MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách

K problematice poskytování náhrad za škody způsobené na rybách v rybářských revírech.

Kategorie: Všeobecné

Nyní aktuální problém při řešení náhrad škod na rybách způsobených kormorány, stanovisko je bohužel stále platné:

Sdělení

odboru legislativního k problematice poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za škody způsobené na rybách v rybářských revírech.

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, není z právního hlediska možné poskytovat náhrady škody za škody způsobené vydrou říční nebo kormoránem velkým na rybách v rybářských revírech.

Definice pojmu "ryby" uvedená v ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb. byla jeho novelou č. 130/2006 Sb. rozšířena o "ryby v rybářských revírech", a to oproti dosavadnímu znění, které za ryby pro účely tohoto zákona považovalo pouze ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, tzn. pouze ryby chované v uzavřených objektech. Doplnění definice o ryby chované v rybářských revírech s cílem rozšířit poskytování náhrad i na ryby volně žijící ve vodních tocích je v přímém rozporu s účelem a smyslem zákona č. 115/2000 Sb., podle kterého [§ 2 písm. b)] stát poskytuje pouze náhrady za škody na majetku osob a škody na životě nebo zdraví fyzických osob. V případě ryb žijících v rybářských revírech jde obdobně jako u zvěře o "věc ničí" (res nullius), nejde o vlastnictví konkrétní osoby, a nevzniká tedy škoda žádnému vlastníku. Vlastnické právo k rybám vzniká v tomto případě až jejich ulovením. Zákon č. 115/2000 Sb. v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje poskytování náhrad pouze za omezení vlastnického práva nebo přímo za vyvlastnění, umožňuje poskytování náhrad škod jen u ryb v uzavřených objektech, kde lze prokázat vlastnictví k nim.

Právní úprava obsažená v zákoně č. 115/2000 Sb. zcela koresponduje se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., který v ustanovení § 2 písm. f) rozumí výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organismů. I podle zákona o rybářství tedy vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením (tj. odnětím z rybářského revíru).

Zákon o rybářství obsahuje speciální úpravu týkající se náhrady škody způsobené na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních. Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona o rybářství odpovídá za tuto škodu osoba, která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského revíru. Toto ustanovení nezakládá vlastnické právo uživatele rybářského revíru k rybám v rybářských revírech (vodních tocích), ale jeho účelem je určit subjekt oprávněný k náhradě škody způsobené konkrétní osobou právě z toho titulu, že ryby ve vodních tocích konkrétního vlastníka nemají; jinak by se bez dalšího uplatnil § 420 a násl. občanského zákoníku. Jelikož § 12 odst. 11 zákona o rybářství upravuje otázku příjemce náhrady škody způsobené konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu, není s ní zákon č. 115/2000 Sb. nikterak v rozporu, ale, jakožto lex specialis, řeší poskytování náhrad škod způsobených živočichy, nikoliv osobami.

Vzhledem ke skutečnosti, že změna ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb. učiněná zákonem č. 130/2006 Sb. je v rozporu se základními podmínkami, za nichž se podle zákona č. 115/2000 Sb. poskytují náhrady škod, a nadto neodpovídá základním principům práva ústavního a občanského, nelze tuto část citovaného ustanovení aplikovat.

Výše uvedené stanovisko je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 540/2003 ze dne 29.4.2004, který (byť byl vydán před účinností zákona č. 130/2006 Sb.) jednoznačně vyslovil právní názor, že na rozdíl od ryb v rybnících není vlastnictví k rybám v tekoucích vodách možné a neulovené ryby ve vodních tocích se považují za věc. Ztráta dosud neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra, nemůže představovat snížení majetkového stavu oprávněného subjektu rybářského práva, neboť ten ryby k okamžiku jejich ztráty nevlastnil.

ředitelka odboru legislativního

Pramen:
Věstník Ministerstva životního prostředí z roku 2006 č. 9, str. 6.

 

Turňa - ®, 17.2.2010

Diskuse k bleskovce

N Salmo1 - ® Út 23.2.2010 0:35:26
Kormoráni ničí ekosystém

20.1.2010 Mladá fronta DNES str. 2 Východní Morava

JAKUB MYNÁŘ Jiné NNO

Vsetínsko - To číslo bere dech. Neskutečných 670 kormoránů napočítali při velké akci ekologové z Valašského Meziříčí. A to jen na krátkém úseku řeky Bečvy mezi Hustopečemi a chemičkou Deza. Tak obrovský počet ptáků, pro které jsou hlavní potravou ryby, je alarmující.

„Nikdy v životě jsem něco podobného nezažil. Tohle je opravdu obrovský problém,“ potvrdil ornitolog meziříčských ochránců přírody Miroslav Dvorský.

Kormoráni žerou ryby, potravu tak nemají vydry.Podle něj takové množství kormoránů zásadně naruší ekostystém Rožnovské i Vsetínské Bečvy. Jde totiž o to, že když z řek mizí ryby, potravu nemají ani vydry, ledňáčci a další zvířata.

Během několika let se tak může zcela změnit život v tocích na území Valašska.

„Dalších zhruba 250 kormoránů máme hlášeno ze Semetína u Vsetína. Jestliže do roku 2003 tady kormoráni přes zimu vůbec nebyli, teď jsou tady pořád,“ dodal Dvorský.

Největší problém, který musejí ekologové řešit, je to, že tento pták sežere klidně i půl kila ryb denně. „Když vám jich přilétne skoro sedm stovek najednou, máte problém,“ uvedl ornitolog.

Ekologové se diví, že v Bečvě nějaké ryby ještě pořád jsou. „Prostě musíme hledat příčiny, proč to tak je. A ta příčina je vždycky stejná -člověk,“ je přesvědčen jednatel valašskomeziříčského Českého svazu ochránců přírody Milan Orálek. ...
N polos - ® Po 22.2.2010 10:24:08

Peníze hýbou světem. .Kormoránů přibývá v celé Evropě. Podle Petra Musila z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty žilo v polovině 20. století v severozápadní a střední Evropě pouhých 3,5 až 4,3 tisíce párů kormoránů velkých. Poslední odhad hovoří o počtu takřka stonásobném - 300 tisících hnízdících párů.

Podle Musila je důvodem tohoto nárůstu zvýšená ochrana kormoránů, zákaz používání pesticidů nebo i zkrácení migrační vzdálenosti.

Kormorán původně létal do teplých krajin ze severní Evropy až do Středomoří. Oteplení vod (díky stavbám přehrad či rozrůstání měst) ovšem umožňuje ptákům přezimovat i ve střední Evropě.

Ministerstvo životního prostředí dokonce chtělo před dvěma roky vyškrtnout kormorána z listiny zvláště chráněných druhů, ovšem proti se postavilo ministerstvo zemědělství a rybáři. Obávají se, že by pak nedostávali peníze za škody na rybách.
N Brix - ® So 20.2.2010 11:28:39
eL >> Jojo, dokud si jako rybáři nezačneme prosazovat své představy, nikdo to za nás neudělá.
N Turňa - ® So 20.2.2010 8:59:32
majrou >> To, že právní úprava ideální není, moc dobře na MZ vědí, ale bojí se zákon otevřít.... prý by to bylo v neprospěch dnešních spolků a dostali by se k lizu zlatokopové.
No něco na tom asi bude.
N majrou - ® Čt 18.2.2010 15:15:44 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Mohu jenom souhlasit. Proč by se mělo něco měnit, když proti tomu nikdo nebojuje? Osamocené hlasy nic nezmůžou. Já jim třeba tu diplomku pak pošlu:):), aby zjistili, že právní úprava není ani zdaleka ideální.
N pfly - ® Čt 18.2.2010 11:16:06
eL - a jsme u jádra problému.
N eL - ® Čt 18.2.2010 11:13:29 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
majrou >> To je mi jasné, že to nic nezmění, ale napsat se to musí :) Mimochodem - za vše si obecně můžem jako rybáři sami, protože nejsme schopni prosadit své zájmy. Byť jsem jedno z největších zájmových sružení v ČR.
N Knapík - ® Čt 18.2.2010 10:51:32
přeci jen ale od dob vydání v roce 2006 nějaká ta voda protekla a situace zůstala, pokud se nepletu, v zásadě nezměněná ... :((
N majrou - ® Čt 18.2.2010 10:05:26
eL >> jasně, řešení navrhuji, ale nic se nezmění, pokud to neudělají páni tam nahoře. To asi rybáři budou muset na protest věšet ryby na stromy, aby si toho někdo všiml.
N eL - ® Čt 18.2.2010 10:00:11
majrou >> "otevřeně nadávat na politiky". Cože? Nadávat jistě ne, ale kritizovat a navrhovat řešení v diplomce zcela jistě můžeš a měl bys.
N Brix - ® Čt 18.2.2010 6:57:57
Já mám nějaké matné povědomí o tom, že se nedávno tahle problematika probírala v tisku a že se snad chystá nějaká úprava. Mluvilo se tam hodně ho domácích zvířatech a používal termín "zvíře v péči člověka" a probírali se samozřejmě hlavně pejsci a kočičky, ale už si houby pamatuji.
N majrou - ® Čt 18.2.2010 1:04:12 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
To, že jsou ryby věcí není problém. Problém je, že v rybářských revírech (především vodních tocích) jsou považovány za věci ničí. Právě píšu diplomku na téma Rybářství v ČR z právního pohledu. Řešení je těžké. Jakmile osoba vlastnící násadu vysadí ryby do revíru, ty se stanou věcí ničí (opuštění věci). Bylo by tedy nutné dokázat, že ta konkrétní ryba byla vysazena právě tou osobou a že nedoplula z jiného revíru. Sám to uhrávám spíš do ztracena v té diplomce (nemohu otevřeně nadávat na politiky:-)). Ještě se poohlídnu v jiných právních úpravách, jestli třeba jiné státy nemají lepší řešení. Kdyby se dalo nějakým způsobem uzavřít revír na začátku a na konci, aby ryby nemohli migrovat, tak by se dalo dokázat, kdo je vlastníkem. Nebo dostane každá ryba při vysazení mikročip a bude:-D:-D. Taky mě to štve...jako spousta jiných věcí v právní úpravě rybářství...
N Jarda Š. - ® St 17.2.2010 20:35:25 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Brix >> Právně se pochopitelně ryba považuje za věc. Kdybychom rybu nepovažovali právně za věc, nebylo by např. možno ryby prodávat.
N Mrknato - ® St 17.2.2010 18:04:40
grizzly72 >> Hele, máme tu exelentní právníky, já jsem jen adjunkt, ona ta právnická osoba podnajímá své revíry, Radě, Rada kasíruje peníze z cizích revírů, je to dost zamotané.... čí jsou ty ryby, ještě že se to netýká revírů?
N grizzly72 - ® St 17.2.2010 17:25:02
Mrknato >> nehodlám je žalovat osobně, ale ta právnická osoba jak píšeš, by se o něco pokusit měla
N Mrknato - ® St 17.2.2010 17:23:18
grizzly72 >> A ty jsi vlastníkem ryb, dekretů? Ryby vysazuje právnická osoba, tedy nikoliv jakkoliv aktivní členové. Bohužel v tomto ohledu jisté složky svazu matou své členy a to dosti úspěšně, ale proč? ....

[ Vstoupit do diskuse - 26 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Členská schůze ČRS MO Kladno

Teď v neděli 26. 3. 2017 od 9.00 hodin restaurace RACEK v obci SRBY okr. Kladno.
Holt musíte dojet autem, autobusem, z Kamenných Žehrovic třeba pěšky, ale hlavně přijďte, ať víme co nám výbor...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniExtra Carp MAGIC SQUID BOILIES 1kg Monster Crab

Za 219
MAGIC SQUID série EXTRA CARP představuje boilie vítězů! Toto boilies získalo 2.místo v mezinárodním závodu MACONKA CUP 2014 v Maďarsku!


akce, rybareniIMPERIAL BAITS - Tekutý dip Carptrack Amino WORM UP 150ml akce!

Za 279
Impozantní dipy z naší produkce. Plně kompatibilní se všemi našimi příchutěmi boilie. Pro maximální efekt ponořte vaši nástrahu na 24hodin do dipu.


Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
RANCHO RIO EBRO RANCHO RIO EBRO

Lov sumců ve Španělsku na Ebru. Přijeďte na Rancho Rio Ebro - camp se nachází cca. 8km od městečka Mequinenza ve strategické poloze,...