Rybaření v Evropě, 3. díl – Nizozemí

- hraji

V létě tohoto roku jsem měl možnost pobývat v severní provincii Nizozemí, ve Frísku, a seznámit se s podmínkami rybaření na vodách, kterých je tam neuvěřitelné množství. Když jsem pročítal útlou knížečku obsahující pravidla lovu, vzpomněl jsem si na často opakované debaty zde na MRKu o tom, jak je rybaření v Evropě daleko před námi a jak se u nás brání modernímu pojetí rybaření. Proto jsem se rozhodl sepsat toto krátké povídání o pravidlech lovu ryb v zemi, kde je snad víc vody než pevné země.Začnu ale od začátku. V Nizozemí jsou neprofesionální rybáři sdruženi Sportvisserij Nederland, který sídlí v Bilthovenu. Základní jednotkou je rybářský klub. Kluby jsou sdruženy do federací podle provincií (provincie jsou jako naše kraje). Osm federací tvoří dohromady Sportvisserij Nederland. Organizační struktura se tedy podobá našemu svazu.Povolenka se jmenuje VISpas a má dvě funkce. Za prvé je dokladem členství v rybářském klubu, který je součástí Sportvisserij Nederland, za druhé má funkci povolenky. Její nedílnou součástí je také Národní soupis revírů, který platí tři roky. Cena povolenky je od 30 EUR do 45 EUR za rok. VISpas je plastová kartička velikosti kreditní karty. Je na ní uvedeno jméno držitele, jeho adresa, registrační číslo povolenky a adresa klubu, který povolenku vydal. Povolenky jsou platné jeden rok a vydávají je kluby a některé obchody s rybářskými potřebami.

Hlavní pravidla, která se vztahují na členy klubů:
- držitel povolenky je oprávněn lovit na dva pruty, na každém smí mít maximálně tři jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky na všechny povolené nástrahy,
- ulovené ryby se musí nepoškozené pustit zpět do revíru, v němž byly uloveny, nebo pokud si je necháte pro vlastní potřebu, musí být ihned usmrceny silným úderem do hlavy. Na mnoha revírech jsou stanovena maximální množství ryb, které si lovící smí ponechat,
- je zakázáno prodávat ulovené ryby,
- držitel povolenky (VISpasu) musí dodržovat Všeobecné podmínky lovu a také ostatní zákonné předpisy a nařízení. Porušení těchto předpisů se považuje za lov bez povolenky (písemného povolení) a zakládá tudíž podmínky k postihu dle Rybářského zákona.

Mládež do 14 letMládež do věku 14 let má na výběr celkem tři možnosti, jak lovit ryby:
1. Nejjednodušší je, když loví ryby pod dohledem dospělého držitele platné povolenky (VISpasu) nebo platné Malé povolenky (Kleine VISpas). V tomto případě smí mládež lovit pouze na jeden prut za stejných podmínek jako dohlížející a nepotřebuje žádnou povolenku.
2. Pokud chce mládež do 14 let lovit ryby pouze na vodách místního rybářského klubu na jeden prut, je možné zakoupit takzvanou juniorskou povolenku rybářského klubu.
3. Třetí možností je pořídit pro mládež do 14 let takzvanou dětskou povolenku (jeugdVISpas), která dává majiteli stejná práva jako dospělému členu. Je však levnější než povolenka pro dospělé.

Získání členství v rybářském klubu

Stát se členem klubu je v Nizozemí velice snadné. Pro všechny kluby platí standardní formulář velikosti A4, který se skládá ze dvou částí. Horní část je dočasné potvrzení o členství a současně dočasná povolenka k lovu, která držitele opravňuje k lovu ryb za daných pravidel po dobu jednoho měsíce. Když se přihlásíte jako člen a ihned uhradíte roční členský příspěvek, obdržíte dočasné potvrzení členství a seznam revírů. Spodní část formuláře má podobu korespondenčního lístku. Všechny údaje na něm musí být pečlivě vyplněné. Lístek musíte odeslat nejpozději do týdne od data, kdy byl vystaven, na Sportvisserij Nederland. Poté do 15 pracovních dnů obdržíte poštou svoji povolenku (VISpas). Jejím převzetím se stáváte členem klubu až do okamžiku, kdy na členství rezignujete. Proto je velmi důležité odeslat správně vyplněný lístek co nejdříve, aby se veškerá administrativa vyřídila v průběhu měsíce, tedy doby, po kterou platí vaše dočasné povolení lovit ryby. Mnoho rybářských klubů poskytuje přihlášky v lokálních rybářských obchodech, kempech, turistických informačních centrech atd., kde se můžete ihned přihlásit za člena.Malá povolenka (Kleine VISpas)

Pokud chcete v Nizozemí lovit ryby, ale nechcete se stát členem žádného rybářského klubu, máte možnost zakoupit si takzvanou Malou povolenku společně s Malým národním soupisem revírů. Spolu s tímto omezeným soupisem revírů je Malá povolenka povolením k lovu na uvedených vodách. Vody zahrnuté v Malém soupisu revírů jsou většinou veřejně přístupné, například velké řeky a kanály, na kterých probíhá komerční plavba.

Pro Malou povolenku platí určitá omezení oproti běžné povolence s členstvím v klubu.

Držitel Malé povolenky smí:
1. lovit pouze na jeden prut a používat pouze určité nástrahy: pečivo, brambory, těsto, sýr, zrní a semena, červy, krevety, hmyz, larvy hmyzu (například bílé červy) a jejich imitace, pokud nepřesáhnou velikost 2,5 cm,
2. ulovené ryby musí ihned pustit nepoškozené do stejného revíru,
3. nesmí zabít rybu nebo si ji ponechat,
4. musí dodržovat Všeobecné podmínky lovu a také ostatní zákonné předpisy a nařízení; porušení těchto předpisů se považuje za lov bez povolenky (písemného povolení) a zakládá tudíž podmínky k postihu dle Rybářského zákona.

Malá povolenka (Kleine VISpas) platí od 1. ledna do 31. prosince. Vydává ji Sportvisserij Nederland a vydává se prostřednictvím poštovních úřadů nebo přímo ve Sportvisserij Nederland.

Obecná pravidla rybolovu v NizozemíRybolov upravuje zákon z roku 1963. Vypíšu zde nejdůležitější ustanovení vztahující se ke sladkovodnímu rybaření.

Aby mohl rybář bez ohledu na svůj věk lovit ryby ve sladkovodních vodách, vždy musí mít písemné povolení (povolenku) od osoby, která vlastní rybářské právo na vody, na kterých chce lovit. Tímto držitelem rybářského práva je běžně rybářský klub nebo federace, které pronajímají toto rybářské právo svým členům prostřednictvím povolenky. Povolenka (VISpas) a Soupis revírů (Lijst van Viswateren) společně tvoří povolení k lovu. Totéž platí i pro Malou povolenku a Malý soupis revírů.

Zákaz používání určitých nástrah

Od 1. dubna do poslední soboty v květnu platí zákaz používání následujících nástrah: červi a jejich imitace, výrobky z masa a maso (v originále řeznické výrobky), mrtvé ryby a kousky mrtvých ryb (bez ohledu na velikost), všechny typy umělých nástrah mimo umělých mušek menších než 2,5 cm. Na jezeru IJsselmeer platí tento zákaz od 16. dubna do 30. června. Delší doby zákazu používání uvedených nástrah platí na mnoha vodách, přesný údaj je uvedený v Soupisu revírů.

Doby hájení ryb

Pro mnoho druhů ryb platí doba hájení. Pokud ulovíte rybu v době hájení, jste povinni zacházet s ní s maximální možnou opatrností a pustit ji zpět do stejného revíru živou a nezraněnou.

Poznámka: Pokud lovíte ryby na Malou povolenku, jste povinni pustit zpět každou ulovenou rybu do stejného revíru.

Druh ryby Doba hájení
štika1. 3. až 30. 6.
candát1. 4. až poslední sobota v květnu
parma, jelec tloušť, jelec proudník,
jelec jesen, lipan, tolstolobik
1. 4. až 31. 5.
pstruh obecný, siven1. 10. až 31. 3.
pstruh mořský, lososceloročně hájený

Nejmenší stanovené míry rybPokud ulovíte rybu nedosahující minimální stanovené míry, jste povinni ji ihned pustit zpět do stejného revíru. Ryby, které zde nejsou uvedeny, jsou buď hájené celoročně, nebo nemají stanovenu minimální míru.

okoun22 cm
parma30 cm
platýz20 cm
pstruh, siven, duhák 25 cm
jelec tloušť 30 cm
perlín15 cm
jelec proudník15 cm
podoustev30 cm
štika45 cm
candát42 cm
lipan35 cm
jelec jesen 30 cm
lín25 cm

Chráněné rybí druhy

Zákon o ochraně flóry a fauny uvádí některé druhy ryb, které se nesmí lovit. Pokud ulovíte takovou rybu, jste povinni zacházet s ní s maximální možnou opatrností a pustit ji zpět do stejného revíru živou a nezraněnou. Rovněž jste povinni pustit každou takovou rybu, u které nejste schopni určit, o jaký druh se jedná.

Hájené druhy jsou ouklejka pruhovaná, mihule potoční, mřenka mramorovaná, hořavka duhová, střevle potoční, síh maréna, sumec velký, piskoř pruhovaný, sekavec písečný, vranka obecná, mihule říční a jeseter obecný.

Od 1. ledna 2009 je každý, kdo loví ryby v Nizozemí, povinen pustit každého uloveného úhoře říčního.

Zákaz použití živých nástrah

Je zakázáno používat jako nástrahu k lovu ryb obratlovce (živé ryby, obojživelníky, plazy a želvy, ptáky a savce). Je povoleno lovit na žížaly a bílé červy.

Denní doby lovu

V měsících lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, září, říjnu, listopadu a prosinci je povolen lov jednu hodinu před východem slunce a dvě hodiny po západu slunce. V měsících červnu, červenci a srpnu je povoleno lovit celý den, ovšem pouze na některých vodách. To je třeba zkontrolovat v Soupisu revírů. Noční lov není povolený na jezeře IJsselmeer a v přilehlých přístavištích.Obecné podmínky lovu platné pro Povolenku a Malou povolenku

1. Národní soupis revírů a soupisy revírů jednotlivých federací a klubů jako součást povolenky jsou platné pouze ve spojení s povolenkou. Totéž platí i pro Malý soupis revírů – platí pouze v kombinaci s Malou povolenkou. Samotný soupis revírů nezakládá žádný nárok na výkon rybářského práva.

Je zakázáno:
2. Organizovat rybářské soutěže bez písemného povolení federace nebo rybářského klubu, který je držitelem rybářských práv. Pokud je trať vytyčena podél vody, na kterou se vztahuje vydaná povolenka, je lovící povinen nechat trať volnou.
3. Lovit ryby nebo vnadit barevnými masnými červy.
4. Provádět činnosti, které mohou vést k narušení, zničení nebo poškození krajiny nebo majetku třetích osob a nebo mohou způsobit obtíže třetím osobám.
5. Lovit ryby takovým způsobem, při kterém může nástrahu pozřít vodní ptactvo. 6. Zanechat zbytky rybářských vlasců a jiné odpadky na místě lovu. Když opouštíte místo lovu, musí být uklizené.
7. Vstupovat na soukromé pozemky a břehy bez svolení majitele, dokonce i v případě, kdy je lovící oprávněn lovit v revíru přiléhajícím k soukromému pozemku.
8. Vstupovat na pozemky s rostlinami a plodinami nebo trávou, která není dosud posečena, pokud nemá lovící platné povolení ke vstupu.
9. Brát domácí zvířata do blízkosti volně se pasoucího dobytka. Brány na pastviny musí být trvale uzavřeny.V rekreačních a chráněných krajinných oblastech musí být dodržovány stanovené podmínky. Tyto oblasti jsou obvykle vyznačeny značkami.
a. Je povinností lovícího předložit povolenku nebo Malou povolenku a Soupis revírů jako jejich nedílnou součást ke kontrole kontrolnímu orgánu rybářského klubu, federace nebo Sportvisserij Nederland, policii a všem dalším oprávněným kontrolním orgánům stanoveným zákonem. Pokyny těchto kontrolních orgánů musí lovící ihned uposlechnout.
b. Lovící loví na své vlastní nebezpečí a jsou osobně zodpovědní za všechny své činy. Sportvisserij Nederland, federace, sportovní kluby a vlastníci revírů nepřijímají žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
c. Povolenka, Malá povolenka a Soupis revírů, který je součástí dokumentů, jsou přísně osobní, přesto zůstávají majetkem klubu, který je vydal.

Výše uvedené podmínky platí na všechny vody uvedené v Soupisu revírů. Pro vody každé federace mohou navíc platit dodatečné a nebo přísnější podmínky. Může být například zakázáno používat určité typy nástrah v určitém období roku nebo mohou být určité druhy ryb celoročně hájeny. Někdy jsou stanoveny nižší minimální míry ryb, než je uvedeno v zákoně. Pečlivě si tedy přečtěte dodatečné podmínky, než začnete lovit. Často je potřeba zajistit zvláštní povolení k průchodu kolem revíru. Na tato povolení se zeptejte tam, kde lovíte.Zacházení s ulovenými rybami

• Snažte se zabránit tomu, aby ryba spolkla háček příliš hluboko.
• Dotýkejte se ulovených ryb pouze vlhkýma rukama.
• Uvolňujte zaseknutý háček opatrně.

Pravidla nakládání s olovem

Olovo nepatří do přírody. Je nebezpečné jak lidem, tak zvířatům. Používejte olovo co nejméně a snažte se zabránit ztrátám olov (jejich utržení).

Důležitá doporučení:
• Kupujte krabičky s olověnými zátěžemi (broky), které umožňují vyjmout najednou pouze jednu zátěž.
• Používejte pouze měkké zátěže – dají se snadněji uvolnit z vlasce a použít opakovaně.
• Pokud lovíte na umělé nástrahy, používejte vyprošťovač umělých nástrah. Sníží to vaše ztráty nástrah.
• Olověné zátěže, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrném místě.

Pravidla používání vezírků

Výzkumy ukázaly, že používání šetrných vezírků nepoškozuje přechovávané ryby. Všeobecně je nicméně prokázáno, že čím méně se s rybou manipuluje, tím menší je riziko jejího poranění. Každá další manipulace znamená další riziko, proto používejte vezírky pouze tehdy, pokud to vyžadují okolnosti, ale omezte jejich používání na minimální možnou míru. Pokud máte v úmyslu pořídit si vezírek nebo potřebuje vyměnit svůj vezírek za novější, vybírejte si vezírek s těmito vlastnostmi:
• průměr 40 cm a více,
• délka 2,5 m a více,
• velikost oček sítě menší než 6 mm,
• bezuzlíková síťka,
• vyrobený z měkkého materiálu,
• vybavený odpovídajícími kruhy.

Pokud používáte vezírek:
• přesvědčte se, že je co nejvíce ponořený do vody a umožňuje rybě využívat celý prostor vezírku,
• vezírek ukládejte raději ve vodorovném směru, ne svisle,
• zajistěte vezírek proti vlnám, aby nedocházelo k poranění ryb,
• nenechávejte ryby ve vezírku déle, než je nezbytně nutné,
• nepřechovávejte ve vezírku příliš mnoho ryb najednou,
• vyjímejte ryby z vezírku opatrně.

Pravidla chování stanovená „Holandskou skupinou pro studium kaprů“ (Karpenstudiegroep Nederland)

Mimo všeobecných pravidel chování jsou zde specifické požadavky na lovce kaprů:
• Používejte pouze systémy bezpečné pro ryby.
• Používejte při vyjímání háčků a fotografování podložku.
• Udržujte ulovenou rybu vlhkou po dobu, kdy vyjímáte háček a fotografujete ji.
• Buďte odpovědní při používání vezírků na přechovávání kaprů.
• Pusťte kapra zpět do revíru, ve kterém jste jej ulovili.

Pravidla lovu v pobřežních vodách a lovu na moři již uvádět nebudu. Není je s čím porovnat. Letmým pohledem ovšem může každý zjistit, že pravidla stanovená v Nizozemí se těm našim docela podobají. Jen se klade větší důraz na ochranu zájmů třetích osob, soukromého majetku a životního prostředí.

Co se týče vlastního rybolovu, je v místních vodách mnoho ryb. Samozřejmě na plavebních kanálech je potíž s neustálým lodním provozem, který běžnému rybáři znechutí rybolov během chvíle. Ale na odlehlých místech, na velikých jezerech, je možné lovit ryby v naprostém klidu.

Autor: hraji - ®

Diskuse k článku (46 reakcí)

Přečteno: 14 077x
Průměrná známka: 1.14

Související články

Rybaření v Evropě 2. díl – Německo, Itálie

V tomto díle se podíváme k našim sousedům do Německa a poté na jih do Itálie.