MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách

Nonstop - Ohře 9 (Nechranice), Labe 9

Kategorie: Všeobecné

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel. 221 811 111


Čj. došlého dokumentu 796/09
ze dne 30. března 2009

Spisová zn. S-20832/09-16230
Čj. 20832/09-16230

Vyřizuje: Dr. Jar. Poupě
Telefon: 221 812 789
E-mail: poupe@mze.cz
Fax: 221 812 780

V Praze dne 15. června 2009R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zemědělství odbor rybářství, myslivosti a včelařství, dále jen "ministerstvo", jako orgán státní správy rybářství, příslušný podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákona“ a podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005, dále jen „správní řád“, ve věci :

Udělení výjimky ze stanovené denní doby lovu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, z denní doby lovu na mimopstruhových revírech,

který se dotýká těchto účastníků řízení:

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „ČRS Ústí“), jako uživatele rybářských revírů Labe 9 (441025) a Ohře 9 (ÚN Nechranice – 441 043)

vydává toto rozhodnutí :

1) Uděluje výjimku z denní doby lovu „ČRS Ústí“ z ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, za účelem regulace skladby rybích společenstev na rybářských revírech Labe 9 a Ohře 9.
2) Lov na těchto revírech v období od 16.června do 31. srpna se povoluje i v době od 00:00 hod do 04:00 hod.
3) Výjimky ze stanovených rybolovných metod, lovných měr a ani dob hájení ve smyslu ustanovení §§ 11, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství pro účely této výjimky uděleny nebyly.
4) „ČRS Ústí“ je v období platnosti výjimky povinen zajistit odpovídající ostrahu revírů a vyhodnotit dopad udělené výjimky do konce dubna 2010.


O D Ů V O D N Ě N Í

„Ministerstvo“, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) „zákona“, obdrželo žádost „ČRS Ústí“, jako uživatele Revíru Labe 8, na udělení výjimky ze stanovené denní doby lovu za účelem konání tradičních nočních rybářských závodů nazvaných „Lovosický úhoř“. S ohledem na skutečnost, že žádost neobsahovala náležitosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) „zákona“, byl „ČRS Ústí“ vyzván k doplnění žádosti, což provedl svým dopisem č.j.: 849/09 ze dne 7. dubna 2009.
Výjimka byla požadována výhradně za účelem uspořádání nočních závodů. Žádost byla vztažena na rybářské revíry, nacházející se na území Ústeckého a Libereckého kraje. Po následném doplnění informací o dalším možném termínu uspořádání nočních závodů, pak splňovala všechny nutné podmínky ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) „zákona“.

Před výše citovaným dopisem však byla ze strany „ČRS Ústí“ odeslána další žádost o udělení výjimky na revírech Labe 9 a Ohře 9. Opět se jednalo o úpravu denní doby lovu. Tento dopis, přestože byl odeslán doporučeně, se k příslušnému útvaru dostal až při osobním jednání dne 4. června 2009 a tak bylo zahájeno řízení v této věci se zpožděním. Protože však tato opožděně dodaná žádost neměla náležitosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) „zákona“, posuzuje ji správní orgán tak, že „ČRS Ústí“ věc doložil formou doplnění žádosti ve věci udělení výjimek pro uskutečnění rybářských závodů. Šlo o rozhodnutí č.j.: 820/09-16230 ze dne 3. IV. 2009. Protože se jedná o 2 žádosti jednoho subjektu v jedné problematice, vychází správní orgán z toho, že obě žádosti spolu jsou v souladu s ustanovením § 22 odstavec 4 písm. b) „zákona“.

Na výše uvedených revírech byly výjimky uděleny též v roce 2008. Podmínku pro jejich udělení bylo, že ze strany ČRS Ústí bude provedeno jejich vyhodnocení ve smyslu rozhodnutí č.j.: 13326/2008-16230. Toto bylo dopisem „ČRS Ústí“ ze dne 30. března 2009 splněno. Vyhodnocení bylo orientováno na srovnání výlovků vybraných druhů ryb v předcházejícím období a v době platnosti výjimky, problematiku ostrahy a otázku zarybňování.

Výjimky pro rok 2009 jsou požadovány za účelem regulace skladby rybích společenstev. Jde především o odlov sumce velkého, kde vy smyslu vyjádření „ČRS Ústí“, dochází k jeho zvýšenému zastoupení ve společenstvech dotčených revírů. Tím se narušuje rovnováha mezi dravými a ostatními druhy ryb. Dále, že tento druh se negativně projevuje v důsledku svých potravních preferencí v omezování populací některých rybích druhů. Jde především o lína obecného a v podmínkách „ČRS Ústí“ ještě o ostroretku stěhovavou, podoustev říční, jelců tlouště a jesena, bolena dravého a okouna říčního. Žádost tedy sleduje optimalizaci skladby stávajících rybích společenstev a z doložených dokladů nevyplývá, že by v minulosti se negativně projevila na sledovaných populacích vybraných druhů ryb.

„Ministerstvu“ je známo, že hospodaření na dotčených revírech a to včetně zarybňování, je plněno v souladu s platnými rozhodnutími o povolení výkonu rybářského práva. Na základě udělené výjimky že tedy krátkodobé zvýšení rybářského tlaku nemůže ohrozit rovnováhu ve skladbě rybích společenstev. Naopak bude sloužit jako faktor k tlumení predátora s převažující noční aktivitou.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.


P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad. Lhůta pro podání rozkladu (odvolání) činí 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání (rozklad) musí být podáno správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Podle ustanovení § 82 odst. 1 „správního řádu“, lze odvoláním (rozkladem) napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ustanovení § 82 odst. 3 „správního řádu“, musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 „správního řádu“. Podle § 85 odst. 1 „správního řádu“ má včas podané odvolání odkladný účinek. V případě podání rozkladu bude rozhodováno ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 - 3. „správního řádu“.
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Pověřený zastupováním ředitele odboru


Do vlastních rukou:
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad LabemVypraveno dne:

 

Ledňáček (Iceman) 31,05 - ®, 18.6.2009

Diskuse k bleskovce

N mpmaik - ® Ne 21.6.2009 16:46:15
Káceč >> Já taky ,ba to je na ochranu těch co se jich nebojijou :-)))
N Káceč - ® Ne 21.6.2009 16:44:34
mpmaik >> Já sumce nelovím,bo maj větší tlamu jak já ,se jich proto bojim:-))).
N mpmaik - ® Ne 21.6.2009 16:03:31
Káceč >>To je jen pro tvoji bezpečnost , vábnička je strašně rozdráždí a pak potápějí rybáře i s loďkama :-)))) Pak už by nás zachránil jen Kubík který by ty monstra musel chytat a likvidovat :-))
N mekvak - ® Ne 21.6.2009 0:15:21
Káceč >> Zřejmě je to kvůli tomu, aby pukání vábniček nerušilo rekreanty a bydlící okolo přehrady. Ostatně z tohoto důvodu je údajně vábnička zakázána třeba i na Orlíku...
N Káceč - ® So 20.6.2009 23:32:31
Asi můj příspěvek nikoho "nepraštil" do očí.Když říkají,že je tam sumců přespříliš,tam mi hlava nebere,proč je zakázaná vábnička.
N VYDRA33 - ® So 20.6.2009 12:01:50
tak to by chtelo asi zavolat do ustí aby tam zase jednou za čas udelali čístku,před dvouma rokama to dost pomohlo,a to by jste nevěřili co je tan pitláku a masařu byli tam i tací co měli ve vezírku pět kapru a vubec je to netrápilo
N Jovánek - ® So 20.6.2009 11:19:51
SAHIB >> Osvětlené lovné místo mít nemusíš.A s klidem si tam můžeš postavit i stan,stejně jich tam je jak nasráno a nikdo nikomu nikdy nic nevytknul.
N mpmaik - ® So 20.6.2009 10:53:00
SAHIB >> To máš sice pravdu ale automobilky také vyrábí auta co dokážou jet přes 300km/h a můžeš s nimi jet u nás na dálnicích jen 130 :-)))))) Logiku v tom nehledej, je to prý pro redukci sumců atd. atd těch důvodů je spousta ale představa je asi taká že večer jdeš na sumce , chytáš celou noc a pak jdeš v klidu a spokojeně dom . :-))
N SAHIB - ® So 20.6.2009 8:53:01
mpmaik >> nazdar kuci,
jasný..ale v tom případě,když povolí lov 24 hod.-nonstop,tak nesmím mít biwi..deštník...nejni to trošku uhozený?..pak v tom nevidím logiku,proč nejni svázanýá oboje v jednom povolení..no neva,...
N mpmaik - ® Pá 19.6.2009 5:59:42
SAHIB >> A pokud jsi nepostřehl nějaké vyjádření tak to bude asi tím že tam žádné nejníííí :-) můžeš sice lovit 24 hodin denně ale s bivakem je to pořád stejné . Pořád zůstává na pohledu RS , buď ti ho bude tolerovat nebo ne ale na Nechranicích jsem zatím žádné problémy neměl .
N Káceč - ® Pá 19.6.2009 0:06:39
Údolní nádrž Nechranice.
Od tělesa hráze údolní nádrže Nechranice až k jezu v Želině.
V obecném zájmu je zákaz vstupu do území sesuvu půdy na levém břehu nádrže – vyznačeno tabulemi.
Zákaz lovu ryb od vtoku Čachovického – Lužického potoka 100 m na obě strany od 1. 12. do 31. 3. včetně, nevyjímaje ústí potoka v délce 100 m.
V období květen – červen je z důvodu ochrany chráněných živočichů v době jejich rozmnožování zakázán lov ryb z levého břehu od jezu
v Želině až k místu naproti vtoku Úhošťanského potoka,
cca 700 m pod čerpací stanicí.
V oblasti Želinského meandru (oba břehy) platí zákaz:
– pohybu mimo veřejné cesty,
– rozdělávání ohňů a táboření,
– poškozování vegetace a přírodnin a jejich odnášení,
– znečišťování území odpadky.
Zákaz lovu ryb v úseku od jezu v Želině až po zaústění odpadního kanálu malé vodní elektrárny (po proudu druhé vyústění u MVE), asi 1,8 km,
v období od 1. 1. do 15. 6. včetně.
V odpadním kanálu malé vodní elektrárny (ČEZ Tušimice) je lov ryb zakázán.
Celoroční zákaz lovu ryb ze staveb tělesa jezu v Želině.
Zákaz používání plovoucích kotvených bójí pro označování lovných a vnaděných míst a pro kotvení plavidel na celé ploše revíru.
Lov ryb z plavidel je povolen jen s povolením, které vydává ČRS SÚS Ústí nad Labem v Rybářském domově ve Vikleticích a při dodržování stanovených zásad a příslušné vyhlášky.
Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán.
Rozhodnutím OkÚ Chomutov č.j. RŽP-II/Pit-8735/98 je chráněno shromaždiště bahňáků (ptactva) v úseku od kotviště lodí u Lužického potoka po osadu Modrá štika, a to od 15. 7. do 30. 9. V tomto období se zakazuje v uvedeném úseku lov ryb ze břehu. Lov ryb je povolen pouze z plavidel ve vzdálenosti nejméně 20 m od aktuální hranice vodní hladiny. V době ochrany je rovněž zakázáno přistávat s plavidly a zajíždět s nimi do vzdálenosti menší než 20 m od aktuální hranice vodní hladiny.
Zákaz lovu ryb z břehového pozemku kempu U hráze (provozovatel p. Jirkovský) v délce cca 100 m dle vyznačení hranic úseku tabulemi, a to v červenci, srpnu a v denní době od 8.00 do 19.00 hodin.
Zákaz hlubinné přívlače a používání vábniček všeho druhu (klepadel apod.).
Úřední hodiny Rybářského domova Vikletice s prodejem povolenek aj. (odloučené pracoviště Severočeského územního svazu Ústí nad Labem) jsou středa až neděle 8.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00 hodin.
Alternativní názvy revíru na MRKu: OHŘE 9 - ÚN NECHRANICE, 441 043, 441043, Nechranice - Ohře 9, Ohře 9 - Nechranice, Nechranice, OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE, ÚN Nechranice
N ex007 - ® Čt 18.6.2009 23:19:44
SAHIB >> na přítoku jsem viděl biwaků spousty ,jinak sem viděl i karavany pod Vadkovicema ,ale oficiálně to asi povolené nebude

[ Vstoupit do diskuse - 22 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Členská schůze ČRS MO Kladno

Teď v neděli 26. 3. 2017 od 9.00 hodin restaurace RACEK v obci SRBY okr. Kladno.
Holt musíte dojet autem, autobusem, z Kamenných Žehrovic třeba pěšky, ale hlavně přijďte, ať víme co nám výbor...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniOblíbený bivak s obrovskou slevou!

Za 2700
Jeden z nejoblíbenějších bivaků v naší nabídce X2 Casa 2 nyní nabízíme se slevou 33% za pouhých 2.700 Kč! Opravdu skvělá cena...


akce, rybareniPlano 3258-00

Za 2291
Špičkový kufr za vynikající cenu. Obsahuje 3 + 3 krabičky a speciální výklopný úložní prostor.


Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
CK Varga CK Varga

CK zajištuje pobyt, rybaření v Maďarsku na jezeře Pölöske, kde ubytování je na výsoké úrovni, zajištujeme sportovní lístek tak i rybářský...