Striebornica carp cup 2020

Datum akce: 7.5.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

Striebornica carp cup 2020

Datum akcie: 7.-10.5.2020

PRETEKÁRSKY PORIADOK

1. Popis povolenej udice a povinného vybavenia

Každý pretekár môže loviť na dve udice,každá udica môže byť osadená jedným jednoháčikom bez protihrotu. Povolený lov výhradne na ťažko. Rybársky prút osadený očkami alebo bez nich bez obmedzenia dĺžky , naviják, alebo multiplikátor, vlasec, alebo šnúra ľubovolného priemeru a dĺžky Pri love je pretekár povinný mať pri sebe podberák, peán a podložku na ryby.

2. Nástrahy a návnady

Povolené nástrahy výhradne boiles a pelety. Obaľovacie cestá sú povolené.

Povolené návnady :

ľubovoľné boiles max. 7kg

pelety max 5kg

metodmix max 7kg

3. Spôsob lovu

Pri vlastnom love sa môže družstvo používať 4 udice. Počet udíc pripravených na lov je neobmedzený Pretekár sa pohybuje na svojom úseku a nesmie nahadzovať, vnadiť, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch. Pokiaľ to veľkosť ryby vyžaduje ,pretekár môže rybu zdolať aj v susedných sektoroch. Ulovenú rybu musí pretekár  vyloviť  vhodným podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil. Ryba ,ktorá nešetrnou manipuláciou pretekára uhynula sa neboduje.

4. Zakázané spôsoby

Úmyselné podsekávanie rýb, lov z a akýchkoľvek plávajúcich zariadení a brodenie. Zavážanie návnad , nástrah a krmiva. Zákaz kladenia rýb na zem mimo mokrej podložky.

5. Charakter povodia, pretekársky úsek, štartovacie miesto

Preteky budú konať v určených dňoch na Vodnej nádrži Striebornica.Vodná nádrž má rozlohu 5.9 ha s hĺbkou vody od 0,7 – 4 m,osádku nádrže tvorí kapor v rôznych veľkostiach . Prevažná väčšina bodovaných rýb 8-14 kg.Pretekársky úsek /sektor/ : je to úsek označený na obidvoch koncoch viditeľnou značkou a ohraničený myslenou čiarou vedenou v kolmici od značky na druhý breh a na vlastnom brehu minimálne 5 m od vody.

6. Družstvo

Preteku sa zúčastní maximálne 16 družstiev.

Družstvo – tvoria maximálne 6 pretekári , je iba na ich uvážení ,ktorí dvaja z nich sa zúčastnia na preteku. Počas preteku za družstvo lovia maximálne dvaja pretekári, z ktorých každý loví na dve udice. Loviaci pretekári sa počas preteku môžu ľubovoľne striedať .Každé striedanie musia ohlásiť rozhodcovi.  Jeden člen družstva musí byť počas lovu vo svojom sektore. Pokiaľ nikto z členov družstva nie je v sektore udice nesmú byť nahodené. Pretekár loviaci na 4 udice bude pre účel tohto preteku považovaný za družstvo.

7. Časový harmonogram

štvrtok  7.30 – 8.00 prezentácia

8.00 – 9.00 losovanie stanovíšť

10.30 začiatok preteku

Nedeľa 13.30 koniec preteku

15.30 vyhodnotenie a odovzdanie cien

8. Priebeh pretekov, signály

Preteky (lov): Začína po prvom signále a po určenom čase je ukončený druhým signálom. Ryba zaseknutá po druhom signále sa nehodnotí a ihneď sa púšťa. Po druhom signále sa tiež nehodnotí zaseknutý úlovok pokiaľ ho pretekár do 15 minút nemá na brehu. O sledovanie tohto limitu musí pretekár včas požiadať rozhodcu. Ak tak neurobí ryba sa nepočíta a pretekár sa vystavuje nebezpečiu postihu za lov mimo pretekov, alebo pokus o podvod.

Prerušenie alebo predčasné ukončenie pretekov: Dôvodom k takémuto rozhodnutiu je nebezpečná živelná udalosť (búrka, víchrica, prívalová voda a pod.). Rozhodnutie je v plnej kompetencii organizátora, ktorý preruší preteky, alebo pri nebezpečnej situácii ohrozujúcej životy pretekárov preteky ukončí. Pokračovať v pretekoch sa môže pokiaľ pominie dôvod pre ktorý boli preteky prerušené. Pokiaľ by nastal dôvod na predčasné ukončenie preteku, bude pretek anulovaný a pretek bude dokončený v náhradnom termíne, táto varianta sa uplatní v prípade, že by bol pretek  ukončený do 30 hodín od začiatku preteku . Pokiaľ pokiaľ by bol pretek ukončený po viac ako 30 hodinách budú platné výsledky, ktoré družstvo dosiahne do ukončenia preteku.

9. Hodnotené úlovky

Ryba, aby mohla byť hodnotená, musí byť zaseknutá v hlavovej časti maximálne po prsné plutvy a jej ulovenie musí spĺňať náležitosti dané Pretekárskym poriadkom.

10. Povolené a hodnotené druhy rýb

Povolené sú a hodnotia nasledovné druhy rýb: – kapor od 4 kg/vrátane/

11. Zaobchádzanie s rybami

Každá ulovená ryba musí byť po odmeraní ihneď pustená späť do vody. Z ulovenou rybou sa musí zachádzať šetrne a musí sa predchádzať jej poškodeniu. Pokiaľ nie je prítomný rozhodca môže byť ryba do príchodu rozhodcu uložená v prechovávacom vaku.

12. Hodnotenie a bodovanie

12/1 Bodovanie:

Bodovo sa hodnotia iba povolené druhy rýb.Pri každej ulovenej povolenej rybe sa započíta za každý 1 gram váhy 1 bod. Do konečných výsledkov sa započítavajú iba tri najťažšie ryby. Vyhráva družstvo s najvyšším súčtom bodov troch najťažších rýb.  Rozhodca meria a zapisuje ulovené ryby do bodovacieho preukazu pretekára ihneď po ulovení. Pretekár každý zápis potvrdí svojim podpisom. Pri rovnosti bodov rozhoduje  najťažšia ryba a pokiaľ by bolo všetko rovnaké rozhoduje druhá najťažšia ryba a t.ď.

Ceny

1.miesto 700 Euro

2.miesto 450 Euro

3.miesto 200 Euro

Najväččia ryba a prvá bodovaná ryba preteku– hodnotné vecné ceny

13. Správanie účastníkov počas pretekov

Pretekár sa musí v pretekárskom sektore pohybovať a správať ohľaduplne a nesmie neprimerane narušovať svoje miesto ani miesta ostatných pretekárov. Nie je dovolené hlučné správanie, brodenie, dupanie, lámanie príbrežných porastov, rozplašenie lokality počas a aj po ukončení pretekov, atď.

Účastníci pretekov sa ich zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje konanie nesú svoju plnú zodpovednosť !!!

Štartovné – 225.- Eur/družstvo

Uzávierka: 1.5.2020

Štartovné zasielajte na č.ú.  -   SK54 0900 0000 0002 8501 9660

VN Striebornica sa nachádza v Moravanoch nad Váhom asi 3 km od Piešťan. Každý pretekár si môže objednať  denne stravu a občerstvenie,ktorá nie je v cene štartovného.

V prípade nejasností info: 0905 623 986

www.striebornicaryby.sk

 

Striebornica - Profil - 24.11.2019