MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Mutant CUP 3 - 100 hodin !!ZRUŠEN!!

Datum akce: 5.9.2018 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Královéhradecký

Mutant CUP 3 - 100 hodin
Datum akce:  5.9.2018
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký
Datum akce: 5. - 9. 9. 2018

Začátek  6.00 hodin.

Závod dvoučlenných team, startovné za team 8.000, - ( 4000,- za účastníka ), za třetího člena týme je startovné 2000,-Kč.

Podmínkou registrace do závodu, je zaplacení minimální ( nevratné ) zálohy 4000,-Kč a to nejpozději do 15. SRPNA 2018.

Způsob uhrazení zálohy a startovného pouze na účet 5200010142/5500 a do kolonky příjemce název týmu nebo jméno soutěžícího. Nelze u hradit hotově u hospodáře Velkého Přelova p. Otakara Lejska.

Podle data zaplacených záloh bude učeno pořadí na losování:
Dle výpisu z účtu.
Pokud dojde na náhradní týmy, pořadí losování se bude losovat na místě.

Podmínky pro maraton:
Team: Každé družstvo má 2 soutěžící, případně 1 pomocníka ( tříčlenný team), popř. další osobu tvořící zázemí team. Třetí člen team, ( pomocník ) má stejná práva a povinnosti jako soutěžící. Pro každý tým je povolen vjezd pouze jedním vozidlem. Tým odpovídá za další osoby, které ho navštívily. Jednání takových osob se považuje a bude hodnoceno v rámci přestupkového řízení jako chování člena týmu. Soutěžící tým loví celkem na 4 pruty. Závodu se zúčastní max. 18 týmů. / 4 team náhradníků /

Závody a hodnocení:
Ryby se bodují vážením,hodnocených druhů ryb, kterými jsou kapr, koi kapr, amur.

Vyhodnocuje se zároveň nejtěžší ulovená ryba závodu. Jedna cena za nejtěžšího uloveného kapra nebo amura = 4000,-Kč.

Hodnocení:
probíhá vážením a zápisem do sumáře účastníka a rozhodčího, kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.
Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy šesti nejtěžších ulovených ryb po dobu celého závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách, které má pouze rozhodčí.
Hodnotí se pouze ryby, které jsou chyceny za hlavovou část ( tlamku).
Jiný způsob vylovení ryby není možný a ryba nebude hodnocena ( v případě porušení pravidla a nahlášení ryby jako ulovené dle pravidel, se odečtou 2 ks nejtěžších bodovaných ryb)

Přechovávání ryb: pouze za nepřítomnosti rozhodčího je povoleno rybu umístit do eko saku, kdy 1 kus ryby = 1 sak ( z uvedeného důvodu výhodou více saků na tým )

Lovná místa :
lovná místa jsou před začátkem závodu označena číslem na lovném břehu a barevným číslem na protilehlém břehu. Rozmístění lovných míst je po dobu závodů ( poločasu ) neměnné.
Před zahájením maratonu budou lovná místa odsouhlasena týmem i hlavním rozhodčím, kdy každý lovný sektor měří cca 20 metrů. Součástí každého lovného místa je chatka, která je označena stejným číslem jako je lovný sektor.

Služby zdarma:
Čtyřmístná chatka, loď na krmení, povolen vjezd jedním vozidlem do lovného sektoru, sprcha + toalety zdarma, úklid a odvoz odpadku, možnost objednání jídla: snídaně - oběd - večeře s donáškou do sektoru.
Příjemné posezení v našem stánku.

Povinné vybavení:
Lov na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, s vlasovou metodou. Montáž provedena tak, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Chytá se pouze ze břehu ve vylosovaném místě.
Velký podběrák s min. délkou ramen 90 cm, odháčkovací matrace a eko saky jsou povinnou výbavou každého týmu.
V závodě je přísně zakázáno.
Jakékoliv zavážení nástrah. Zákaz lovu způsobem feeder, používání krmítek a předšpičkových číhátek.

Povolené vybavení :
Krmení pouze prostřednictvím udice, / PVA na háček, /kobrou a rukou, ostatní způsoby krmení nejsou povoleny !!!!!!! .
Krmení povoleno ze břehu množství a čas není specifikován.
Krmení z lodi povoleno v následujících časech

Středa      9 - 11 hod      19 - 20:30 hod
Čtvrtek    6 - 8 hod        19 - 20:30 hod
Pátek      12 - 14 hod    19 - 20:30 hod
Sobota    6 - 8 hod        19 - 20:30 hod

Před každým krmením z lodi, bude rozhodčím provedena kontrola krmiva.
Na jedno krmení max. 10kg partikl.
Jiné způsoby krmení jsou zakázány.

Návnady - (Krmení )
boilie, pelety, partikl

Nástrahy:
Boilie a pelety ( pouze ve velikostech ne menších než 10 mm )

Zakazuje se použití živých složek (patentky,červy apod.) a to i v mraženém stavu. Povolené tekuté a práškové dipy, povolená obalovací pasta - pouze na nástrahu !!! Použití PVA materiálu povoleno.

Další ujednání:

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vstup do vody není povolen !!!

Při uváznutí zdolávané ryby, je povoleno zdolávanou rybu uvolnit za využití přistavené lodě, ale pouze po předchozím souhlasu rozhodčího. Takto ulovená ryba se také hodnotí. Lodě budou pořadatelem závodu připraveny na lovném břehu a to již před zahájením závodu. Vznesení protestu:
v případě podezření, porušení pravidel závodu je právem každého účastníka závodu vznést bezodkladně k rozhodčímu protest. Pro protest je stanovena písemná forma a podací poplatek 1000,-Kč,v případě uznání protestu se poplatek vrací,v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protest lze vznést nejdéle do doby řádného vyhlášení výsledků. Bez oficiálního a řádného podání protestu (nebo reklamace) se k ostatním protestům,námitkám či stížnostem nepřihlíží.
U každé ulovené ryby nad 14 kg, bude přítomen u vážení přítomen člen sousedního team, který následně podpisem odsouhlasí navářenou hodnotu.

Působnost řádu závodu a chování zúčastněných osob:
1) Pořadatelé,rozhodčí,každý člen soutěžního team, návštěvníci jsou povinni se řídit tímto ,,Řádem závodů",dodržovat ho včetně dalších právních norem (obč. zákon,trestní,vodní zákon,zákon o ochraně přírody a krajiny, rybářský řád atd.).
2) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu řádu závodu,přijetí dalších opatření po celou dobu závodu, pokud by byla ohrožena bezpečnost závodníků nebo došlo k okolnostem,které by mohly narušit regulérnost závodu. Za závažné se též považují pokyny pořadatele po dobu závodů,o všech pokynech je sepsán písemný záznam.
3) Všichni soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Případná vzniklá majetková škoda,či újma na zdraví nebude účastníkům závodu pořadatelem závodu hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
4) Návštěvy jsou povolené od 08:00 do 20:00 hod. pouze po nahlášení u ředitele závodu.

Sumář úlovků:
Náležitosti sumáře úlovků

- jméno lovce
- číslo lovného místa
- druh ryby
- váha úlovku
- podpis rozhodčího
- podpis soutěžícího.

Sumář se bude vést duplicitně u rozhodčího a u každého týmu.
Po ukončení 1. poločasu se záznamy v sumáři oddělí čarou.
Provede komisař při prvním zápisu v poločase druhém.

Přestupky:
ZAKAZUJE SE ZEJMÉNA:
a) bez souhlasu pořadatele přemísťovat čísla označující lovné místo
b) bez souhlasu pořadatele vjezd motorových vozidel do prostoru lovných míst
c) návštěva cizích osob a jejich pohyb v prostoru kolem závodních team
d) nevhodně obtěžovat (verbálně nebo fyzicky) další závodníky nebo pořadatele závodu po dobu konání závodu,ale i po ukončení
jednotlivých kol.

VÁŽNÝM PORUŠENÍM RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU JE:
a) nešetrná manipulace s rybou
b) verbální nebo fyzické napadení,účast na napadení,podpora v jakékoli formě násilí vůči pořadatelům,závodníkům,návštěvníkům
c) neuposlechnutí pokynů pořadatele
d) hrubé porušení rybářského řádu rybníka Velký Přelov

Tresty:
1) tresty jsou: odebrání nejtěžší ryby, odebrání 5 ryb, diskvalifikace soutěžního team a okamžité opuštění závodu.
2) v případě napomenutí se zároveň automaticky podává návrh na diskvalifikaci soutěžního týmu (první výstraha při diskvalifikaci)
3) v případě spáchání dalšího provinění,kdy team byl dříve uložen návrh na
diskvalifikaci,postupuje se dále jako v případě spáchání vážného porušení rybářského řádu
4) v případě porušení rybářského řádu zasedá přestupková komise složená z tří členů z řad pořadatele a náhodně vybraného nezávislého kapitána týmu,který rozhoduje o udělení trestu
5) v případě vážného porušení rybářského řádu zasedá kárná komise založená z tří členů pořadatele a svědků události,která schvaluje návrh na okamžitou diskvalifikaci soutěžního družstva
6) diskvalifikovanému team nevznikají žádné nároky vůči pořadateli
7) další zločiny,přečiny a přestupky generálně upravují zákony ČR v platném znění.

Prohlášení závodníků:
závodník stvrzuje, že na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí s tímto řádem závodů, že byl seznámen a řádně proškolen o pohybu osob, což potvrdí uhrazením startovného.
Součástí každého lovného místa je chatka, označení ( číslo ) lovného místa je v souladu s číslem chatky a je v bezprostřední blízkosti.
Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla.
Všichni soutěžící souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Porušení pravidel může vést k vyloučení team ze závodu bez náhrady.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Kontaktní osoba: Otakar Lejsek 603512661

Na místě je možno zakoupit alko i nealko nápoje (točené pivo),včetně občerstvení.

Losování obou poločasů
1 kolo losování (pořadí pro los v druhém kole).
Po vylosování 1 poločasu čísel 1, až 18,
si účastníci hned vylosují pořadí pro druhý poločas,ti co mají číslo 1 až 9, losují z čísel 10 až 18, ti co mají číslo 10 až 18 v prvním poločasu losují z čísel 1 až 9 pro poločas druhý.

Časový harmonogram závodu.
20.6.2018
  6.00    prezentace a losování.
  8.00    zahájení maratonu ( RYBOLOVU )

21.6.2018 průběh maratonu

22.6.2018
  9.00  ukončení prvního poločasu ( přesun na vylosovaná místa pro druhý poločas)
  10.00 zahájení ( start ) druhého poločasu.
  11:00 výsledková prezentace prvního kola

23.6.2018 průběh maratonu

24.6.2018
  12.00 ukončení maratonu.

  13:00 vyhlášení výsledků maratonu. Předání cen a pohárů.

Vzorec pro výpočet finanční hotovosti za umístění 8000,- ( startovné x počet týmů ) = 100% 18 x 8000,- Kč = 144000.-Kč,

- náklady provozovateli  = 32% 
- náklady pořadatele      = 8%   
- zbývá                          = 60%
- 60% - nejtěžší ryba 4.000,- ,

1. cena 40% + pohár
2. cena 30% + pohár
3  cena 20% + pohár
4. cena 10%

Prezentační listina
1.  TEONY
2.  KLOUČEK
3.  ZELENKA
4.  NOVOTNÝ
5.  ROBERT DAVID
6. ŠRÁMEK
7.  DO VÍČKA
8.  CHLEBOŠ
9.  KŘÍŽ
10.  ŠOTOLA
11.  GAAL
12.  HRUBEŠ JIŘÍ
13.  FRCEK
14.  KARP TEAM PANÁČEK
15.  DOHNAL MARTIN
16.
17.
18. 

team náhradníků "4"
1.
2.
3.
4

 

Velký Přelov - ®, 7.12.2017

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniPrut Mikado Nihonto Feeder

Delikátní, lehký a dokonale vyvážený feeder pro náročné. Tento model využijeme zejména tam, kde není příliš silný proud a voda má plynulý tok.

akce, rybareniKrimpovací spojka Kamatsu

Dvojité krimpovací spojky jsou speciálně vhodné pro navazování tlustých ocelových drátů a hard-mono nebo fluocarbonových návazců.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Kaprňák - rybářské potřeby Petr Havlíček Kaprňák - rybářské potřeby Petr Havlíček

Kutná Hora, Na Spravedlnosti 134