MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

goodcarp no limit cup 2018 REGISTRÁCIA DO 31.3.2018 ešte voľné miesta

Datum akce: 18.6.2018 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Slovensko

GOODCARP NO LIMIT CUP 2018.
 
PROPOZÍCIE PRIATEĽSKÉHO PRETEKU:

1.) VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
ORGANIZAČNÝ TEAM:      GOODCARP team
DÁTUM KONANIA:       18.6.2018 – 21.6.2018, 62 hodinový priateľský NON-STOP pretek 
MIESTO KONANIA:       Štrkovisko VEĽKÝ CETÍN, rozloha 22ha
POČET TEAMOV: 20
GOODCARP team: Erik ŠPÁNIK, Lucka SEDLÁČKOVÁ a priatelia.
SÚŤAŽNÉ TEAMY MUSIA REŠPEKTOVAŤ, DODRŽIAVAŤ  INTERNÉ NARIADENIA A PREDPISY ŠTRKOVISKA VEĽKÝ CETÍN, TAKTIEŽ POKYNY ORGANIZAČNÉHO TEAMU A ROZHODCOV!
MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE: od 1.11.2017
ZÁLOHA PRI REGISTRÁCII: 250 € (polovica z celkovej sumy 500€).
Taktiež je možnosť úhrady celkovej sumy za súťažiaci team v plnej výške 500€, ku dňu registrácie!
ŠTARTOVNÉ: 500 € - zahŕňa - štartovné + 3x strava
ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO: suma v plnej výške musí byť uhradené najneskôr do 28.2.2018, ak daný team tak neuskutoční, jeho registrácia zaniká bez nároku na vrátenie zálohy za štartovné, na tento priateľský pretek.
STRAVA:  1.pondelok-večera, 2.utorok-obed, 3.streda-raňajky (podáva organizačný team)
- Možnosť objednania denného MENU počas celého preteku na vlastné náklady.

2.) INFO K PRIATEĽSKÉMU PRETEKU:
STRETNUTIE TEAMOV: v pondelok 18.6.2018 pri hlavnej chate  od 14:00 hod. do 15:00 hod.
LOSOVANIE:  začína  v pondelok 18.6.2018 o 16:00 hod.
PRI LOSOVANÍ MUSÍ BYŤ PRÍTOMNÝ ASPON JEDEN ČLEN TEAMU, POKIAL SA TEAM NEDOSTAVÍ K LOSOVANIU BUDE UMOŽNENÉ LOSOVANIE OSTATNÝM TEAMOM V PORADÍ!
SONDOVANIE DNA: od 17:00 hod.
OSÁDZANIE BÓJI: od 17:00 hod.
KŔMENIE: od 17:00 hod.
ŠTRART: 18.6.2018 o 18:00 hod. zahájený klaksónom.
KONIEC: 21.6.2018 o 8:00 hod. ukončený klaksónom.
      do 9:00 hod. opustenie lovného miesta.
        o 10:00 hod. slávnostné vyhlásenie výsledkov.
PRIEBEH LOSOVANIA:
Losovanie bude prebiehať v 2 kolách :
1.losovanie : team losuje v poradí, v akom mu bolo priradené poradie pri registrácii, následne si vylosuje číslo, ktoré bude určovať poradie losovania o lovné miesto v 2.kole (poradie sa priradí pri registrácii  na preteky - team dokončí registráciu zálohovou platbou vo výške 250€).
2.losovanie : losovanie o lovné miesto, bez možnosti výmeny.
FINANČNÉ DARY VO VÝŠKE:
1.miesto – 3000 €  + 2x hodnotný pohár
2.miesto – 2000 €  + 2x hodnotný pohár
3.miesto – 1000 €  + 2x hodnotný pohár

PODROBNÉ INFO K PRIATEĽSKÉMU PRETEKU:
- preteky sú teamové, loví sa v duchu CHYŤ A PUSŤ,  na preteky sa vopred registruje s povinnosťou úhrady zálohovej platby vo výške 250 €, až po pripísaní danej sumy na účet usporiadateľa, sa teamu priradí poradové číslo. Následne bude daný team vyrozumený usporiadateľom o pridelení poradového čísla.
- Registrácia je možná, výlučne len riadne vyplneným registračným formulárom, zaslaným na email organizátora:  goodcarpofficial@gmail.com
- Registračný formulár na vyžiadanie, e-mail adresa alebo mobilné číslo 0944 56 57 52
- team pozostáva z 2 alebo 3 rybárov, všetci členovia teamu sú rovnocenní (podmienkou sú osoby staršie ako 18 rokov).

HODNOTENIE:
- Na pretekoch sa hodnotia len ryby (kapor a amur) 12+kg (vrátane)!
- Spôsob hodnotenia 1g = 1 BOD (ryba váži 12000g = 12000 BODOV)
- Do konečného poradia sa bude brať súčet 3 najťažších rýb každého teamu.
- Ak niektoré z umiestnených teamov budú mať rovnaký súčet bodov 3 najťažších ulovených rýb, tak team ktorý bude mať najťažší úlovok spomedzi 3 hodnotených rýb vyhráva.
- Ak by niektorý z umiestnených (1.,2.,3.) súťažných teamov nedosiahol požadovaný súčet 3 bodovaných rýb, organizačný team si vyhradzuje právo na prijatie patričných opatrení. 

PRAVIDLÁ PRIATEĽSKÉHO PRETEKU:
- Teamy MUSIA chytať LEN vo vyhradenom lovnom SEKTORE (za lovný sektor sa považuje priestor na vodnej hladine). KAŽDÝ TEAM BUDE DISPONOVAŤ MAPOU LOVNÝCH SEKTOROV.  Prosíme Vás, všetko je LEN O ĽUĎOCH, dohodnite sa navzájom so susedmi, aby sa predišlo zbytočným konfliktom.
- Každý team chytá na 4 rybárske prúty s navijakom – každý prút = 1 háčik s protihrotom.
- Ako šokový návin je povolený len vlasec o priemere minimálne 0.50mm , spletané šnúry na tento účel sú ZAKÁZANÉ!
- Ako kmeňový návin je povolený len vlasec  , spletané šnúry na tento účel sú ZAKÁZANÉ!
- Možnosť rozložiť prúty po celom lovnom mieste vyznačenom na mape, pod podmienkou, že v blízkosti prútov bude VŽDY podberák, vanička/kolíska pod kapra a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán ulovenej ryby, ďalšie svoje vybavenie len v priestore svojho stanovišťa.
- Použitie bójky je povolené, 2ks na team (LEN TYČOVÉ BÓJE).
- Použitie člnu BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA
- Zdolávanie ryby BEZ OBMEDZENIA (pri použití člnu nesmie súťažiaci prekážať a inak obmedzovať ostatných súťažiacich zúčastnených na preteku ), pri použití člnu je zakázaný akýkoľvek motor, povinnosť použitia záchrannej vesty.
- Použitie zavážacích lodí BEZ OBMEDZENIA
- Použitie sonaru BEZ OBMEDZENIA
- Zavážanie - zanášanie návnad a nástrah  BEZ OBMEDZENIA
- Použitie kŕmnej kobry, praku alebo SPOMB-u BEZ OBMEDZENIA
- Druh, množstvo návnad a nástrah BEZ OBMEDZENIA
- Krmítka, obalovanie olova, PVA materialy BEZ OBMEDZENIA
- Dĺžka nadväzca BEZ OBMEDZENIA
- Podoberať rybu môžu členovia teamu, po dohode aj člen susedného teamu.
- Každý team musí mať dostatočne veľkú podložku pod kapra, s vyvýšeným okrajom (VANIČKA alebo KOLÍSKA) a dva veľké kaprové podberáky s jemným výpletom, minimálne o rozmere ramena 80cm x 80cm .
- Každý team musí mať dezinfekčný prípravok na ošetrenie rán rýb (vždy pripravený na použitie ).
- Každý team musí mať váhu a vážiaci sak na orientačné preváženie úlovku pred zasakovaním. (vážiaca trojnožka je vítaná) 
- Každý team musí mať minimálne 3ks veľkých prechovávacích kaprárskych sakov, pri sakovaní a manipulácií s úlovkom treba  postupovať čo najšetrnejšie k rybe. 
- Ak chytený kapor alebo amur uhynie, nepočíta sa do konečného bodovania.
- Pokiaľ sa preukáže uhynutie ryby nešetrným zaobchádzaním súťažiaceho s úlovkom, vzniknuté škody na majetku znáša v plnom rozsahu súťažný team. 
- Váženie úlovkov bude prebiehať priebežne, po telefonickom kontaktovaní rozhodcu.
-  V situácii kedy rozhodca nie je okamžite dostupný, je možnosť prechovania ulovenej ryby do príchodu rozhodcu v prechovávacom saku.
- Počas váženia musí byť prítomný : rozhodca, člen teamu ktorý rybu ulovil, (súťažiaci člen susedného teamu ak bude trvať na svojej prítomnosti).
- Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na : Zoznam bodovaných rýb -
správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca, člen hodnoteného teamu a člen susedného teamu, ak bol prítomný počas váženia úlovku.
- Úlovok, ktorý sa bude započítavať do konečného súčtu 3 najťažších rýb, bude dokumentovaný organizačným teamom FOTO/VIDEO.
-  Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody štrkoviska ihneď po tom, ako ju rozhodca odváži, zdokumentuje, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu.
- Súťažiaci svojou účasťou na preteku súhlasia, so zverejnením fotografií/videa na reklamné a  medialne účely.
- Online zverejňovanie výsledkov bude prebiehať denne.
- Počas celého preteku sa MUSÍ dodržiavať poriadok v priestoroch štrkoviska, taktiež nočný kľud .
- Súťažiace teamy si vzniknutý odpad po ukončení pretekov berú so sebou.
- Hlasné vyrušovanie, urážanie, fyzické násilie a nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov.
- Možnosť podať protest počas celého preteku a však najneskôr 30 minút po ukončení, za poplatok 50€ , pokiaľ usporiadateľ vyhodnotí protest ako opodstatnený poplatok v plnej výške bude vrátený, pokiaľ protest bude vyhodnotený ako neopodstatnený poplatok prepadá v plnej výške prospech usporiadateľa. Protest podať môžu len členovia zúčastnených teamov. 
- Motorové vozidlá sa môžu parkovať v blízkosti stanovišťa, tak aby neprekážali majiteľovi štrkoviska, správcovi štrkoviska, organizátorom preteku a rozhodcom. Motorové vozidlá počas preteku môžu používať  len : majiteľ štrkoviska, správca štrkoviska, organizátori preteku a rozhodca.
- Majiteľ štrkoviska, správca štrkoviska a organizátori preteku nezodpovedajú za odcudzenie, stratu, osobných dokladov, predmetov, za ujmu na zdraví zúčastnených členov jednotlivých súťažných teamov a návštev počas celého pôsobenia v areáli štrkoviska Veľký Cetín.
- Návštevy sú povolené po dohovore s organizátorom, autá si musia nechať na záchytnom parkovisku pred vstupnou bránou do areálu štrkoviska Veľký Cetín (pred príchodom návštev oboznámiť usporiadateľov preteku).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
- Možnosť úhrady štartovného za súťažiaci team v plnej výške 500€ ku dňu registrácie!
- Registrácia teamu na pretek je záväzná.
- Súťažiaci team, je povinný do 28.2.2018 zaplatiť štartovné v plnej výške 500€.
- Súťažiaci team, ktorý do 28.2.2018 nezaplatí štartovné v plnej výške 500€, bude vyzvaný usporiadateľom o zaplatenie, ak tak neučiní do 24 hodín záloha za štartovné prepadá v prospech usporiadateľa v plnej výške.
- Ak súťažiaci team, po registrácii zruší účasť na preteku, je povinný nájsť za seba adekvátnu náhradu na pretek, ak tak neučiní uhradené finančné prostriedky prepadajú v plnej výške prospech usporiadateľa preteku. 
- V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným súťažným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
- V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si ako usporiadateľ vyhradzujeme právo zákazu použitia člnov, právo na prerušenie preteku a právo na prijatie patričných opatrení na riešenie aktuálnej situácie.
- Ako organizátor si vyhradzujeme právo na prípadné zmeny v propozíciach priateľského preteku GOODCARP NO LIMIT CUP 2018, o ktorých budeme včas informovať zaregistrované súťažné teamy.
- V celom areáli štrkoviska Veľký Cetín je zákaz kladenia ohňa.
- Možnosť grilovania, zdroj tepla regulovaný, umiestnený nad úrovňou Zeme.
- Každý člen súťažného teamu loví na vlastné nebezpečenstvo  !!!!!
- Každý súťažný team musí mať zvoleného vedúceho teamu (kapitána), ktorý bude zodpovedný za všetkých členov teamu.

Záloha 250€, ako aj štartovné vo výške 500€ sa uhrádza bankovým prevodom na účet organizátora.
Taktiež je možnosť úhrady štartovného za súťažiaci team plnej výške 500€ ku dňu registrácie!
Termín úhrady zálohy za štartovné, alebo celej sumy je možný od 1.11.2017.
Číslo účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 3709 5912
Registračný formulár, je zasielaný na požiadanie záujemcom o registráciu na priateľský pretek GOODCARP NO LIMIT CUP 2018.(goodcarpofficial@gmail.com, 0944 56 57 52)
Registračný formulár musí byť riadne vyplnený (názov teamu, kapitán za team, členovia teamu).

V prípade viac informácií, Nás prosím kontaktujte na e-mail :
goodcarpofficial@gmail.com
alebo telefonicky na +421 944 56 57 52, ďakujeme.
Pekný deň praje team GOODCARP.

 

GOODCARP - ®, 9.11.2017

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniVlasec Giants Fishing Carp Master Camou Green 1200m

Vlasec je velmi odolný proti oděru, nemá téměř žádnou paměť a má vysokou pevnost v uzlu.

akce, rybareniPrut WFT J.V. Never Crack Bank Cat 200-1000g

Model mimořádně zatížitelného prutu pro nejnáročnější chytání ze břehu.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Centrum Rybářských Potřeb Centrum Rybářských Potřeb

Prostějov, Plumlovská 3614