MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

ZMĚNA DATUMU REGISTRACE 1.ročník - JMJ Carp Cup Velký Přelov

Datum akce: 11.4.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Královéhradecký

Místo konání závodů: rybník Velký Přelov
11.4.2019 do 14.4.2019(čtvrtek až neděle)


Maximální počet týmů 18
Zahájení  8.00 hodin.

Startovné za dvoučlenný nebo tříčlenný tým 7000,-kč

PODMÍNKOU REGISTRACE DO ZÁVODU, JE ZAPLACENÍ PLNÉ ČÁSTKY 7000,-KČ NEBO ZÁLOHY 4000,-KČ A TO NEJPOZDĚJI 28.ÚNORA 2019..

POKUD SE NĚKDO Z TÝMŮ NEDOSTAVÍ NA ZÁVODY,TAK MU STARTOVNÉ PROPADÁ VE PROSPĚCH POŘADATELŮ A NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ!!


Způsob uhrazení startovného pouze na účet 2555740183/0800 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího.

Podle data zaplacených záloh bude učeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:
Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný tým). Třetí člen týmu, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů/4 týmy náhradníků

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur.

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu.Cena za nejtěžšího uloveného koi kapra, kapra nebo amura = 3000,-Kč. Dále také první ulovená ryba koi kapr,kapr nebo amur=sud piva


Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.
Rybu chycenou těžší než 10kg musí podepsat sousední tým.

Hodnotí se součet váhy 3 nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací matrace a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu.

V závodě je přísně zakázáno!!!!
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček a kobrou
Krmení povoleno ze břehu množství a čas není specifikován.

Návnady - (Krmení )
boilie a pelety min.12mm(okrájet je povoleno)

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést neprodleně při podezření porušení pravidel závodu. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží.


Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni
se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení,podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům,závodníkům,návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 3 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Toto účastníci potvrzují zaplacením startovného.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních týmů
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení,podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům,závodníkům,návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 3 ryb, diskvalifikace soutěžního týmu a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy týmu byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému týmu nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Prohlášení závodníků:
závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Kontaktní osoba: Zelinský Jakub +420732540307
                                                          jooohny@seznam.cz

                              Jan Kadrmas +420601557241
                                                        kadrmas@centrum.cz

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.(snídaně,oběd a večeře)

Losování obou poločasů
1 kolo losování (pořadí pro los v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1, až 18,
si účastníci hned vylosují pořadí pro druhý poločas,ti co mají číslo 1 až 9, losují z čísel 10 až 18, ti co mají číslo 10 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1 až 9 pro poločas druhý.

Časový harmonogram závodu.
11.4.2019
  6:00    prezentace,losování a něco k jídlu na přivítanou.
  8:00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )
 
12.4.2019
  18:00  ukončení prvního poločasu ( přesun na vylosovaná místa pro druhý poločas)
  19:00 zahájení ( start ) druhého poločasu.

14.4.2019
8:00 ukončení maratonu.
8:00-9:30 snídaně na rozloučenou
9:30 vyhlášení výsledků

1. poločas trvá 34hodin
1 hodina na výměnu sektoru
2. poločas trvá 37hodin.

9:30 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů.

1  cena 25000 +2x pohár+věcné ceny
2  cena 13000 +2x pohár+věcné ceny
3  cena 9000 +2x pohár+věcné ceny
4. cena 2x pohár
  nejtěžší ryba 3000,- + pohár
1.chycená ryba sud piva
Všichni zúčastněné týmy obdrží 2x památnou medaily


POKUD TÝM UHRADÍ STARTOVNÉ A NEDOSTAVÍ SE NA
ZÁVODY,TAK MU ZANIKÁ ZAPLACENÁ ČÁSTKA BEZ NÁROKŮ
VRÁCENÍ !!!!!!

Prezentační listina
1. WP Carp - zaplaceno
2. CT Krmiva Hulín - zaplacená záloha
3. Alfa Krill - zaplaceno
4. Carp team Hunters - zaplacená záloha
5. CT Nevím ty vole- zaplacená záloha
6.Radical Carp Team - zaplaceno
7.GASTONS  -zaplaceno
8.Pohodáři - zaplaceno
9.KS Fish Jaroměř  - zaplaceno
10.CT Lift - zaplaceno
11.Vávra Pavel - zaplaceno
12.CT BUDEME TŘI - zaplacená záloha
13.Team Vodníci - zaplaceno
14.Jan Vaško - zaplacená záloha
15.CT CRAZY BOYS - zaplacená záloha
16. Pan Čekal tým 0 - zaplaceno
17. CT Zabijáci veverek - zaplaceno
18.týmy náhradníků "4"

1.
2.
3.
4.

 

JMJ Carp - ®, 16.12.2018

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniAKCE FOX naviják + vlasec

Za 2.889
Fox Naviják FX9+ Fox vlasec Torque Line Green 700m Zdarma!!!

akce, rybareniTéčka - splávkový adaptér

Účinný adaptér na splávky. Jednoduché použití, rychlá výměna splávků i přenastavení hloubky.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Fishhunter - Rybářské potřeby pro všechny vášnivé rybářky a rybáře Fishhunter - Rybářské potřeby pro všechny vášnivé...

Nabízíme široký sortiment rybářských potřeb - pruty, navijáky, signalizátory, háčky, vlasce, krmiva, křesla,lehátka, rybářské oblečení ,...