2. JMJ CARP CUP 2019

Datum akce: 2.10.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký

Místo konání závodů: rybník Velký Přelov
2.10.2019 do 6.10.2019 (středa až neděle)Maximální počet týmů 18
Zahájení 16:00 hodin.

Startovné za dvoučlenný nebo tříčlenný tým 7500,-kč

PODMÍNKOU REGISTRACE DO ZÁVODU, JE ZAPLACENÍ PLNÉ ČÁSTKY 7500,-KČ NEBO ZÁLOHY 4000,-KČ A TO NEJPOZDĚJI 31 srpna 2019..

Kontaktní osoba: Zelinský Jakub +420732540307
                                                          jooohny@seznam.cz

                              Jan Kadrmas +420601557241
                                                        kadrmas@centrum.cz

POKUD SE NĚKDO Z TÝMŮ NEDOSTAVÍ NA ZÁVODY,TAK MU STARTOVNÉ NEBO ZÁLOHA PROPADÁ VE PROSPĚCH POŘADATELŮ A NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ!!Způsob uhrazení startovného pouze na účet 2555740183/0800 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího.

Podle data zaplacených záloh bude učeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:

Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým). Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů/4 týmy náhradníků

VŽDY MUSÍ BÝT MIN. 1 ČLEN TÝMU U PRUTU NA SVÉM LOVNÉM MÍSTĚ!!!!

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur MIN. 9KG OD 11KG MUSÍ U VÁŽENÍ BÝT SOUSEDNÍ TÝM, KTERÝ POTVRDÍ PODPISEM VÁHU RYBY!!

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu.Cena za nejtěžšího uloveného koi kapra, kapra nebo amura = 3500,-Kč. Dále také první ulovená ryba koi kapr,kapr nebo amur= sud piva Kozel 11° 50l


Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Rybu chycenou těžší než 11kg musí podepsat sousední tým!!

Hodnotí se součet váhy 3 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)


Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )
Dále MIN. 1 EKO SAK= 1 účastník závodů POVINNÉ!!!

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem(s i bez hrotu), s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací matrace a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu.

V  ZÁVODĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!!
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.
NÁSTRAHY A NÁVNADY MENŠÍ 12MM, NESMÍ BÝT ANI NA RYBNÍKU!!!

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček,kobrou,prakem a lopatkou.
Krmení povoleno ze břehu lovného místa,množství a čas není specifikován.

Návnady - nástrahy(Krmení )
boilie a pelety min.12mm(okrájet větší průměr na průměr min.12 mm je možné)

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta .Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:
CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze s rozhodčím!!. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží a nemůže se řešit.
Pokud rozhodčí během závodů přijde na některé věci, které řád a pravidla neumožňují, může ihned dát trest nebo diskvalifikaci týmu,podle vážnosti přestupku a to s  komisí závodu.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.Pokud bude někdo z návštěvníků přes noc,je třeba nahlásit a zaplatit 500kč u pořadatele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce/týmu
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.
- podpis sousedního týmu

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.
e) používání nástrah, návnad a krmení v průměru menší než 12mm
f) všeobecně partikl

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 2 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.(snídaně,oběd a večeře)

Losování obou poločasů
1. poločas se losuje před závodem,kde si účastníci vylosují číslo pořadí losování podle zaplacené zálohy či celého startovného a následně se losuje místo v prvním poločase.

2. poločas se losuje v polovině závodu.kde začíná losovat tým, který losoval jako první před závodem. Týmy, které chytali v 1. poločase od č.1 do č. 9, losují z koše s číslama od 10 do 18 a naopak.Časový harmonogram závodu.
2.10.2019
  14:00    prezentace,losování a něco k jídlu na přivítanou.
  16:00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )
 
4.10.2019
  12:00  ukončení prvního poločasu ( přesun na chatu č.9 vylosování na 2. poločas + oběd)
  14:00 zahájení ( start ) druhého poločasu.

6.10.2019
10:00 ukončení maratonu.
10:00 - 10:30 snídaně na rozloučenou
12:00 vyhlášení výsledků

1. poločas trvá 44hodin
2 hodiny na výměnu sektoru
2. poločas trvá 44hodin.

12:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů

1  cena 28 000 + 2x pohár+věcné ceny
2  cena 14 500 + 2x pohár+věcné ceny
3  cena 10 000 + 2x pohár+věcné ceny
4. cena 2x pohár + věčné ceny
5-10 cena - věčné ceny
Nejtěžší ryba sektoru A a B v poločase - pohár +věčné ceny
Nejtěžší ryba 3500,- + pohár
1.chycená bodovaná ryba - sud piva Kozel 11° 50l
Všichni zúčastněné týmy obdrží 2x památnou medaily


KAŽDÝ ÚČASTNÍK, KTERÝ ZAPLATÍ ZÁLOHU ČI CELÉ STARTOVNÉ STVRZUJE SVŮJ SOUHLAS SE VŠEMI PODMÍNKAMI A PRAVIDLAMI!!


POKUD TÝM UHRADÍ STARTOVNÉ A NEDOSTAVÍ SE NA
ZÁVODY,TAK MU ZANIKÁ ZAPLACENÁ ČÁSTKA BEZ NÁROKŮ
VRÁCENÍ !!!!!!

Startovní listina:

1. Radical Carp Team - zaplacená záloha
2. CT Vodníci - zaplacená záloha
3. Fishing Art - zaplacená záloha
4. Gastons - zaplaceno
5. CT Hunters - zaplacená záloha
6. Olešnice carp - zaplacená záloha
7. Leonidas Carpteam - zaplacená záloha
8. CT Šupina - zaplacená záloha
9 Retro tým Kapr Louny - zaplacená záloha
10. Carp Team Božkov - zaplaceno
11. CT Lift - zaplaceno
12. CT Do Víčka - zaplacená záloha
13. CT M&M - zaplacená záloha
14. CT Otec a Syn - zaplacená záloha
15.FMS-Trapercz - zaplaceno
16.CT PaLu - zaplaceno
17. Marek Team - zaplaceno
18. Čvachta - Starbaits - zaplacená záloha

Náhradní týmy:

1.Karp team luzec
2.
3.
4.

 

JMJ Carp - Profil - 25.4.2019