Názvy ryb

- Vladimír Sloup

Tabulka názvů ryb vyskytujících se (i v minulosti) v českých a slovenských vodách

Česky Slovensky Anglicky Latinsky
Amur bílý Amúr biely Grass carp Ctenopharyngodon idella
*Blatňák tmavý Blatniak tmavý Mud minnow Umbra krameri
Bolen dravý Boleň obyčajný Asp Aspius aspius
Candát obecný Zubáč obyčajný Pike-perch, Zander Stizostedion lucioperca
-Candát východní Zubáč volžský - Stizostedion volgense
-Cejn perleťový Pleskáč tuponosý White eye Abramis sapa
Cejn siný Pleskáč siný Blue bream Abramis ballerus
Cejn velký Pleskáč vysoký Bream; Bronze bream;Ray’s bream Abramis brama
Cejnek malý Pleskáč malý Bream flat; Silver bream Abramis bjoerkna
*Drsek menší Kolok malý Little chop; Streber Zingel strebel
*Drsek větší Kolok veľký Zingel Zingel zingel
Hlavačka skvrnitá Býčko škvrnitý Tubenose goby Proterorhinus marmoratus
+Hlavatka podunajská Hlavátka obyčajná Danubian salmon; Huchen;River char Hucho Hucho
Hořavka duhová Lopatka dúhová Bitterling Rhodeus sericeus amarus
Hrouzek běloploutvý Hrúz bieloplutvý White finned gudgeon Gobio albipinnatus
*Hrouzek dlouhovousý Hrúz fúzatý Stone gudgeon Gobio uranoscopus
*Hrouzek Kesslerův Hrúz Kesslerov Kessler’s gudgeon Gobio kessleri
Hrouzek obecný Hrúz obyčajný Gudgeon Gobio gobio
Jelec jesen Jalec tmavý Ide; Orfe Leuciscus idus
Jelec proudník Jalec obyčajný Dace Leuciscus leuciscus
Jelec tloušť Jalec hlavatý Chub Leuciscus cephalus
†Jeseter hladký Jeseter hladký - Acipenser nudiventris
†Jeseter hvězdnatý Jeseter hviezdnatý - Acipenser stellatus
*Jeseter malý Jeseter malý Sterlet Acipenser ruthenus
†Jeseter ruský Jeseter ruský Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedti
†Jeseter velký Jeseter veľký Sturgeon Acipenser sturio
-Ježdík dunajský Hrebenačka vysoká - Gymnocephalus baloni
Ježdík obecný Hrebenačka obyčajná Pope; Ruff; Ruffe Gymnocephalus cernuus
*Ježdík žlutý Hrebenačka pásavá Striped pope; Striped rude Gymnocephalus schraetser
-Kapr obecný Kapor obyčajný Common carp Cyprinus carpio
Karas obecný Karas obyčajný Crucian carp Carassius carassius
Karas stříbřitý Karas striebristý Prussian carp Carassius gibelio (auratus)
Koljuška tříostná Pichľavka siná Three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus
Lín obecný Lieň obyčajný Tench Tinca tinca
Lipan bajkalský Lipeň bajkalský - Thymallus baicalensis
+Lipan podhorní Lipeň obyčajný European grayling Thymallus thymallus
†Losos obecný (atlantský) Losos obyčajný Atlantic salmon Salmo salar
*Mihule drobná Mihuľa maľá - Eudontomyzon gracilis
*Mihule karpatská Mihuľa potiská Carpathian lamprey;Hungarian lamprey Eudontomyzon danfordi
†Mihule mořská Mihuľa morská Sea lamprey Petromyzon marinus
*Mihule potoční Mihuľa potočná Brook lamprey; Sandpiper Lampetra planeri
†Mihule říční Mihuľa riečna River lamprey Lampetra fluviatilis
*Mihule ukrajinská Mihuľa ukrajinská Ukrainian brook lamprey Eudontomyzon mariae
- Mihuľa Vladykovova - Eudontomyzon vladykovi
-Mník jednovousý Mieň obyčajný Burbot; Eelpout Lota lota
Mřenka mramorovaná Slíž obyčajný Stone loach Noemacheilus barbatulus
Okoun říční Ostriež obyčajný Perch Perca fluviatilis
Okounek černý - Black bass; Small-mouth bass Micropterus dolomieu
Okounek pstruhový Ostračka lososovitá Large-mouth bass Micropterus salmoides
Ostroretka stěhovavá Podustva obyčajná Nase; Nase carp; Undermouth Chondrostoma nasus
*Ostrucha křivočará Šabľa krivočiara Sabrefish Pelecus cultratus
Ouklej obecná Belička obyčajná Bleak Alburnus alburnus
-Ouklejka pruhovaná Ploska pásavá Riffle minnow; Sperlin Alburnoides bipunctatus
Parma obecná Mrena obyčajná Barbel Barbus barbus
-Parma středomořská, východní Mrena stredomorská Balcan barbel Barbus meridionalis petenyi
Perlín ostrobřichý Červenica obyčajná Rudd Scardinius erythrophthalmus
Piskoř pruhovaný Čík obyčajný Weather fish Misgurnus fossilis
†Placka pomořanská Aloza obyčajná Shad; Allis shad Alosa alosa
†Platýs bradavičnatý Platesa riečna Flounder; Fluke Pleuronectes flesus
-Plotice lesklá Plotica lesklá - Rutilus pigus
Plotice obecná Plotica obyčajná Roach; Red eye Rutilus rutilus
-Plotice perleťová Plotica perleťová - Rutilus frisii
-Podoustev říční Nosáľ obyčajný Vimba bream Vimba vimba
Pstruh duhový Pstruh dúhový Rainbow trout Salmo gairdneri
Pstruh obecný Pstruh potočný Brown trout Salmo trutta morpha fario
†Pstruh obecný mořský Pstruh obyčajný morský Sea trout; Smolt Salmo trutta trutta
*Sekavčík horský Pĺž zlatistý Golden spiny loach Sabanejewia aurata
-Sekavec písečný Pĺž obyčajný Loach; Spiny loach Cobitis taenis
Síh malý Sih malý European cisco; Vendace Coregonus albula
Síh severní maréna Sih veľký Great whitefish Coregonus lavaretus maraena
†Síh severní ostrorypý Sih morský ťažný Houting Coregonus lavaretus oxyrhynchus
Siven americký Sivoň americký Brook trout; Speckled trout Salvelinus fontinalis
Siven arktický Sivoň arktický Arctic char; European char Salvelinus alpinus
Slunečnice pestrá(Okounek pestrý) Slnečnica pestrá Sunpearch Lepomis gibbosus
Slunka obecná Ovsienka obyčajná Sunbleak Leucaspius delineatus
-Střevle potoční Čerebľa obyčajná Minnow Phoxinus phoxinus
Střevlička východní - - -
Sumec velký Sumec obyčajný Wels; Sheatfish; Wels catfish Silurus glanis
Sumeček americký Sumček krpatý American catfish; Brown bullhead Ictalurus nebulosus
Štika obecná Šťuka obyčajná Pike; Northern pike (US) Esox lucius
Tolstolobec pestrý Big head carp;Spotted silver carp Aristhichthys nobilis
Tolstolobik bílý Tolstolobík biely Silver carp Hypophthalmichthys molitrix
+Úhoř říční Úhor obyčajný Eel Anguilla anguilla
Vranka obecná Hlaváč obyčajný Bullhead; Common sculpin Cottus gobio
Vranka pruhoploutvá Hlaváč pásoplutvý Carpathian sculpin Cottus poecilopus
†Vyza velká Vyza obyčajná Great sturgeon Huso huso


† druh vymizelý (údaje z Červené knihy ČSSR 1989 - ponecháno i u lososa, teprve budoucnost ukáže zda se k nám lososi vrátí)
* druh kriticky ohrožený (údaje z Červené knihy ČSSR 1989)
+ druh zachráněný (údaje z Červené knihy ČSSR 1989)
- druh ohrožený, vzácný nebo zasluhující další pozornost (údaje z Červené knihy ČSSR 1989)
Znak - u kapra se vztahuje pouze na jeho divokou formu - sazana.

       Druhy introdukované do našich vod, přes svůj řídký výskyt nejsou samozřejmě Červenou knihou podchyceny jakožto druhy nepůvodní (lipan bajkalský, paví očko, ...)
       Druhy označené * nebo - jsou mezi živočichy celoročně hájenými Rybářským řádem, mimo to i některé další jako hořavka duhová, hrouzek běloploutvý, ...
       Je nutno si uvědomit, že vydání Červené knihy, které vlastním, je již poměrně staré a dnes by mnohé bylo jinak. Losos by již nebyl tak kategoricky řazen mezi druhy vyhynulé, naopak mezi druhy ohrožené nebo zasluhující další pozornost by se dostali třeba piskoř pruhovaný nebo hořavka duhová, ale možná i takové ryby jako mník jednovousý nebo parma obecná.
       U anglických názvů (US) znamená, že jde o americký úzus. Napsal jsem tam všechna „rozumná“ pojmenování, které jsem ve slovníku našel. Vynechával jsem jen některé pojmenování, které pouze rozšiřují jiný název a tedy například při vyhledávání na Internetu nejsou podstatné (např. sumeček americký = brown bullhead = northern brown bullhead), pojmenování převzaté z jiných jazyků a různé básnické a slengové pojmenování.

       Pozn.: Zajímavé je, že ani dvě (natož několik) chytré knihy se neshodly úplně ve všem (bohužel ani v latinských názvech) a z toho vyplývají případné nesrovnalosti v tabulce, proto buďte shovívaví a případně dejte vědět co lze kde doplnit (změnit). Snažil jsem se dát na důvěryhodnější zdroj (např. Z našej prírody uvádí Blatniak obyčajný x Červená kniha ČSSR uvádí Blatniak tmavý, tedy jsem věřil Červené knize). Kde jsem si z nějakého zdroje (většinou kniha) nepotvrdil oficiální název nic jsem nevymýšlel a kolonka zůstala prázdná.
       Mimo druhy zde uvedené by bylo možno uvést některé další vyskytující se na našem území, například různé další druhy síhů a okounků, což mi přišlo nepraktické zejména z důvodu nejednotnosti literatury, i když přiznávám, že uvádět sem paví očko atp. moc praktické také není.

Autor: Vladimír Sloup

Přečteno: 28 413x
Průměrná známka: 1.41

Související články

Zahraniční stránky pro rybáře

Tento článek má za úkol pomoci najít rychle odkaz na hledané (zahraniční) stránky firem zabývajících se sportovním rybolovem.

Rybářský slovník hovorových výrazů

malý kapr = šnajdr, okoun = vokyš, lovec chytající ryby jen kvůli masu = masař...