Pro české rybářství máme dalších 140 milionů

- Ministerstvo zemědělstvíAkvakultura poskytující environmentální službyPro české rybářství máme dalších 140 milionů korun.

Zjistěte co nejdříve, jak získat podporu pro váš projekt z 14. a 15. výzvy OP Rybářství 2014–2020. Pravidla jsou již zveřejněna. Žádosti začínáme přijímat 2. dubna v 9.00 hodin. Podávat je můžete elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře až do 23. dubna do 18.00 hodin.

S podáním žádosti o podporu vám pomůže aktualizovaný Průvodce OP Rybářství, pro bezchybné vyplnění slouží vzorová žádost, a čeho se máte vyvarovat, se dozvíte v Přehledu nejčastějších chyb. Všechny zmíněné dokumenty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, kde se můžete zároveň inspirovat úspěšnými projekty podpořenými z OP Rybářství 2014 – 2020.

Jakých oblastí akvakultury se výzvy týkají? Opatření Produktivní investice do akvakultury poskytuje podporu pro investice, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti. Může to být výstavba líhně, rekonstrukce sádek, modernizace lovného zařízení sádek, vybavení líhně, odbahnění či výstavba rybníků, pořízení rybářského vybavení, techniky k výlovu rybníků nebo sila na obilí, výstavba skladu krmiva, techniky a podobně.

V rámci záměru Diverzifikace akvakultury pak může být obsahem vašeho projektu rekonstrukce ubytovacího zařízení pro sportovní rybolov, výstavba rekreačního rybářského areálu nebo maloobchodní prodejny ryb a rybích lahůdek či vybavení prodejny nebo stánků pro prodej ryb. Jedná se tedy o takovou formu podnikání, která úzce souvisí s hlavní činností podniku akvakultury a rozšiřuje ji, a to i v oblasti cestovního ruchu, environmentálních služeb nebo vzdělávacích činností.

Žadatel o podporu v rámci opatření Podpora nových chovatelů musí být nově začínajícím chovatelem. To znamená, že nezahájil činnost dříve než 5 let před datem podání žádosti. Zároveň musí splňovat kvalifikační požadavky na odborné vzdělání nebo doložit alespoň 5letou praxi v oboru. Příkladem projektu může být nákup základního rybářského vybavení, produktivní investice do rybářství nebo třeba vybavení pro zahájení podnikání v akvakultuře.

V rámci opatření Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním můžete žádat například o podporu na recirkulační zařízení pro chov ryb, recirkulační zařízení s líhní nebo na průtočné systémy s dočišťováním.

Záměr Propagační kampaně opatření Uvádění produktů na trh umožňuje získat dotační podporu na přípravu strategie a realizaci komunikačních a propagačních kampaní na regionální nebo celostátní úrovni. Patří sem také pořádání seminářů, konferencí, veletrhů, výstav nebo účast na nich a vydávání odborných publikací. Kromě podniků akvakultury je podpora určena také pro oborové vzdělávací subjekty, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářská sdružení nebo spolky rybářských svazů.

Podpora je určena na výstavby, modernizace zpracoven ryb nebo pořízení jejich vybavení (např. vybavení pro výrobu masných polotovarů z ryb, vybavení na uzení ryb, zařízení pro uchování, vážení a označení surovin a výrobků). To jsou příklady investic, na které můžete žádat o podporu v rámci opatření www.eagri.czInvestice do zpracování produktů

.

Úplné znění Pravidel a více informací naleznete na www.eagri.cz

Autor: Ministerstvo zemědělství