLOSOVAL LOVNÉ MÍSTO S CHATOU.
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže.
Vlasec použitý k lovu musí mít minimální průměr 0,28mm. V případě použití odhozové šňůry – vlasce musí být průměr kmenového vlasce min. 0,30mm.
Je-li jako odhozová šňůra použita pletenka musí být před vlastním návazcem použita šňůra s olověným jádrem, a to o délce min. 1m.
Je-li použit monofil musí být jeho průměr min. 0,50mm.
Velký podběrák s min. délkou ramen 80 cm, vanička nebo podložka s mantinely,eko saky( 1 účastník- 1 sak),vyprošťovač háčků,dezinfekce, BACK LEADY,váha.

V  ZÁVODĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!!
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.
Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), vyjma uzavřených grilů a prostor-zařízeních k tomu určených
Je přísně zakázáno parkování vozidel mimo vyznačená místa.
Zákaz lovu na jakoukoliv živočišnou nástrahu a partiklu.
Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu.

POVOLENO:
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček,kobrou,prakem a lopatkou.
Krmení povoleno ze břehu lovného místa,množství a čas není specifikován.
Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta .Použití PVA materiálu povoleno

Návnady - nástrahy(Krmení )
boilie a peletyVŽDY MUSÍ BÝT MIN. 1 ČLEN TÝMU U PRUTU NA SVÉM LOVNÉM MÍSTĚ!!!!

V případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,
v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu.
Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží a nemůže se řešit.
Pokud rozhodčí během závodů přijde na některé věci, které řád a pravidla neumožňují, může ihned dát trest nebo diskvalifikaci týmu,podle vážnosti přestupku a to s  komisí závodu.

ŘÁD ZÁVODU A ÚČASTNÍKŮ:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu a návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,
které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:

- jméno lovce/týmu
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.
- podpis sousedního týmu nad 10kg

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.
e) všeobecně partikl

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 2 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.KAŽDÝ ÚČASTNÍK, KTERÝ ZAPLATÍ ZÁLOHU ČI CELÉ STARTOVNÉ STVRZUJE SVŮJ SOUHLAS SE VŠEMI PODMÍNKAMI A PRAVIDLAMI A ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!


POKUD TÝM UHRADÍ STARTOVNÉ A NEDOSTAVÍ SE NA
ZÁVODY,TAK MU ZANIKÁ ZAPLACENÁ ČÁSTKA BEZ NÁROKŮ
VRÁCENÍ !!!!!!

Startovní listina:

1. Radical Carp Team - Jindřich Moska'l , Martin Baláž
                                              ZAPLACENÁ ZÁLOHA

2. Jiří Kukla , Jan Studnička - ZAPLACENÁ ZÁLOHA

3. Gastons - Michal Pirkl ZAPLACENÁ ZÁLOHA

4. CT Hunters - Kasík Jan - ZAPLACENÁ ZÁLOHA

5. Gemer - Ladislav KanKulya, Galin Angelov,Gyorgify Vojta
                                      ZAPLACENÁ ZÁLOHA

6. CT Do Víčka - Oldřich Čapek, Tomáš Čekal
                                      ZAPLACENÁ ZÁLOHA

7. Marek Team - Ondřej a Luděk Markovi
                                  ZAPLACENÁ ZÁLOHA

8. Starbaits - Tomáš Heczko - ZAPLACENÁ ZÁLOHA

9. Mop kapr Alfa Krill - Martin Vondrák, Aleš Horách
                                      ZAPLACENÁ ZÁLOHA

10. Carp Team Božkov - Petr Fidrmuc,Jan Denke,Jozef Marousek
                                    ZAPLACENO+JÍDLO PRO TŘETÍHO
                                                                ČLENA

11. Ks Fish Carp Team - Jan Bieleš, Tomáš Bieleš
                                                ZAPLACENO

12. Vaško, Dundee - ZAPLACENÁ ZÁLOHA

13. Džavargoš -  Miroslav Kondrys, Attila  Kankulya
                                    ZAPLACENÁÁ ZÁLOHA

14. Chleboš fiš - Michal Chlebo
                                    ZAPLACENÁ ZÁLOHA

15. CT Vodníci- Lukáš Dlabola ZAPLACENÁ ZÁLOHA


16. LT BAITS - Jan Kučera , Ladislav Prchal
                                    ZAPLACENO

17. Dušíno Team - Ivana Dušková, Jan Dušek
                                            ZAPLACENO

18. Fishin Brezno ( SK) - Richard Čunderlík, Jozef
                                            Hromádka
                                            ZAPLACENO

19.

20.

21.

22.

23.

NÁHRADNÍCI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

JMJ Carp - Profil - 22.12.2019